Debat: Voor een Europa dat werkt?

‘Voor een Europa dat werkt’. Onder die titel is dit najaar het PvdA-conceptprogramma voor de Europese verkiezingen van 22 mei 2014 gepresenteerd door de programmacommissie.

In februari 2014 zal het programma definitief worden vastgesteld op het PvdA-congres. Tot die tijd voeren we op deze plek het debat over het conceptprogramma en de Europese koers van de PvdA.

Wij nodigen iedereen die de toekomst van Europa aan het hart gaat uit aan dit debat deel te nemen.

Geef uw analyse en standpunt, over het geheel of over deelonderwerpen uit het conceptprogramma. Dat kan door een bijdrage van 500 tot 1000 woorden te sturen naar Annelies Pilon (apilon@wbs.nl). U kunt ook gebruik maken van de commentaarfunctie om te reageren op opiniestukken die al zijn geplaatst.

Zo is Chris Peeters van mening dat Europa beter wordt met dit programma, maar dat het nog wel te mager is. Waarom leest u hier.

Gerard Bosman betoogt dat het programma verrassend pragmatisch is, maar dat het wellicht daarom op sommige punten niet verder durft te gaan. Welke punten dat zijn, leest u hier.

Voor Esther Mulder is er slechts één richting voor Europa. Welke richting dat is, leest u hier.

Bas Roels betoogt dat het programma te weinig ambitieus en te vaag is waar het gaat om duurzaamheid. Waarom leest u hier.

Volgens Adriaan Schout is het een dapper programma, maar is de relatie tussen de sociale ambities en institutionele plannen onduidelijk. Hier leest u waarom.

Bram Koster betoogt dat de kern van het programma zou moeten zijn wat Europa wel en wat Europa niet moet doen en hoe dit wordt gecontroleerd. Lees zijn volledige betoog hier.

U kunt zich hiervoor registreren op de site. De reageermogelijkheid is vervolgens onderaan de artikelen te vinden.

We kijken uit naar uw mening en ideeën!

Is het een principe?

Producten uit illegaal bezette gebieden dragen niet langer het label van het land verantwoordelijk voor de bezetting.
Aldus het concept programma.
Is dit een principe? Is dit een beleid? Is dit een politiek drukmiddel? Ik zou het willen nuanceren. Allereerst is de geschiedenis vol van conflicten tussen landen over illegale gebieden. Alleen de Verenigde Naties hebben de bevoegdheid om vast te stellen dat een gebied illegaal bezet is. Als dat het geval is, zou dit principe toegepast kunnen worden als poltiek drukmiddel om de besluiten van de Verenigde Naties te ondersteunen.

De volledige tekst van het concept programma luidt:
" Etiketten moeten laten zien in welk land een importproduct is gemaakt. Producten die in illegaal bezet gebied worden gemaakt, zoals de Palestijnse Gebieden, dragen niet langer het label van het land verantwoordelijkvoor de bezetting."
Wat ik me afvraag, is waarover we het hebben in dit geval. Genoemd worden de Palestijnse gebieden. Ik ga er echter vanuit, dat we dit dan als principe hanteren voor alle illegale gebieden in de zin van het volkeren recht. Zonder een uitputtende lijst te willen geven, moet ik denken aan de Westelijke Sahara. Misschien komen mijn sinaasappels daar vandaan? Het interessante hieraan is bovendien dat ik dat niet kan weten want daar git dit punt nu juist over. Maar ook bijvoorbeeld Turks Cyprus, Tibet, en bepaalde gebieden in de Kaukasus zouden hier dan onder kunnen vallen. Gaan we ons hier nu inderdaad hard voor maken? Of is dit exclusief bedoeld voor de Palestijnse gebieden? En over welke producten hebben we het eigenlijk, want ik kan me helemaal niet voorstellen dat er "made in Israel"staat op producten uit de WestBank, laat staan de Gaza strook, of het moet zijn dat producten uit de illegale nederzettingen op de westbank bedoeld worden.

