Inhoudsopgave S&D Jaargang 11 1954

Artikelen

Socialistische theorie
• Voortgezette discussie over de welvaartsstaat: prof. dr. W. Banning, 11
• Marktonderzoek en socialisme: H. Ferro, 16
• Nationaal of internationaal socialisme?: Alfred Mozer, 30
• De crisis der democratie: J. J. Buskes jr, 40
• Heeft het socialisme in de V.S. een toekomst?: Norman Thomas, 75
• Marxistisch socialisme: dr. Fr. de Jong Edz. , 94
• De discussie Katholicisme-Socialisme: prof. dr. W. Banning, 561
• Het Nederlandse socialisme: dient de katholiek het principieel te verwerpen?: mr. dr. E. Brongersma, 564
• Specifiek katholieke critiek op socialistische economische opvattingen?: mr. F. H. J. M. Daams, 583
• Socialisme en cultuur: dr. B. Al ,595
• Functionele taakverdeling: mr. P. Sanders, 645

Binnenlandse politiek
• Opnieuw het humanisme in de politiek: prof. dr. W. Banning, 52
• Christelijk-sociale conferentie 1952: dr. S. Rozemond, 65
• Leger en school: J. J. Buskes Jr, 210
• De ouderdomsverzekering in Nederland: J. J. A. Berger, 257
• Over de ouderdomsvoorziening: ir. H. Vos, 275
• Bezwaren tegen het ontworpen radiobestel: dr. Ph. J. ldenburg, 306
• Het omroepbestel; autocratische of democratische cultuurvorming?: J. W. Rengelink, 311
• De verkiezingsuitslag: ir. H. Vos, 319
• Het Mandement der Bisschoppen: prof. dr. W. Banning, 337
• Het SER-rapport, critisch bezien: mr. H. B. J. Waslander, 344
• Het antwoord van de PvdA: ir. H. Vos, 417
• Waarom het ging bij de oprichting van de PvdA.: prof. dr. W. Banning, 422
• De katholiek in de PvdA: G. Ruygers, 426
• Onder protestants gezichtspunt: N. Stufkens, 434
• Om de toekomst van Europa: prof. dr. W. Schermerhorn, 438
• Onvermijdelijke politieke gevolgen: mr. J. A. W. Burger, 443
• Bezorgd en bekommerd: dr. W. Drees, 452
• Het bijgeloof van de kabinetscrisis: prof. mr. dr. J. Barents, 487
• De discussie katholicisme-socialisme: prof. dr. W. Banning, 561
• Het Nederlandse socialisme: dient de katholiek het principieel te verwerpen?: mr. dr. E. Brongersma, 561
• De loonpolitiek: drs. D. Roemers, 607
• Het bijgeloof van de kabinetscrisis: dr. W. Drees, 618
• Kanttekeningen bij de Algemene Beschouwingen en de brochure-Schippers: prof. dr. W. Banning, 641
• Slepende kabinetten: prof. mr. dr. J. Barents, 678

