Alle publicaties

 • S&D-artikel
  6 feb 2017

  Erik Jurgens - In het voorgaande artikel betoogt Bert Ummelen dat stervenshulp een zwaktebod is. Erik Jurgens reageert hierop.

  Wie een rustige koers bepleit, waarin echt geluisterd wordt naar argumenten aan beide kanten, heeft het in deze tijd van flitsstandpunten moeilijk. Bert Ummelen gaat al meteen, met argumenten, in op het standpunt waarmee de regering reageert op het advies van de commissie-Schnabel over ‘Voltooid Leven’. Zijn inzet is te waarderen. Dat rapport is immers pas op 4 februari 2016 uitgebracht.

 • S&D
  9 jan 2017

  Redactioneel
  Linkse waarden

  Column
  Paul Tang - Fort Europa

  Ruud Koole - Lessen voor ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing

  Stervenshulp
  Bert Ummelen - Stervenshulp is een zwaktebod
  Erik Jurgens - Stervenshulp bij ‘voltooid leven’: autonomie of mededogen?

  Integratie
  Han Entzinger - Goed vluchtelingenbeleid: ook eigenbelang
  Marieke Slootman - Het averechtse effect van het gepolariseerde integratiedebat

  Wonen
  Barend Wind - Stop de financialisering van volkshuisvesting

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Paul Tang - Het toneelstuk van Tom Lanoye is zo’n tien jaar oud maar Fort Europa is nog altijd actueel: een grimmig stuk waarin de personages zich vastklampen aan hun eigen droom en anderen daarmee om de oren slaan. De een beschimpt de negers, en de ander bespot Amerikanen.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Nederland, waar de populisten het homohuwelijk en de verzorgingsstaat verdedigen, is een rechts landje dat trots is op zijn linkse waarden. De opgave voor sociaal-democraten is liberalen en populisten klein houden en andere linkse partijen niet vervreemden.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Han Entzinger - De grote vluchtelingenstromen van 2015 hebben voor veel opschudding gezorgd. Inmiddels dalen de cijfers weer, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Juist nu zijn goed asiel- en integratiebeleid van groot belang.

  De komst van asielzoekers naar Nederland is onderhevig aan sterke schommelingen. In 2015 werden ruim 59.000 asielaanvragen ingediend. Dit was een verdubbeling ten opzichte van 2014 en bijna viermaal zoveel als in 2013. Het jaar 2015 brak zelfs een record.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Marieke Slootman - Recentelijk bleek dat veel Nederlanders van Turkse afkomst zich ‘nog steeds’ erg betrokken voelen bij Turkije. Dat moet wel betekenen dat zij ‘slecht geïntegreerd’ zijn. Of niet?

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Barend Wind - De Nederlandse sociaal-democratie heeft te vaak op een eenzijdige manier nagedacht over de stimulering van het eigenwoningbezit. De gevolgen voor de vermogensverdeling worden meestal over het hoofd gezien. Een terugkeer naar het bouwen van huurwoningen, zoals bepleit in het huidige PvdA-verkiezingsprogramma, is een stap voorwaarts, maar biedt geen oplossing voor de toegenomen ongelijkheid wat betreft woonvermogen.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Anita Engbers - In juni 2012 is de Werkgroep Huurders van de PvdA van start gegaan om te bewerkstelligen dat de belangen van huurders sterker zouden gaan doorklinken in de partijstandpunten.

  Dat viel nog niet mee, maar na vier jaren van rampspoed voor huurders gloort er eindelijk hoop. Van meet af aan hebben we ons fel verzet tegen het toenmalige PvdA verkiezingsprogramma en het regeerakkoord. We waren vierkant tegen het voorstel om de liberalisatiegrens te bevriezen, omdat het de sociale huursector laat krimpen.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Coen Pustjens - Coen Pustjens was de laatste twee weken voor de Amerikaanse verkiezingen in de VS voor een studiemissie. Hij sprak daar met campagne-experts van Democratische en Republikeinse zijde, voerde campagne voor Hillary Clinton in de straten van Philadelphia en verdiepte zich in de verkiezingsresultaten.

  Wat iedereen lange tijd voor onmogelijk hield, is gebeurd: Donald Trump is verkozen tot de 45ste president van de Verenigde Staten.

 • S&D-artikel
  9 jan 2017

  Dirk Achterbergh en Nico Bernts - De marktlogica in de zorg werkt niet langer. Daarom moeten we op zoek naar een nieuwe logica: meer samenwerking. Niet langer de logica van de choice, maar van de voice.

  In Nederland zijn we er bepaald niet massaal van overtuigd dat we met de gereguleerde marktwerking in gezondheidszorg de goede richting zijn ingeslagen.

 • Rapport
  14 dec 2016

  In het rapport 'Ouder worden in Nederland' leest u de resultaten van het laatste Van Waarde Lokaal-onderzoek. Het rapport bestaat uit aanbevelingen en een selectie van interviews die de WBS in 2016 organiseerde met 66-plussers, mantelzorgers en mensen die in de zorg werken.

 • Opiniërend artikel
  14 dec 2016

  Ruud Koole - Tussen 24 november en 8 december konden alle PvdA-leden hun stem laten horen tijdens de interne lijsttrekkersverkiezing. Dit lijkt op het eerste gezicht de ultieme verwezenlijking van ledendemocratie. Maar hebben de leden het echt voor het zeggen?