Aan het werk.

Ik mis twee onderwerpen in het PvdA verkiezingsprogramma.

De PvdA in het Europees Parlement zal zich inzetten voor versterking van de Europese vakbeweging en ondernemingsraden en zij zal de Europese vakbeweging helpen om te voorkomen dat Europese werkgevers oneigenlijk misbruik maken van Europese werknemers.

Voor de Partij van de Arbeid is de vakbeweging een "natuurlijke bondgenoot. De Europese vakbeweging heeft dringend Europese wetgeving nodig bij Europese bedrijfsovernames. Ook is een sterke Europese ondernemingsraad dringend nodig via Europese wetgeving

Mensen centraal & Ongelijkheid als maatstaf voor een socialer Europa

Allereerst ben ik het met Pieters bijdrage eens dat het programma wel veel handvatten geeft om mensen weer centraal te stellen in Europa, maar dat het een gemiste kans is dat dit niet als hoofd boodschap naar voren komt. De titel had ernaar moeten verwijzen en het had als rode draad door het hele programma moeten lopen. Want dat is wat de PvdA te bieden heeft en waar mensen naar op zoek zijn. Europa is teveel van de markt en de munt geworden en te weinig van de mensen.

Ten tweede vind ik het dapper en goed dat er wordt gepleit voor sociale normen naast begrotingsnormen. Daar zou ik graag aan willen toevoegen dat de mate van ongelijkheid in een land een goede additionele maatstaf kan zijn. Empirisch onderzoek toont keer op keer aan dat ongelijkheid in een land samenhangt met welzijnsindicatoren zoals gezondheid, educatie, criminaliteit, sociale samenhang, milieuvervuiling en tevredenheid met het leven. Terwijl de samenhang van economische groei, productie, met deze indicatoren in ontwikkelde landen niet gevonden kan worden. Voor een socialer Europa moeten we dus een gelijker Europa nastreven. Bovendien is ongelijkheid makkelijk te meten. Het verkiezingsprogramma blijft nu een beetje in het vage wat voor soort normen ze naast begrotingsnormen willen zetten (behalve werkloosheid), dit zou concreet ingevuld kunnen worden met ongelijkheid als maatstaf.

De mensen centraal

Een verkiezingsprogramma moet de PvdA-fractie richting en inspiratie geven in het geheel van de PES-fractie en het EP. Daarom is het goed dat dit programma veel zegt over Europese regels en instituties, de instrumenten om wat te bereiken voor de mensen. Jammer genoeg zien wij de wensen en ideeën van die mensen voornamelijk impliciet vermeld, terwijl volksvertegenwoordigers toch steeds het beeld van hun kiezers voor ogen moeten hebben. In de campagne kunnen wij dit goed maken door te letten op wat de Nederlanders van Europa zien.

In positieve zin kennen wij welvaart, vrede, vrijheid, bescherming enzovoort. Dat lijkt voor ons nu wel vanzelfsprekend, maar dat was het niet altijd en dat is het nog steeds niet overal in de wereld.

Maar mensen zien ook negatieve dingen in Europa. Te veel organisaties worden gerund door managers met een "Greed is good"-benadering; dat is koud en kil voor klanten en medewerkers en voor de samenleving; en dat is niet Europees. Te vaak misbruiken mensen hun vrijheid om de waarden en normen van onze maatschappij aan de kant te schuiven; wij voelen dat dat wringt en het is ook niet Europees. Te veel louche werkgevers spelen werknemers in Europa tegen elkaar uit; de uitbuiting zoals in Aziatische naai-ateliers wordt zo de norm voor arbeidsomstandigheden; dat is oneerlijk tegenover Nederlandse werknemers en tegenover buitenlanders, en dat is niet Europees.

Een stem op de PvdA is een stem voor de mensen. De PvdA zet de kiezers weer aan het stuur en zorgt in Europa voor een eerlijke samenleving.

