Bijdragen aan Kunst en cultuur voor iedereen

Uitgelicht

31 oktober 2012
0 reacties

Minne Velstra - Met belangstelling maar ook met groeiende wrevel las ik de discussie over kunst- en cultuureducatie vanuit wetenschappelijk en beleidsmatig perspectief over de abominabele staat van het klimaat op dit gebied in Nederland.

16 november 2012
0 reacties

In een korte reactie noemt Geert Drion vier knelpunten in de huidige cultuureducatie die dringend moeten worden opgelost. Voor enkele van deze knelpunten is dit echter bijna onmogelijk. Zo zal elke beleid gestoeld zijn op gebrekkige of verouderde kennis, omdat de wetenschap een voortgaand proces is waardoor veel informatie van vandaag morgen verouderd zal blijken te zijn.

14 november 2012
0 reacties

NB: in deze bijdrage gaat Geert Drion, auteur van het artikel 'Kunst en cultuur voor iedereen', in op de reacties die op zijn eerder verschenen artikel gegeven zijn.'

12 november 2012
0 reacties

Raf Daenen, Jan Snelders en Frans Verouden - De miljoenen voor Culture­le Hoofdstad verdwijnen niet in een bodemloze put. Cultuur zorgt juist voor een voedingsbodem voor nieuwe successen.

12 november 2012
0 reacties

Henk Visscher - Toen twee jaar geleden de bezuinigingen op cultuureducatie werden aangekondigd met een verwijzing naar een onzekere opbrengst van het geïnvesteerde geld, is de Vereniging van CultuurProfielScholen (VCPS) een zoektocht begonnen naar het nut van cultuureducatie. De leden van de vereniging – 39 scholen verspreid over het land – besteden namelijk bovenmatig veel aandacht aan cultuureducatie. Is dit allemaal weggegooid geld, of heeft cultuureducatie wel degelijk nut?

08 november 2012
0 reacties

Carolien Gehrels - In 1857 stelde de overheid muziekonderwijs bij wet verplicht. Overal in het Rijk moest van overheidswege voldoende openbaar lager onderwijs worden gegeven. Het geven van onderwijs moest vrij zijn, ‘behoudens het toezigt der overheid.’ Een van de vakken die onderwezen diende te worden was zingen, ook wel aangeduid als ‘vak h’.

07 november 2012
0 reacties

Folkert Haanstra - Terecht vraagt Geert Drion in zijn artikel 'Kunst en cultuur voor iedereen' aandacht voor de alarmerende situatie van de cultuureducatie in Nederland. De fraaie woorden die in veel beleidsplannen aan het belang van cultuureducatie worden gewijd staan in schril contrast met de realiteit: afbraak van de gemeentelijke (en de provinciale)infrastructuur voor cultuureducatie en bedreiging van de cultuureducatie in het onderwijs.

05 november 2012
0 reacties

Jetta Klijnsma - Graag wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om te reageren op het artikel van Geert Drion, zeker nu hij zo nadrukkelijk verwijst naar het standpunt dat hij uit mijn mond heeft opgetekend over cultuureducatie. Als ik in mijn antwoord zo kort door de bocht was, dan moet hij me inderdaad wel ultra kort gesproken hebben in een hele drukke campagnetijd.

02 november 2012
0 reacties

Marie-Thérèse van de Kamp - Het artikel van Geert Drion beschrijft dat te vaak aannames ten grondslag liggen aan cultuureducatie beleid. Folkert Haanstra geeft aan dat er voldoende onderzoek naar beleid gedaan is, maar dat het vooral gaat om de standvastigheid van de koers en een vaste plaats voor de kunstvakken in het curriculum. Minne Velstra bepleit creativiteit en een meer doelmatige aanpak. Mijn reactie is gericht op de essentiële randvoorwaarden voor kwaliteit in onderwijs zoals dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken en het belang van het doceren, de docent en het curriculum daarvoor.