Alle publicaties

 • S&D-artikel
  28 okt 2015

  Saskia Grotenhuis - Het meritocratisch gedachtengoed heeft ons veel gebracht: iedereen, ook de arbeiderszoon of de migrantendochter, kan in principe naar de universiteit. Toch zijn de ouders van studenten veelal ook hoogopgeleid. De ongelijkheid tussen kansarme en kansrijke kinderen blijft onverminderd groot.

 • S&D-artikel
  26 okt 2015

  Maarten Veraart - Het komende half jaar zal het debat over de Nederlandse Spoorwegen weer in volle hevigheid losbarsten. Het gevaar is dat de politiek zich daarbij laat leiden door grote ergernis over wat er de laatste jaren misging op het spoor. Het is echter zinvoller lessen uit eerdere privatiseringen en liberaliseringen te trekken.

 • S&D-artikel
  5 okt 2015

  Sjoerd Karsten - In de vorige S&D stelde de voorzitter van de MBO Raad Jan van Zijl voor om de mbo niveaus 1 en 2 voortaan geen mbo meer te noemen. Dit zou de reputatie van de andere twee niveaus ten goede komen. Hoewel goedbedoeld past zijn betoog in een patroon: sectororganisaties kijken enkel naar hun eigen belang en hebben geen aandacht voor het grote geheel. Alleen politiek Den Haag kan daar verandering in brengen.

 • Rapport
  1 okt 2015

  Een onderzoek naar schijnconstructies in de pakketdienstsector, het primair onderwijs en het wegtransport. Het rapport geeft tien aanbevelingen om het afwentelen van risico's en kosten op werkenden door werkgevers tegen te gaan.

 • Rapport
  22 sep 2015

  De Energietransitie heeft een lange termijn, structurele aanpak nodig. Het Energieakkoord is hooguit een eerste stap. De Wetenschappelijke Instituten van de politieke partijen en het Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP) hebben daarom een gezamenlijke Agenda geformuleerd voor zo’n structurele aanpak en hun visies daarop gegeven.

  De Agenda is op 22 september aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie, en aan een aantal Kamerleden.

  De Agenda is hier te downloaden, en is opgesteld door:
  Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (DOPP)

 • S&D-artikel
  22 sep 2015

  Marijke Linthorst - Staatssecretaris Dekker wil basisscholen de mogelijkheid bieden om 15 % van hun onderwijstijd in het Engels, Duits of Frans te geven. Hiermee hoopt hij excellente leerlingen een steuntje in de rug te geven. Al met al zeer onverstandig: niet alleen zijn de gevolgen voor leerlingen met een achterstand in de moedertaal onbekend, door de gebrekkige financiering dreigt een tweedeling tussen scholen die dit wel en die dit niet kunnen geven.

 • S&D-artikel
  31 aug 2015

  Marijtje Jongsma - Wetenschappers aan Nederlandse universiteiten werken als nomaden, van het ene tijdelijke contract naar het andere. Jet Bussemaker en Lodewijk Asscher hebben vast goede bedoelingen bij hun pogingen dat te keren, maar er komt weinig van terecht.

 • Overig
  28 aug 2015

 • S&D-artikel
  25 aug 2015

  Flip de Kam - Het kabinet verwacht voor 2016 een begrotingsruimte van circa € 5 mrd. Die ruimte wordt niet gebruikt om bezuinigingen van de afgelopen jaren te verzachten, maar is bestemd voor een verlaging van de inkomstenbelasting. Deze lastenverlichting komt nagenoeg uitsluitend ten goede aan de economisch actieven. Uitkeringsontvangers en ouderen vissen achter het net. Hierdoor nemen de inkomensverschillen verder toe.

 • S&D
  24 aug 2015

  Bestellen:
  U kunt het nummer bestellen voor € 17,50 bij uitgeverij Boom door een mail te sturen naar
  boomtijdschriften@uitgeverijboom.nl