  Lodewijk Asscher heeft de lijsttrekkersverkiezing bij de PvdA gewonnen: gefeliciteerd! De PvdA gaat met hem als voorman de komende periode in. De partij heeft aldus besloten door middel van een ledenraadpleging. Maar heeft ook de ledendemocratie gewonnen?

 • S&D
  18 nov 2016

  Redactioneel
  Progressief

  Column
  Referendum: geniet, maar met mate

  Paul de Beer - Behoud ons pensioenstelsel, maar democratiseer de besluitvorming

  Paul Bordewijk - Een tandje minder populisme graag

  Doeko Bosscher - ‘Socialisme’ is in de Verenigde Staten geen vies woord meer, met dank aan Bernie Sanders

  Ben Crum - Brexit dwingt tot herbezinning op de interne markt

  Erik Meijer - Opnieuw winnen door links regeren

  Bas van Drooge - ‘Ik heb werk!’

  Jurriaan Fransman m.m.v. Job van Amerongen - Verzorgingsstaat: einde of nieuw begin?

 • S&D-artikel
  18 nov 2016

  Ben Crum - In de vorige S&D bepleitten Marijke Linthorst en Nik Jan de Boer een socialer ‘post-Brexit’ Europa. In reactie hierop schrijft Ben Crum dat sociaal beleid vooral een binnenlandse taak is. Na de Brexit is het met name tijd voor een nieuwe agenda voor de interne markt. Dit biedt links de kans om een eigen stempel op het beleid te drukken.

 • S&D-artikel
  18 nov 2016

  Erik Meijer - Links raakt verzwakt en verdeeld. Dat kan anders als linkse partijen er beter in slagen een les te trekken uit hun eerdere ervaringen. Die les is: voor de verkiezingen niet alleen hun verschillen maar vooral ook hun overeenkomsten benadrukken. Onder kiesgerechtigden wordt zo brede steun opgeroepen voor hun gezamenlijke inbreng in een volgende regering.

 • S&D-artikel
  18 nov 2016

  Wat gaat er goed en wat gaat er mis met de Participatiewet?

  Op 1 januari 2015 ging de Participatiewet in. Bijna twee jaar later lijken werkgevers en gemeenten zich steeds meer bewust te zijn van hun opdracht, maar er zijn nog voldoende uitdagingen. Bas van Drooge verbindt theorie en praktijk en benadrukt de cruciale rol van SW-bedrijven.

 • S&D-artikel
  9 nov 2016

  Zal er de komende jaren ooit iets van linkse samenwerking terecht komen? Erik Meijer breekt er in dit nummer van S&D (weer) een lans voor. En gelijk heeft hij. Want het is onthutsend om te zien dat er peilingen verschijnen waarin de linkse partijen samen ongeveer evenveel zetels halen als de PvdA nu in zijn eentje heeft — en dat iedereen dit ter kennisgeving aanneemt. De crisis op links is groter dan de schade van regeringsdeelname.

 • S&D-artikel
  9 nov 2016

  Tom Eijsbouts - Dat een referendum onder bepaalde omstandigheden goed kan zijn in een moderne democratie zullen weinigen nog betwisten. Het breekt impasses open en ventileert opgekropte emoties.

 • S&D-artikel
  9 nov 2016

  Paul de Beer - Het huidige pensioenstelsel lijkt mensen steeds onzekerder te maken. Daarom willen sommigen het heft in eigen handen nemen. Dit is echter niet de oplossing. Hoe kan het dan wel anders?

 • S&D-artikel
  9 nov 2016

  Het regeerakkoord zou geen referendum overleefd hebben

  Paul Bordewijk - Het is noodzakelijk dat politieke partijen en het parlement ook via directe wegen met het electoraat praten. Populisme en democratie horen bij elkaar. Maar wanneer de PvdA zich uitlevert aan het bindend referendum maakt ze het te bont.

 • S&D-artikel
  9 nov 2016

  Jurriaan Fransman en Job van Amerongen - Sinds het woord participatiesamenleving voor het eerst viel, lijkt het einde van de verzorgingsstaat in zicht. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Misschien is dit slechts een nieuw begin.

 • Jaarboek WBS
  8 nov 2016

  Europa was een project van hoop, maar vandaag hapert het. Burgers zijn ontevreden over de reactie op de financiële crisis en op de vluchtelingencrisis, en aarzelen of het mogelijk is om het beleid van de Europese instituties bij te sturen in de richting van meer financiële stabiliteit, bestaanszekerheid en goed werk.

 • S&D-artikel
  6 nov 2016

  Marijke Linthorst - De Brexit heeft aangetoond dat Europa socialer moet. Als dat niet op Europees niveau verwezenlijkt kan worden, is het aan nationale overheden om in te grijpen.

  In 1978 studeerde ik af op een scriptie met de titel: Fiscale en budgettaire aspecten van de Europese integratie. Ik onderzocht onder andere de verschillende belastingstelsels in de Europese Gemeenschap (toen nog bestaande uit zes landen). Die liepen nogal uiteen.

 • S&D-artikel
  3 nov 2016

  Tom Eijsbouts - De Brexit-stem is onderdeel geworden van een in kracht toenemende storm gericht op het westerse politieke en maatschappelijke centrum. Na de stommiteiten en de kater van het referendum krabbelt de Britse regering onder leiding van Theresa May verrassend snel weer op. Door het opeisen van de volle verantwoordelijk-heid bestrijdt May de splijtende krachten van populisme en regeringsonmacht. Daar kan men elders in Europa wat van leren.