Pieter van der Hoeven

Reactie ontvangen van Edmar Meuwissen:

Ik heb drie opmerkingen/ suggesties met betrekking tot ons PvdA Europees verkiezingsprogramma:
1. Vermijd de woorden beter , lager, hoger, effectiever, eerlijker, ..... , .... iedereen is het er natuurlijk mee eens dat de werkeloosheid lager moet zijn, de lonen hoger, en de lasten eerlijk verdeeld moeten worden, er minder bureaucratie zou moeten zijn, etc, etc. Het zijn echter redelijk "open deuren" ...., houdt het concreet, wat gaan we concreet anders doen, wat willen wij als PvdA/ PES? (het hele programma zou ten zaanzien van deze wolligheid nog eens tegen het licht moeten worden gehouden)
2. Maak duidelijk wat het programma van de PES is. Laat in de campagne duidelijk zien dat we samenwerken op Europees niveau en wat Europees gezien gezamenlijke onze 4 voornaamste (onderscheidende) socialistische speerpunten zijn. Benoem die gemeenschappelijkheid en gebruik dit in de campagne (dit is voor D66 en VVD natuurlijk veel moeilijker). Maak duidelijk welke ambitie de PvdA (NL) heeft in de Europese PEF. Welke rol willen we namens de PES vervullen in de EU parliament committees. Welke ambities hebben we als PvdA ter invulling van posten richting de Europese commissie of commission services.
3. Mik op een betere zichtbaarheid van Europa in de nationale politiek. Zet Europa concreet op de agenda van Den Haag. Welke dossiers worden behandeld in Europa? Het belangrijkst: welk stand punt nemen NL bewindslieden in bij council overleg? De PvdA 2e kamer fractie moet de regering hierover regelmatig (positief/ kritisch) ter verantwoording roepen. 80% van de nieuwe nationale wetgeving komt uit Europa; NL politiek is Europese politiek!

Gelijk Loon voor Gelijk Werk - in hetzelfde bedrijf / overheidsdienst.

In het europese debat wordt nu de leus gebruikt: "gelijk loon voor gelijk werk in hetzelfde land". Dit idee verdient steun. Het is tegeklijkertijd ook een heel verstrekkend principe. In de praktijk zien we namelijk dat de werkelijkheid heel anders is, ook in ons land. En dan gaat het niet alleen om oost-europese arbeiders die onderbetaald en uitgebuit worden. Of werknemers die de A4 tussen Delft en Rotterdam komen aanleggen en anno 2013 uitgebuit worden op 19e eeuwse wijze . In mijn eigen meer dan dertigjarige werkervaring heb ik nooit anders meegemaakt dan dat ook binnen eenzelfde afdeling van een zelfde bedrijf of overheidsinstelling er grote verschillen in inkomsten (en rechten) zitten tussen werknemers die hetzelfde werk doen. De consequentie van deze leus is dan ook, dat we dat dan ook niet zouden moeten willen. Als voorbeeld van overheidsdiensten waar ongelijke beloging gehanteerd wordt, noem ik het onderwijs, waar door de HOS wetgeving de ene leraar (eind)schaal 12 heeft en de andere (eind)schaal 10 voor precise hetzelfde werk. Dit komt overall in het onderwijs voor, ook om andere redenen dan de HOS. Maar ook door fusies van overheidsdiensten onstaan verschillen van belonging door meenemen van verworven rechten. In het bedrijsleven zie ik ook grote verschillen in beloning voor hetzelfde werk met gelijke werkervaring. Gaan we de europese leus serieus nemen, dan valt er nog heel wat recht te trekken, ook binnen Nederland.

