Toekomst voor de publieke sector

'Toekomst voor de publieke sector' is een rapport dat Paul de Beer schreef op verzoek van de WBS. Met een heldere analyse en scherpe uiteenzetting van opties stelt De Beer de onvermijdelijkheid van de bezuinigingen van het huidige kabinet ter discussie.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn als volgt samen te vatten:

De gevolgen van de economische crisis en van de vergrijzing van de bevolking voor de overheidsuitgaven zijn beperkt en rechtvaardigen geen drastische bezuinigingen.

Door de lagere productiviteitsstijging in de publieke sector, verschuivende voorkeuren van de bevolking en een structureel lagere groei van de economie zullen de publieke uitgaven in de toekomst echter wel degelijk relatief stijgen.

Groei van de publieke sector in de toekomst is gewenst, omdat publieke diensten meer bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan dan verruiming van particuliere bestedingsmogelijkheden.

Voor de financiering van de groeiende publieke sector is een stijging van de belastingen onvermijdelijk en deze is, mits op een zorgvuldige wijze vormgegeven, niet schadelijk voor de economische ontwikkeling.

Daarnaast zal meer een beroep gedaan moeten worden op eigen bijdragen van de gebruikers (profijtbeginsel).

Paul de Beer is WBS research fellow en tevens Henri Polak hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Bestellen: 
Het rapport kost € 15 (inclusief verzendkosten). U kunt het bestellen door dit bedrag over te maken op bankrekening nr. 30603 t.n.v. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag onder vermelding van 'Toekomst publieke sector' en uw adresgegevens.