Kunst en cultuur voor iedereen?

Over Jet Bussemakers visiebrief ‘Cultuur beweegt’

Nienke van Heukelingen - Het gaat op een aardiger toon, maar op cultuur wordt net zo hard bezuinigd als onder het vorige kabinet-Rutte. En misschien nog wel zorgelijker: kunst is nog steeds een erg elitair gebeuren.

De kunst- en cultuurwereld slaakte een zucht van verlichting met de aanstelling van Jet Bussemaker als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Eindelijk weer een minister met een uitgesproken belangstelling voor de kunsten. Ze luistert met plezier naar het Andante uit het 22ste pianoconcert van Mozart en liet zich in NRC Handelsblad portretteren terwijl ze tuurt naar een schilderij van Jan Sluijters. De verwachtingen voor Bussemakers visiebrief Cultuur beweegt — De betekenis van cultuur in een veran-derende samenleving waren dan ook hoog-gespannen: zou die liefde voor de kunst- en cultuur-wereld zich vertalen in een sociaal-democratische toekomstvisie?

De toonzetting van de negentien pagina’s tellende brief is in elk geval hoopgevend te noemen. Bussemaker duidt in de eerste paar alinea’s het belang van cultuur voor de maatschappij aan als zijnde ‘noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken’. Als doelstelling formuleert de minister een cultuurbeleid, gestoeld op liberale en sociale principes, ‘dat de samenleving raakt en in beweging brengt’. Om dat te bewerkstelligen formuleert ze vier speerpunten: cultuuronderwijs, talentontwikkeling, de creatieve industrie en de digitalisering van content.

Lees de rest van het artikel in de PDF.