In het concept programma wordt gesteld, dat we de loonkloof met 2% per jaar moeten verminderen. Dit behoeft enkele kanttekeningen. Met loonkloof of "gender gap" wordt bedoeld , dat het gemiddelde bruto mannen uurloon in Europa ongeveer 16% hoger is dan het vrouwelijke equivalent. Dit betekent niet, dat een vrouw minder verdient dan een man voor hetzelfde werk. Deze indruk wordt in de diskussie hierover wel steeds gewekt, maar is onjuist.De gender gap ontstaat doordat vrouwen gemiddeld vaker in banen werken waar het bruto uurloon lager is dan in de beroepen waarin mannen werken. Voor de duidelijkheid: Ik ben voor volledig gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Maar moeten we het erg vinden dat vrouwen vaker verpleegster of lerares zijn, en mannen vaker in de ICT werken of in de bouw? De verdeling van mannen en vrouwen in allerlei beroepen is vaak scheef. Dit veroorzaakt de gender gap. Uitgaan van een feitelijk onderzoek van de werkelijkheid is een goed principe. Als we de emancipatie werkelijk een dienst willen bewijzen dan moeten we niet gebaseerd op verkeerde aannnames in de reflex schieten van "help we worden achtergesteld" maar kijken hoe we een volledig gelijke behandeling kunnen garanderen - voor zover deze er nog niet is op dit gebied.

De Financiële Doodsteek. En opgegeven zijn door je eigen Natie. Onze Staat Der Nederlanden.
Hoe schep je orde?

In welk licht moet ik alle oplossingen plaatsen als ik ook gelezen heb dat in Nederland wetten aangenomen zijn die vertellen dat nieuwe wetten niet meer getoetst kunnen worden aan onze! eigen grondwet.

Is het mogelijk om een politiek Europa te creëren?
Hoe zit het met onze soevereiniteit? Nederland levert ook vrij gemakkelijk uit. Het Europees aanhoudingsbevel is mijns inziens het vertegenwoordigen van de Europese Nederlander dan de Nederlandse Europeaan.
Wie behoort dat te bepalen? Burger of gekozen -lees geselecteerd- politici?
Hoe is het nu geregeld?

DE EU OVERRULED NU AL DE WETTEN VAN ONZE EIGEN NATIE. SOEVEREINITEIT IS AL WEGGEGEVEN IN MAASTRICHT. U BENT AL OPGEGEVEN, WEGGEGEVEN EN VERGEVEN!
HET WORDT ALLEEN MAAR ERGER OF BETER.
(It's in the eye of the beholder)

Maar 'we' hebben wel samen gevochten om die arme burger in Cyprus of Griekenland te helpen!

Is het besef er wel van de ernst van de situatie?
Het voorbeeld Cyprus of Griekenland.
De bank bepaalde of u eten kon kopen! De bank! Door de bank dicht te houden, onder het mom van veiligheid, openbare orde.
Onthoudt!
Hoe schep je orde?
De ECB gaat controleren? De slager die zijn eigen vlees keurt?

We hebben een kabinet en indirect een Europa dat geen aanspraak maakt op het armenfonds. Dat is een zinloos fonds. Zeggen ze. Je stort er geld in en je haalt het er weer uit. Rondpompen van geld. Zinloos.
Maar het ESM is wel een goed fonds?!

Al die miljarden om te redden, waar komt dat vandaan en wie betaald dat terug?
Geleend geld is winst voor de bank(ier). Schuld maken.
Landen en mensen, de onderdanen afhankelijk maken van geld. Dat zijn we al maar dan letterlijk.
Om bevolkingen rustig te houden moet je ze in bedwang kunnen houden. Werken is dan het beste.
Om het liefst schulden af te lossen. Ook niet want vroeger was een aflosvrijehypotheek goedkoper dan één die je afloste.
Dus schuld werd beloond!

Alleen maar die kleine groep rijken hoor!
Rijke mensen houden zich ook verre van schulden. Zij investeren. Sparen doen ze niet.
Sparen is voor die mee-eters. Dat zijn wij, de burgers van de EU.

Dus dat-ie werkt is zeker. Bureaucratisch. Maar voor wie werkt-ie?