Buitenlandse politiek
• De donkere kant van de UNO: J. de Kadt, 1
• Nationaal of internationaal socialisme?: Alfred Mozer, 30
• Heeft het socialisme in de V.S. een toekomst?: Norman Thomas, 75
• Licht en donker over de Verenigde Naties: G. Ruygers, 83
• Europese integratie: G. Ruygers, 129
• Balans van Berlijn, Vrede met ere?: J. de Kadt, 138
• Over de EDG; een tegenstem: dr. J. G. Bomhoff, 146
• Bij het vraagstuk der priester-arbeiders: mr. Th. J. A. M. van Lier, 178
• Mogen priesters arbeider zijn?: J. P. Dubois-Dumée, 180
• De schoolstrijd in Frankrijk: dr. Ph. J. Idenburg, 193
• De koude oorlog en de geestelijke vrijheid: drs. R. P. Haveman, 218
• Bij het artikel van Pierre Belleville: dr. J. Tam, 234
• ‘Links’ in Frankrijk na de oorlog: Pierre Belleville, 236
• Bevrijdingsoorlog of bevrijdingspolitiek?: dr. W. Verkade, 296
• De schoolstrijd in Engeland: dr. Ph. J. ldenburg, 371
• De val van Milov'an Djilas: dr. Z. Topalovich, 392
• Boeren en kolchozen in Oost-Europa: Valentin Toma, 401
• Sowjet-annexatie der klassieken: dr. K. v. h. Reve, 470
• Geen München maar: J. de Kadt, 78
• Europese eenheid, ten geleide: drs. J. M. den Uyl, 497
• De bovennationale gemeenschap: mr. M. v. d. Goes van Naters, 499
• Droom en werkelijkheid: drs. M. Kohnstamm, 503
• De democratische contrôle op de supranationale organen: prof. dr. I. Samkalden, 517
• Engeland en Europa: prof. dr. P. Kuin, 527
• Centraal en Oost-Europa en het streven naar eenwording van Europa: Obverver, 531
• De integratie van Duitsland in Europa: Jacques C. van Broekhuizen, 541
• Van doorbraak en integratie: Dr. W. Verkade, 551
• Omtrekken van de Europese partijvorming: G. Ruygers, 558
• Voor en na de EDG: Alfred Mozer, 622
• Economische integratie; verslag van een gesprek tussen P. J. Kapteyn, mr. J. J. v. d. Lee, prof. dr. I. Samkalden, prof. dr. J. Tinbergen en drs. J. M. den Uyl, 653
• Naschrift door drs. G. M. Nederhorst, 664

Sociale en economische politiek
• Marktonderzoek en socialisme: H. Ferro, 16
• Christelijk-sociale conferentie 1952: drs. S. Rozemond, 65
• Nehemia de Lieme: M. Sluyser, 111
• Diaconale en overheidszorg: drs. A. Kaan, 154
• De voorspelling en beïnvloeding van de conjunctuur: prof. dr. J. Tinbergen, 169
• De ontwikkeling van de mannelijke fabrieksjeugd: dr. D. J. Wansink, 201
• De ouderdomsverzekering in Nederland: J. J. A. Berger, 257
• Over de ouderdomsvoorziening: ir. H. Vos, 275
• Het SER-rapport, critisch bezien: mr. H. B. J. Waslander, 344
• Het vrije beroep van de arts: prof. R. Hornstra, 359
• De premie voor de wachtgeld.en werklozen verzekering: mr. J. H. Lichtenveldt, 406
• Afsluiting der zeegaten: drs. M. C. Verburg, 459
• Specifiek katholieke critiek op socialistische economische opvattingen?: mr. F. H. J. M. Daams, 583
• De loonpolitiek: drs. D. Roemers, 607
• Liefdeloos en waardeloos: dr. H. Vertwey-Jonker, 631
• Op het grensgebied van economie en religie: mr. dr. A. A. van Rhijn, 667
• Over revaluatie: prof. dr. P. Kuin, 705
• Het wereldbevolkingscongres te Rome: dr. W. Steigenga, 712
• Over het wetsontwerp economische mededinging: prof. dr. I. Samkalden, 724
• Van ruw tot geslepen, de geestelijke betekenis van de ANDB voor de geschiedenis van Amsterdam: dr. Fr. de Jong Edz, 732

