WBS jaarboek 1996 - Inzake beginselen

Redactie: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp en Marjet van Zuylen.

Download de pdf van het jaarboek.

De Partij van de Arbeid is een beginselpartij : haar politieke handelen is gebaseerd op in een beginselprogramma vastgelegde uitgangspunten. Het eerste beginselprogramma van de Nederlandse sociaal-democratie dateert uit 1882, het laatste uit 1977. Het programma van 1977 is inmiddels sterk verouderd. De technologische veranderingen, de nieuwe internationale verhoudingen, de mondialisering van de economie, de individualisering in cultureel en sociaal opzicht: zij vragen om een heroriëntatie van de sociaal-democratie, niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa.

De vraag rijst zelfs of beginselen in het huidige tijdsgewricht nog wel de leidraad voo r het politieke handelen kunnen zijn. Het Zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme beantwoordt deze vraag bevestigend. De bijdragen aan dit jaarboek belichten niet alleen de historische achtergronden van ruim een eeuw beginseldiscussies, maar leveren ook een bijdrage aan het actuele debat over de principiële uitgangspunten van de PvdA. In een zestal essays kom en de volgende thema’s aan de orde: de grondslag voor partijvorming (P. Mair), de eerdere beginselprogramma’s van de Nederlandse sociaal-democratie (B. Tromp), toekomstdenken in ondernemingen en in de po litiek (H . Banens), beginselen van andere Nederlandse partijen (R . Koole), de heroriëntatie van de sociaal-democratie elders in Europa (K. van Kersbergen) en de nieuwe maatschappelijke context (T. Wöltgens).

Vijf auteurs (H. B lokland, F. Halsema, A . Hemerijck, M . Trappenburg en H. Wansink) schetsen in korte essays hun visie op de nieuwe beginselen. Het boek wordt afgesloten met een interview met Hilda Verweij-Jonker.