Bijdrage: Carina Hilders (Gynaecoloog)

Waarden in de Zorg

De directeur van GGD Nederland en 4 anderen geven een reactie op de zorgnota die Eerste Kamerlid Kim Putters donderdag 29 november presenteerde. Doe mee aan het debat! En lees hier de nota van de WBS-werkgroep 'Samen Werken aan een Gezond en Waardig Leven'.

Bijdragen: 
5

DE PATIENT CENTRAAL

In de sterk veranderende dynamiek van de gezondheidszorg wordt het voor de medisch specialist een uitdaging om zijn authenticiteit en intrinsieke motivatie voor het leveren van optimale zorg te behouden. Het contact met de patiënt zelf zal door kostenbeheersing, productieprikkels, tijdsdruk en vaak irreële kwaliteitsregistraties, sterk onder druk komen te staan. Om vervreemding van het vak door bekostigingssystematiek te voorkomen, zullen wij ons meer moeten richten op die patiënt, waar het gaat om gezond en waardig leven. Dit is immers de basis van onze gezondheidszorg en hetgeen dat de medisch specialist drijft: het leveren van de beste zorg aan de patiënt.

De medisch specialist zal zich hierbij bewust moeten zijn van zijn nieuwe verantwoordelijkheden in een veranderende zorgwereld en hier ook zo nodig in opgeleid moeten worden. Aan de basis hiervan ligt echter de persoonlijke balans van de zorgprofessional zelf, waarbij eigenaarschap en waardering voor het vak van belang blijven.

Vanuit de veranderende rol, zal kwaliteit van zorg voor de patiënt leidend moeten zijn. Essentieel hierbij is transparantie in de geleverde zorg. Hierbij zullen nieuwe uitkomstmaten gericht op gezondheidswinst in plaats van op verrichtingen gebruikt moeten gaan worden. Dit zal bijdragen aan verbetering van kwaliteit van zorg, het wegnemen van onnodige zorg en het meer toegankelijk maken van de zorg voor de patiënt.

Gedeelde besluitvorming zal bijdragen aan het meer persoonlijk maken van de zorg, en het betrekken van de patiënt waar het gaat om keuzen ten aanzien van kwaliteit van leven. Deze gedeelde verantwoordelijkheid zal leiden tot meer bewustzijn ten aanzien van gezondheid, een toename van therapietrouw, vermindering van onnodige diagnostiek en zorg, en het eventueel afzien van behandeling.

Tevens ligt er de uitdaging om het zorgaanbod meer te richten naar de wens en mogelijkheden van de patiënt. Taakherschikkingen en functieverschuivingen moeten zijn gericht op het behoud van kwaliteit en toegankelijkheid voor iedere patiënt. Hierbij is een integrale benadering van het zorgaanbod en intensievere samenwerking tussen medisch specialisten onderling en zorgprofessionals in brede zin noodzakelijk.

De bovengenoemde ontwikkelingen vereisen echter een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende zorgpartijen . Hierbij zal ingezet moeten worden op bekostiging van gezondheidswinst door het ondersteunen van zorg gericht op kwaliteit van leven. Dus het gesprek in de spreekkamer zal financieel ondersteund moeten worden. Ook de ontschotting van zorg zal door gelijkgerichte financiële prikkels zijn invulling moeten krijgen. Kwaliteitsregistraties zullen ingebed moeten worden in een financiële structuur.

Deze gedeelde verantwoordelijkheid in kosten en kwaliteit, zal steeds belangrijkere worden bij ook het voorkomen van ziekte. Preventie zal ingebed moeten worden in de dagelijkse gezondheid, en tot meer bewustwording van de patiënt moeten leiden. Ook de medisch specialist zal hierbij zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

Voor de toekomst van de gezondheidszorg gericht op een gezond en waardig leven, zijn de cultureel en morele vraagstukken genoemd in dit rapport van essentieel belang. De medisch specialist is als geen ander dagelijks bij deze vraagstukken betrokken en zal zich gesteund voelen door gedeeld inzicht van het belang om dit leidend te laten zijn in de toekomst.