• Opiniërend artikel
  Thema's:

  De politiek in brede zin zal haar vorm moeten aanpassen. Zij zal zich meer moeten bekommeren om het welzijn van de burger.

 • S&D-artikel
  Thema's: Arbeid, Levensloop

  De man als kostwinner die veertig of vijftig jaar werkt voor dezelfde werkgever, voordat hij op zijn vijfenzestigste met pensioen gaat, en de vrouw die voor de kinderen zorgt en het huishouden doet — het is een leven waarin we ons tegenwoordig nauwelijks nog herkennen. Een nieuwe langetermijnvisie op ons onderwijs, onze arbeidsmarkt, onze sociale zekerheid en onze pensioenen is daarom hard nodig, want die gaan allemaal nog uit van dit ouderwetse model. De kwaliteit van het bestaan moet daarbij als uitgangspunt dienen.

 • S&D-artikel
  Thema's: Binding

  Om binding terug te krijgen, moeten de instellingen in de publieke sector radicaal anders werken.

 • S&D-artikel
  Thema's: Binding

  Zonder collectieve actie geen vrijheid, stellen Monika Sie Dhian Ho en Menno Hurenkamp in hun inleiding bij deze S&D.

 • S&D-artikel
  Thema's: Binding

  Scheiden heeft negatieve gevolgen. Voor kinderen, ook als ze volwassen worden, én voor het functioneren van maatschappelijke instituties zoals scholen. Jaap Dronkers wil scheiden moeilijker maken: ‘versterking van huwelijks- en samenlevingscontracten door betere wetgeving zou de kans op het in stand houden van relaties kunnen vergroten, in het belang van de volgende generatie’.

 • S&D-artikel
  Thema's: Arbeid

  Hans Achterhuis blikt terug op zijn boek "Arbeid, een eigenaardig medicijn", waar hij in 1984 een groot publiek mee bereikte.

 • Opiniërend artikel
  Thema's:

  Deze brief verscheen in de Volkskrant van 9 december 2011 als reactie op een column van Marcel van Dam.

  In Marcel van Dams column van 1 december was het behoorlijk raak. Onder de intrigerende titel ‘Ik kan niets voor u doen’ krijg ik als PvdA wethouder vier dagen te vroeg onder uit de zak. De maakbaarheidszak, in dit geval. Grootste verwijt van Van Dam: lokale bestuurders doen niks voor actievoerende schoonmakers van openbare scholen die een onmogelijke werkdruk wordt opgelegd door een onrealistische aanbesteding. Maar: hoe maakbaar is onze lokale samenleving anno 2011?

 • S&D-artikel
  Thema's: Arbeid

  Ooit was het socialistische idee dat het werk bevrijd moest worden. Dat inzicht is een tijd naar de achtergrond verdwenen door de opkomst van de verzorgingsstaat en de hervormingen die erop volgden. Inmiddels is het weer de hoogste tijd voor goed werk. ‘Een baan is meer dan de kost verdienen.’ Het volledige artikel is in de bijlage te vinden

 • Opiniërend artikel
  Thema's:

  Marcel van Dam sprak deze tekst op 24 november 2011 uit in het kader van het Van Waarde-debat over goed werk in Groningen.

  De kloof tussen mensen zoals u en ik die interessant, bevredigend en goed betaald werk doen en mensen die tegen hun zin, voor een loon waarvan ze niet behoorlijk kunnen leven, oninteressant, vervelend werk moeten doen waar iedereen op neerkijkt is enorm. Het vereist veel inlevingsvermogen om de weerzin te voelen waarmee die mensen naar hun werk gaan.

 • Opiniërend artikel
  Thema's:

  Will Tinnemans sprak deze tekst op 24 november 2011 uit in het kader van het Van Waarde-debat over goed werk in Groningen.

 • Opiniërend artikel

  Samen sterk voor een sociale stad, was de leus van de PvdA in de stad Groningen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hoe staan we er voor in ‘stad’, zoals Groningers de stad Groningen plegen te noemen. Komen we als PvdA onze verkiezingsbeloften na? Ook in tijden van draconische rijksbezuinigingen?

 • S&D-artikel
  Thema's: Arbeid

  De bedreiging van de financiële mondialisering voor fatsoenlijk arbeid wordt gevoeld door werkenden over de hele wereld. ‘Werk’ moet daarom centraal komen te staan bij de binnenlandse en buitenlandse politiek, betoogt Rolph van der Hoeven. ‘Het gaat dan uiteraard om “goed” werk, met arbeidsrechten, een breed en goed socialezekerheidsstelsel en een sociale dialoog.’ Het gehele artikel is te vinden in de bijlage.

 • S&D-artikel
  Thema's: Arbeid

  De PvdA is het aan haar naam verplicht is om vraagstukken rond arbeid een centrale plaats te geven in haar politieke programma. We beschrijven vijf pijlers voor een geactualiseerde visie.

 • S&D-artikel
  Thema's: Arbeid

  De schoonmaakbranche laat een nieuw soort protest zien tegen slecht werk: niet georganiseerd vanuit het kantoor van de vakbond, maar via het sociale netwerk van de werkenden. Organising heet deze uit Amerika overgewaaide manier van actievoeren. Merijn Oudenampsen: ‘De campagnes zijn een sociale lijm die de meest uiteenlopen etniciteiten met elkaar kan verbinden in omstandigheden van extreme fragmentatie.’

 • S&D-artikel
  Thema's: Arbeid

  De inhaalslag op de arbeidsmarkt van niet-westerse allochtonen

  Allochtonen met een niet-westerse achtergrond hebben hun achterstand op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren flink ingelopen. Maar rechtgetrokken zijn de verhoudingen nog niet. Zo zijn ze ruim tweemaal zo vaak onvrijwillig werkloos als autochtone Nederlanders.