05 december 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de overbelaste Spoedeisende Hulpposten (SEH). Een belangrijke oorzaak voor de overbelasting vormt het feit dat veel ouderen niet meer terecht kunnen in een verzorgingstehuis en zich bij ziekte melden op de SEH. Dat werkt vervolgens door in overbezetting van bedden: veel ouderen die na behandeling eigenlijk niet in het ziekenhuis hoeven te blijven kunnen ook niet terug naar huis.

28 november 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - Vrijdag 25 november jl. ontving minister Schippers een beter-niet-doen-lijst van ruim dertienhonderd verrichtingen in de gezondheidszorg, waarvan het nut op zijn minst betwijfeld wordt. De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) wil de hoeveelheid onzinnige zorg de komende jaren terugdringen. Een goed initiatief. Zorg moet zinnig en zuinig zijn. Daar zal geen weldenkend mens het mee oneens zijn.

21 november 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - In Nederland, maar ook elders, is in de gezondheidszorg een ontwikkeling gaande om routine-behandelingen te verplaatsen van ‘dure’ ziekenhuizen naar gespecialiseerde klinieken of dagcentra. De gedachte achter deze ontwikkeling is dat gespecialiseerde instellingen zowel goedkoper als kwalitatief beter zijn. Goedkoper omdat ze geen dure overhead hebben in de vorm van apparaten als ct-scans.

14 november 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - Op zaterdag 12 november jl. sloot de NRC haar onderzoek naar de tarieven in de gezond-heidszorg af. De conclusie kan in één zin worden samengevat: er valt geen peil op te trekken. Minister Schippers reageerde in dezelfde krant op de bevindingen. Zij erkent de grote verschillen en heeft de Nederlandse Zorgautoriteit inmiddels opdracht gegeven tot het stapsgewijs openbaar maken van de tarieven. Daarnaast verwacht ze veel van patiënten die, met het eigen risico als prikkel, duidelijkheid verlangen over wat hen in rekening wordt gebracht.

06 november 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - Onlangs sprak ik met iemand die nauw betrokken is geweest bij het ontwerp van het huidige zorgstelsel. Hij was het met me eens dat er door zorgverzekeraars nog nauwelijks wordt ingekocht op kwaliteit. En hij legde uit waarom dat niet gebeurt. Als zorgverzekeraars moeten concurreren op kwaliteit is het niet alleen nodig dat de vrije artsenkeuze van patiënten wordt beperkt (u moet naar dat ziekenhuis of die arts), maar ook dat deze kwaliteit exclusief beschikbaar is voor de eigen verzekerden. Dat komt niet van de grond.

31 oktober 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - Afgelopen donderdag, 28 oktober, kwam het Centraal Plan Bureau (CPB) met een Policy Brief: “Financiering van de zorg op de lange termijn.” Het CPB gaat er van uit dat, bij een reële groei van de zorguitgaven van 3.5% per jaar, de collectieve zorgkosten voor curatieve en langdurige zorg zullen stijgen van 9% van het Bruto Binnenlands Product (bbp) nu, tot 15% van het bbp in 2040. Het is de vraag of dit uitgangspunt juist is.

23 oktober 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - De gedachte achter het huidige zorgstelsel is dat zorgverzekeraars jaarlijks met zorgaanbieders onderhandelen over de kwalitatief beste zorg tegen de laagst mogelijke prijs. Voor veel zorg-aanbieders is dit geen goed systeem. Een ziekenhuis dat zich bijvoorbeeld wil specialiseren in maagverkleinings-operaties, moet daarvoor investeringen doen.

20 oktober 2016
Thema(s):

Erwin Lamme - Het is een steeds weer terugkerend probleem: bij elke crisis zijn de regeringsleiders in Europa met handen en voeten gebonden aan de huidige verdragen waardoor ze beperkt zijn in hun oplossingen. Met name Nederland is een notoire dwarsligger voor zo'n verdragswijziging met als gevolg dat veel grote dossiers zich blijven voortslepen. Hoog tijd dus om dit taboe hier te doorbreken.

17 oktober 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - Op 13 september jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving aangenomen. Dit wetsvoorstel biedt zorgverzekeraars een juridische basis om declaraties strenger te controleren. In het uiterste geval kan de zorgverzekeraar, zonder toestemming van de verzekerde, het zorgdossier inzien. De verzekerde moet hier wel achteraf (binnen drie maanden) over geïnformeerd worden.

13 oktober 2016
Thema(s):

Bert Ummelen - Tussen barmhartigheid en autonomie beweegt zich hier sinds jaar en dag de discussie over stervenshulp. Het zijn strijdige noties; immers, barmhartigheid veronderstelt een onvolledige autonomie, anders is die niet nodig. De richting van de beweging is duidelijk genoeg. De groeiende gehechtheid aan zelfbeschikking kwam tot uiting in een steeds ruimere interpretatie van de mogelijkheden die de euthanasiewet biedt. Maar het juridische kader op zichzelf (euthanasiewet plus relevante bepalingen in het WvS) bleef in stand.