Alle publicaties

 • Overig
  20 jun 2017
 • Jaarverslag
  20 jun 2017
 • Boek
  8 jun 2017

  De nieuwste publicatie van de Wiardi Beckman Stichting Over de Grens - De vluchtelingencrisis als reality-test zoomt in op de oorzaken en gevolgen van de vluchtelingencrisis. Alle schakels van de ‘migratieketen’ komen aan bod. De oorlog in Syrië, de bizarre dictatuur in Eritrea, de smokkelroutes in West-Afrika. Er wordt gekeken naar de omstreden ‘opvang in de regio’ en naar hoe Europa gefaald heeft aan haar buitengrenzen. Met desastreuze humanitaire gevolgen.

 • Boek
  24 apr 2017

  Onze planeet staat op het spel. De politiek kan niet alleen het tij ten goede keren, maar ze heeft wel een duidelijke opdracht. Zich breed maken, niet gokken op de goede wil van sommige ondernemers of de bereidheid van bewuste burgers, maar sturen op betere wetten en betere regels. Waarom en hoe, daarover schrijven in dit handboek voor rood-groene politiek onderzoekers, ondernemers en strategen, van jong tot oud, maar allemaal ervaren en geëngageerd.

  Redactie: Heleen de Coninck, Menno Hurenkamp, Lieke Melsen en Hans Opschoor

 • S&D
  1 apr 2017

  Redactioneel Verlies

  Column
  Menno Hurenkamp, Nestgeur uit een spuitbus

  Tweede Kamerverkiezingen 2017
  Wimar Bolhuis, Vanuit de oppositie bouwen aan een moderne sociaal-democratie
  Dirk-Jan van Baar, Niet hip of sexy, maar noodzakelijk
  Paul Tang, Als de splinters winnen
  Thomas von der Dunk, Pleidooi voor een bescheiden elite

  De PvdA en het Midden-Oosten
  Max van Weezel, De PvdA, Israel en de Palestijnen: een ongelukkige driehoeksrelatie
  Patrick J. de Vries, Naar nieuwe samenwerking met de Arabische wereld

  Boekessays

 • S&D-artikel
  1 apr 2017

  Er spreekt zo veel onmacht uit de PvdA over de eigen bestaansgrond, dat je er bang van wordt. In deze tijden van globalisering en flexwerk is sociale zekerheid onmisbaar.

 • S&D-artikel
  7 mrt 2017

  Harry Boumeester en Kees Dol - Flexibilisering van arbeidscontracten en het bevorderen van het eigenwoningbezit zijn twee beleidsdoelen die met elkaar lijken te conflicteren. Hypotheekverstrekkers prefereren juist een vast inkomen als basis voor de hypotheek. Zeker ten tijde van een crisis, wanneer financiële instellingen hun criteria voor hypotheekverstrekking aanscherpen, wordt de drempel tot de koopsector nog hoger voor flexwerkers.

 • S&D-artikel
  6 feb 2017

  Bert Ummelen - Als levensmoeheid gaat gelden als een bijverschijnsel van ouderdom, zullen dan vragen over een samenleving waarin zoveel ouderen dood willen niet minder urgent worden? Sociaal-democraten moeten op hun hoede zijn als het autonome individu op het schild wordt gehesen.

 • S&D-artikel
  6 feb 2017

  Erik Jurgens - In het voorgaande artikel betoogt Bert Ummelen dat stervenshulp een zwaktebod is. Erik Jurgens reageert hierop.

  Wie een rustige koers bepleit, waarin echt geluisterd wordt naar argumenten aan beide kanten, heeft het in deze tijd van flitsstandpunten moeilijk. Bert Ummelen gaat al meteen, met argumenten, in op het standpunt waarmee de regering reageert op het advies van de commissie-Schnabel over ‘Voltooid Leven’. Zijn inzet is te waarderen. Dat rapport is immers pas op 4 februari 2016 uitgebracht.

 • S&D
  9 jan 2017

  Redactioneel
  Linkse waarden

  Column
  Paul Tang - Fort Europa

  Ruud Koole - Lessen voor ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing

  Stervenshulp
  Bert Ummelen - Stervenshulp is een zwaktebod
  Erik Jurgens - Stervenshulp bij ‘voltooid leven’: autonomie of mededogen?

  Integratie
  Han Entzinger - Goed vluchtelingenbeleid: ook eigenbelang
  Marieke Slootman - Het averechtse effect van het gepolariseerde integratiedebat

  Wonen
  Barend Wind - Stop de financialisering van volkshuisvesting

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Paul Tang - Het toneelstuk van Tom Lanoye is zo’n tien jaar oud maar Fort Europa is nog altijd actueel: een grimmig stuk waarin de personages zich vastklampen aan hun eigen droom en anderen daarmee om de oren slaan. De een beschimpt de negers, en de ander bespot Amerikanen.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Nederland, waar de populisten het homohuwelijk en de verzorgingsstaat verdedigen, is een rechts landje dat trots is op zijn linkse waarden. De opgave voor sociaal-democraten is liberalen en populisten klein houden en andere linkse partijen niet vervreemden.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Han Entzinger - De grote vluchtelingenstromen van 2015 hebben voor veel opschudding gezorgd. Inmiddels dalen de cijfers weer, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Juist nu zijn goed asiel- en integratiebeleid van groot belang.

