Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw

In het manifest Van Waarde analyseert Monika Sie Dhian Ho hoe arbeid, bestaanszekerheid, binding en verheffing onder druk staan door de economische, statelijke, en intermenselijke dynamiek, en wat ons in dat licht te doen staat.

Politiek is de eis: meer zeggenschap. De opdracht is om verschillende maatschappelijke sectoren te democratiseren onder het motto uit De weg naar de vrijheid ‘geen machtsuitoefening zonder verantwoordingsplicht en geen grotere machtsconcentratie dan voor de vervulling van de gestelde taken onmisbaar is’. De kloof tussen beleidswerkelijkheid en maatschappelijke werkelijkheid kan verminderen door burgers en civil society in de vormgeving van het overheidsbeleid te laten participeren. Dit draagt er ook toe bij dat de instellingen die ten dienste van de mensen moeten staan gericht blijven op de noden van de mensen in plaats van op de logica van hun bestuurders. Ten slotte verdient de vertegenwoordigende democratie versterking en een nieuw elan. Want lokaal, nationaal en Europees moeten raden en parlementen terrein terugwinnen op de uitvoerende macht en hun controlerende en richtinggevende functies beter en zichtbaarder uitoefenen.

Verdedigen wat van waarde is impliceert dat de markt wordt gecorrigeerd, dat moet worden gebroken met het liberale individualisme dat isoleert en niet bevrijdt, dat moet worden gestreefd naar een politiek die luistert, samenbrengt, mobiliseert, greep geeft op het leven. Kortom: sociaal-economisch naar links, sociaal-cultureel naar binding, en politiek naar versterking van zeggenschap.