Levensbeschouwing en maatschappij
• Christelijk -sociale conferentie 1952: dr. S. Rozemond, 65
• Diaconale en overheidszorg: drs. A. Kaan, 154
• De schoolstrijd in Frankrijk: dr. Ph. J. ldenburg, 193
• Het Mandement der Bisschoppen: prof. dr. W. Banning, 337
• De schoolstrijd in Engeland: dr. Ph. J. ldenburg, 371
• Het antwoord van de PvdA: ir. H. Vos, 417
• Waarom het ging bij de oprichting van de PvdA: prof. dr•. W. Banning, 422
• De katholiek in de PvdA: G. Ruygers, 426
• Onder protestants gezichtspunt: N. Stufkens, 434
• Om de toekomst van Europa: prof. dr. W. Schermerhorn, 438
• Onvermijdelijke politieke gevolgen: mr. J.A. W. Burger, 443
• Bezorgd en bekommerd: dr. W. Drees, 452
• De discussie katholicisme-socialisme: prof. dr. W. Banning, 561
• Het Nederlandse socialisme: dient de katholiek het principieel te verwerpen?: mr. dr. E. Brongersm,a 564
• Specifiek katholieke critiek op socialistische economische opvattingen?: mr. F. H. J. M. Daams, 583
• Socialisme en cultuur: dr. B. Al, 595
• Kanttekeningen bij de Algemene Beschouwingen en de brochure-Schippers: prof. dr. W. Banning, 641
• Op het grensgebied van economie en religie: mr. dr. A. A. van Rhijn, 667

Cultuur
• Het interieur van de volkswoning: J. Bommer, 23
• Problemen in en om de moderne beeldende kunst: Nol Gregoor, 103
• De schoolstrijd in Frankrijk: dr. Ph. J. ldenburg, 193
• De ontwikkeling van de mannelijke fabrieksjeugd: dr. D. J. Wansink, 201
• Leger en school: J. J. Buskes ir, 210
• Bezwaren tegen het ontworpen radiobestel: dr. Ph. J. ldenburg, 306
• Het omroepbestel; autocratische of democratische cultuurvorm,ing?: J. W. Rengelink, 311
• De schoolstrijd in Engeland: dr. Ph. J. ldenburg, 371
• Freud dichterbij gebracht: prof. mr. dr•. J. Barents, 377
• Sovjet-annexatie der klassieken: dr. K. v. h. Reve, 470
• Socialisme en cultuur: dr. B. Al, 595
• Liefdeloos en waardeloos: dr. H. Verwey-Jonker, 631
• Naschrift op Freud: prof. mr. dr. J. Barents, 702
• Van ruw tot geslepen, de geestelijke betekenis van de ANDB voor de geschiedenis van Amsterdam: dr. Fr. de Jong Edz, 732
• Confrontatie met de kunst in het vlak der culturele anthropologie: H. Paulides, 745