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Is de crisis voorbij of gaat deze ondergronds? De economische groei trekt aan. Maar of iedereen in gelijke mate profiteert, valt nog te bezien. Nu de afspraken uit het kabinet-Rutte-Asscher zo’n beetje gerealiseerd zijn en de PvdA dus niet meer betrokken hoeft te worden bij ingewikkelde compromissen, is het wat rechts Nederland betreft tijd om de laatste restjes verzorgingsstaat af te breken. Hans de Boer van VNO-NCW en Halbe Zijlstra van de VVD gaven voor de zomer alvast duidelijke signalen in die richting.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Ruud Koole - In de politieke en economische wetenschappen gaat het al zo’n veertig jaar over het al dan niet bestaan van een ‘political business cycle’. De tamelijk cynische veronderstelling hierbij is dat regeringen ‘opportunistisch’ beleidsvoorstellen doen met als doel bij de volgende verkiezingen een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Dit proberen ze door vlak voor de stembusgang zo gunstig mogelijke economische omstandigheden te creëren.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Robin Fransman - Zonder dat iemand er erg in had zijn de lasten op arbeid de laatste jaren sterk omhooggegaan. De vermogende gepensioneerden zijn spekkoper, de jonge tweeverdieners in loondienst de dupe. Ondertussen dreigt de PvdA weer in dezelfde val te trappen als voorheen: in ruil voor een succesje op de korte termijn gaat men akkoord met onverstandige maatregelen.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Hans Spekman - Tijdens de Tour de France van 1992 zitten twee wielrenners uit de Nederlandse ploegen Panasonic en Buckler, Marc Sergeant en Frans Maassen, in een veelbelovende ontsnapping. Hoewel de twee tot verschillende ploegen behoren is Nederland blij: (waarschijnlijk) een Nederlandse ploeg die de etappe-overwinning in de wacht sleept. Niets blijkt minder waar. Heel Nederland is getuige van een woordenwisseling tussen twee wielrenners, die vanwege kinnesinne tussen de ploegleiders een overwinning uit handen geven aan de onbekende Fransman Colotti.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  A.L. Snijders - De Hokjesman maakt een reportage op het ADM-terrein; hij vraagt een vrouw wat voor mensen hier nou wonen. De vrouw zegt: ‘Mensen die niet meer zo heel erg in het stramien zitten van de huur, het gas, het licht en al die dingen wat je in een stad dan hebt. Nu heb je meer vrijheid hier, mensen betalen hier natuurlijk gezamenlijk ook van alles, maar dat is meer saamhorigheid. In de stad ben je meer een individu, hier ben je gewoon samen en als er hier iets is, dan los je het gewoon samen op en dat vind ik heel fijn.’

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Frank Vandenbroucke - Op het nippertje kwam er dan toch een akkoord tussen Griekenland en de eurogroep. De crisis lijkt daardoor voorlopig afgewend. Voorlopig, want de dieperliggende oorzaken zijn allerminst weggenomen. Zolang er geen deling van soevereiniteit is en de solidaire risicospreiding uitblijft, modderen we door.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Rieks Osinga en Marco Florijn - Paul de Beer pleitte er in de vorige S&D voor om met kleine stappen de sociale zekerheid te hervormen en zo de armoede te bestrijden. Een universeel basisinkomen is wat hem betreft onhaalbaar. Toch spreekt het idee velen aan. Meerdere gemeenten hebben inmiddels experimenten lopen. Helaas schort het daarbij nogal eens aan de academische reflectie. Hierdoor dreigt veel opgedane kennis verloren te gaan.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Martin Buijsen - Nederland beloofde dat te ratificeren, maar ziet daar nu toch van af. Dit besluit is aan de media voorbijgegaan. Onterecht want dit opmerkelijke besluit is niet zonder betekenis. En helaas, want wetenschap en markt krijgen nu in stilte de vrije hand om met het individu te spelen.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Paul Depla - Ooit was het Nederlandse gedoogbeleid een toonbeeld van vooruitstrevendheid en tolerantie, nu is het eerder een mikpunt van hoon. De aan de wietteelt gerelateerde criminaliteit was nog nooit zo groot en het percentage THC nog nooit zo hoog. Zelfs in het land van de ‘war on drugs’ begrijpen ze inmiddels dat je zonder regulering van de achterdeur — de wietteelt — eerder problemen creëert dan oplost.

 • S&D-artikel
  24 aug 2015

  Frans Bieckmann - Hoewel Podemos het in de peilingen van de afgelopen tijd wat minder doet, zien veel sociaal-democraten de beweging als een groot gevaar. Onterecht, niet de ‘radicale democratie’ van Podemos, maar de slaafse houding tot het neoliberale discours vormt het grootste gevaar voor de sociaal-democratie. De vraag is of Nederlands links met de mainstream mee blijft dobberen, of ook kiest voor een nieuw Europees politiek project dat het continent naar een volgende fase van het kapitalisme kan helpen.

 • Jaarverslag
  25 jun 2015
 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Roos van Os - Het kabinet verzuimt de vestigingseisen te verscherpen, de tax rulings blijven bestaan en het belastingvrij doorsluizen van royalty- en rentestromen via brievenbusfirma’s wordt niet ingedamd. Alle mooie woorden van PvdA’ers ten spijt blijft Nederland tot nader order een fiscaal pretpark.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Bas Jacobs - De Nederlandse belastingheffing op kapitaalinkomen is een fiscaal curiosum dat iedere economische logica ontbeert. Het is daarom wenselijk een vlak tarief voor sparen, beleggen, eigen huis, pensioen en onderneming in te voeren. Om onverdiend inkomen te belasten kan verder de ozb en erfenisbelasting omhoog.

 • S&D-artikel
  17 jun 2015

  Flip de Kam - De lasten op arbeid moeten omlaag, daar zijn PvdA en VVD het over eens. Maar het voornemen dit te financieren door de consumptie zwaarder te belasten, is ondoordacht en past vooral in het straatje van rechts.

  In de brief die staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer stuurde over de toekomstige herziening van het belastingstelsel, gaat het kabinet concrete keuzen uit de weg.