  De komst van asielzoekers naar Nederland is onderhevig aan sterke schommelingen. In 2015 werden ruim 59.000 asielaanvragen ingediend. Dit was een verdubbeling ten opzichte van 2014 en bijna viermaal zoveel als in 2013. Het jaar 2015 brak zelfs een record.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Marieke Slootman - Recentelijk bleek dat veel Nederlanders van Turkse afkomst zich ‘nog steeds’ erg betrokken voelen bij Turkije. Dat moet wel betekenen dat zij ‘slecht geïntegreerd’ zijn. Of niet?

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Barend Wind - De Nederlandse sociaal-democratie heeft te vaak op een eenzijdige manier nagedacht over de stimulering van het eigenwoningbezit. De gevolgen voor de vermogensverdeling worden meestal over het hoofd gezien. Een terugkeer naar het bouwen van huurwoningen, zoals bepleit in het huidige PvdA-verkiezingsprogramma, is een stap voorwaarts, maar biedt geen oplossing voor de toegenomen ongelijkheid wat betreft woonvermogen.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Anita Engbers - In juni 2012 is de Werkgroep Huurders van de PvdA van start gegaan om te bewerkstelligen dat de belangen van huurders sterker zouden gaan doorklinken in de partijstandpunten.

  Dat viel nog niet mee, maar na vier jaren van rampspoed voor huurders gloort er eindelijk hoop. Van meet af aan hebben we ons fel verzet tegen het toenmalige PvdA verkiezingsprogramma en het regeerakkoord. We waren vierkant tegen het voorstel om de liberalisatiegrens te bevriezen, omdat het de sociale huursector laat krimpen.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Coen Pustjens - Coen Pustjens was de laatste twee weken voor de Amerikaanse verkiezingen in de VS voor een studiemissie. Hij sprak daar met campagne-experts van Democratische en Republikeinse zijde, voerde campagne voor Hillary Clinton in de straten van Philadelphia en verdiepte zich in de verkiezingsresultaten.

  Wat iedereen lange tijd voor onmogelijk hield, is gebeurd: Donald Trump is verkozen tot de 45ste president van de Verenigde Staten.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Dirk Achterbergh en Nico Bernts - De marktlogica in de zorg werkt niet langer. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe logica: meer samenwerking. Niet langer de logica van de choice, maar van de voice.

  In Nederland zijn we er bepaald niet massaal van overtuigd dat we met de gereguleerde marktwerking in gezondheidszorg de goede richting zijn ingeslagen.

 • Rapport
  14 dec 2016

  In het rapport 'Ouder worden in Nederland' leest u de resultaten van het laatste Van Waarde Lokaal-onderzoek. Het rapport bestaat uit aanbevelingen en een selectie van interviews die de WBS in 2016 organiseerde met 66-plussers, mantelzorgers en mensen die in de zorg werken.

 • Opiniërend artikel
  14 dec 2016

  Ruud Koole - Tussen 24 november en 8 december konden alle PvdA-leden hun stem laten horen tijdens de interne lijsttrekkersverkiezing. Dit lijkt op het eerste gezicht de ultieme verwezenlijking van ledendemocratie. Maar hebben de leden het echt voor het zeggen?

  Lodewijk Asscher heeft de lijsttrekkersverkiezing bij de PvdA gewonnen: gefeliciteerd! De PvdA gaat met hem als voorman de komende periode in. De partij heeft aldus besloten door middel van een ledenraadpleging. Maar heeft ook de ledendemocratie gewonnen?

 • S&D
  18 nov 2016

  Redactioneel
  Progressief

  Column
  Referendum: geniet, maar met mate

  Paul de Beer - Behoud ons pensioenstelsel, maar democratiseer de besluitvorming

  Paul Bordewijk - Een tandje minder populisme graag

  Doeko Bosscher - ‘Socialisme’ is in de Verenigde Staten geen vies woord meer, met dank aan Bernie Sanders

  Ben Crum - Brexit dwingt tot herbezinning op de interne markt

  Erik Meijer - Opnieuw winnen door links regeren

  Bas van Drooge - ‘Ik heb werk!’

  Jurriaan Fransman m.m.v. Job van Amerongen - Verzorgingsstaat: einde of nieuw begin?

 • S&D-artikel
  18 nov 2016

  Ben Crum - In de vorige S&D bepleitten Marijke Linthorst en Nik Jan de Boer een socialer ‘post-Brexit’ Europa. In reactie hierop schrijft Ben Crum dat sociaal beleid vooral een binnenlandse taak is. Na de Brexit is het met name tijd voor een nieuwe agenda voor de interne markt. Dit biedt links de kans om een eigen stempel op het beleid te drukken.

 • S&D-artikel
  18 nov 2016

  Erik Meijer - Links raakt verzwakt en verdeeld. Dat kan anders als linkse partijen er beter in slagen een les te trekken uit hun eerdere ervaringen. Die les is: voor de verkiezingen niet alleen hun verschillen maar vooral ook hun overeenkomsten benadrukken. Onder kiesgerechtigden wordt zo brede steun opgeroepen voor hun gezamenlijke inbreng in een volgende regering.

 • S&D-artikel
  18 nov 2016

  Wat gaat er goed en wat gaat er mis met de Participatiewet?

  Op 1 januari 2015 ging de Participatiewet in. Bijna twee jaar later lijken werkgevers en gemeenten zich steeds meer bewust te zijn van hun opdracht, maar er zijn nog voldoende uitdagingen. Bas van Drooge verbindt theorie en praktijk en benadrukt de cruciale rol van SW-bedrijven.