Necrologie
• C. Woudenberg, een pionier ging heen: E. Kupers, 676

De pen op papier
p. 55, 328, 413, 496, 687

Het buitenlandse tijdschrift
p. 56, 125, 246

Boekbesprekingen
• Dr. B. W. Schaper: Albert Thomas, dertig jaar sociaal reformisme, bespr. d. H. Verwey-Jonker, 37
• J. B. Charles: Volg het spoor terug, bespr. d. L. J. Zimmermann, 47
• Prof. dr. W. Banning, red.: Handboek pastorale sociologie I, bespr. d. F. van Heek, 60
• Mens en stad Amsterdam vandaag en morgen, bespr. d. P. de Jong, 61
• Aspecten van het vraagstuk der overbevolking, bespr. d. W. J. v. d. Woestijne, 63
• L.v.d. Land: Het pad naar de collegebank, bespr. d. G. G. v. Wijk, 64
• Prof. mr. R. Kranenburg: Studiën over Recht en Staat, bespr. d. J. Valkhoff, 90
• K. H. Kroon: Stenen voor stenen? bespr. d. C. J. Dippel, 109
• Dr. W. G. N. v. d. Sleen: Tussen Texas en Pacific, bespr. d. J. M. den Vul, 128
• G. H. M. van Huet: Lezen en laten lezen, bespr. d. J. M. den Vul, 128
• B. Newman: Hedendaags Marokko, bespr. d. J. Brummelkamp, 191
• Rapport: De ontwikkelingsmogelijkheden voor jeugdige fabrieksarbeiders, bespr. d. D. J. Wansink, 201
• G. Briefs: Zwischen Kapitalismus und Syndikalismus, bespr. d. P. S. Pels, 226
• G. A. Gedat: Wat groeit er uit dit Afrika?, bespr. d. J. Brummelkamp, 254
• Dr. F. J. de Jong: De werking van een volkshuishouding I/II, bespr. d. W. J. v. d. Woestijne, 256
• Die Gewerkschaften, Lebensordnung oder Zweckapparat?, bespr. d. Ph. van Praag, 333
• Dr. W. Banning e.a.: Sociologie en Kerk, bespr. d. S. E. Steigenga-Kouwe, 336
• Dr. Fr. de Jong Edz.: J. Saks, literator en Marxist, bespr. d. J. de Kadt, 384
• D. C. v. d. Poel: Hoofdlijnen der economische en sociale geschiedenis, 2 delen, bespr. d. H. Klompmaker, 414
• Dr. G. v. d. Veen: Aiding underdeveloped countries through international economie cooperation, bespr. d. G. Ruugers, 496
• Dr. J. G. van Dillen: Overeenkomst en verschil tussen de Franse en de Russische revolutie, bespr. d. J. de Kadt, 638
• Lou Lichtveld: Surinames nationale aspiraties, bespr. d. J. de Kadt, 638
• P. A. Pierson: Geschiedenis van het socialisme in België, bes Pr. d. H. Brugmans, 639
• W. Romijn: Welvaart en zielental, bespr. d. W. J. v. d. Woestijne, 639
• Dr. P. J. Roscam Abbing: Levenswijsheid, bespr. d. J. J. Buskes ir, 640
• Prof. dr. T. P. v. d. Kooy: Op het grensgebied van economie en religie, bespr. d. A. A. van Rhijn, 667
• J. S. van Hessen: Jeugdbeweging in vijfvoud, bespr. d. W. Banning, 695
• G. van Heerikhuizen-Welz: Van Mohandas tot Mahatma, bespr. d. J. J. Buskes ir, 695
• W. Banning: Afsluiting en rekenschap, bespr. d. J. J. Buskes, 696
• Fragmenten uit de Mashnawi van Djalalu'ddin Rumi, bespr. d. J. J. Buskes ir. , 696
• Juan Ruiz: Boek van goede liefde, bespr. d. J. J. Buskes jr, 696
• Twee Misjna-tractaten, bespr. d. J. J. Buskes ir, 696
• Dr. K. J. Brouwer: Zending in een gistende wereld, bespr. d. J. J. Buskes ir. , 697
• Dr. G. Kuypers: De Russische problematiek in het Sowjet-staatsbeeld, bespr. d. W. Banning, 697
• Prof. dr. Sj. Groenman: Kolonisatie op nieuw land, bespr. d. W. Banning, 697
• Prof. dr. R. van Dijk: Mens en medemens, bespr. d. W. H. Vermooten, 698
• Prof. dr. P. Geyl: Historicus in de tijd, bespr. d. J. de Kadt, 699
• Dr. A. Mulder: De handhaving der sociaal-economische wetgeving, bespr. d. G. J. Balkenstein, 700
• Holmes-Laski Letters, bespr. d. J. v. d. Hoeven, 752
• Man en Vrouw, Juli/Aug. no. Wending, bespr. d. J. M. den Uyl, 758
• Prof. dr. J. H. v. d. Berg: Kroniek der psychologie, bespr. d. T. T. ten Have, 761
• H. J. Wijzen en dr. A. van Biemen: Samen op weg, bespr. d. Fr. de Jong Edz, 763
• Prof. dr. H. D. de Vries Reilingh: België, bespr. d. J. H. W. Veenstra, 764
• Dr. W. Brakel: De industrialisatie van Nederland na 1945, bespr. d. W. J. v. d. Woestijne, 765
• Dr. E. van Raaite: De ontwikkeling van het minister-presidentschap, bespr. d. H. Daalder, 766
• Dr. A. van Biemen: De zedelijke waardering van de arbeid in het industrialisme, bespr. d. J. J. Voogd, 767