Inhoudsopgave S&D Jaargang 12 1955

Artikelen

Binnenlandse politiek
• Het spektakel Nieuw-Guinea: Paul van ’t Veer, 1
• Herziening van het Burgerlijk Wetboek: mr. dr. E. Brongersma, 8
• Op weg naar de ongedeelde school: D. L. Daalder, 19
• Bij het afscheid van Vorrink als partijvoorzitter: prof. dr. W. Banning, 65
• Nuchterheid in zake Nieuw-Guinea: J. de Kadt, 81
• Bedenkelijke gelegenheidswetgeving. De vervoersordening in de waagschaal: ir. S. A. Posthumus, 98
• De ordening van het goederenvervoer. Een tekort aan objectieve zakelijkheid: ir. S. A. Posthumus, 143
• Om een zuiver democratisch hestel: drs. J. M. den Uyl, 176
• Samen wonen of samen leven? prof. ir. W. Schermerhorn, 198
• Het politieke klimaat: dr. E. Brongersma, 217
• Onze verhouding tot het buitenland: mr. J. J. van der Lee, 225
• Verzwakking van ons vrijheidsbegrip: prof. mr. R. Kranenburg, 249
• Huurpolitiek .Woningpolitiek: J. Bommer, 252
• De nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden: drs. A. Jonkers, 276
• Bij het afscheid van Banning: J. J. Buskes Jr, 289
• Trieste crisis: J. de Koot, 292
• Geestelijke vrijheid en het crematieontwerp: J. Harmsen, 318
• Bolkestein- Rutten-Cals: D. L. Daalder, 337
• Achterstand en achterstelling; de positie van de r.k. in de Nederlandse samenleving: drs. J. M. den Uyl, 358
• Christen zijn in de Nederlandse samenleving: mr. dr. J. in 't Veld, 371
• Twee rapporten over het huurvraagstuk: drs. H. M. van der Weyde, 609
• November 1918: Ph. van Praag, 612

Buitenlandse politiek
• Het spektakel Nieuw-Guinea: Paul van ’t Veer, 1
• Japan tussen Oost en West: M. C. Bolle, 29
• 100 jaar petroleum in Rusland en in de Verenigde Staten: F. S. Noordhoff, 38
• Nieuw licht op de verhouding van partij en staat tot kerk en atheïsme in de USSR: dr. J. J. Boasson, 43
• De situatie tussen Oost en West: dr. C.L. Patijn, 68
• Nuchterheid inzake Nieuw-Guinea, J. de Koot, 81
• De toestand in Indonesië; D. M. G. Koch, 129
• Een verdediging van het ‘edel-bolsjewisme’: J. de Kadt, 154
• Een analyse van bolsjewistische dogmatiek: J. C. van Broekhuyzen, 162
• De autobiografie van een katholiek socialist: mr. Th. J. A. M. van Lier, 173
• Onze verhouding tot het buitenland: mr. J. J. van der Lee, 225
• De schoolstrijd in België: dr. Ph. J.  ldenburg, 259
• Het Oostenrijkse Staatsverdrag: Observer, 306
• Bandoengs Panorama: Paul van 't Veer, 313
• Hoe Huijts het ziet: E. M. Jansen Perio, 385
• Grenzen der Sowjetmacht: J. van Broekhuyzen, 396
• Ten geleide, 417
• Hulp aan de minder-ontwikkelde gebieden: G. Ruygers, 418
• Hulp: hoe, wanneer, aan wie? J. de Kadt, 429
• Enige documentatie over de hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden: mr. J. J. v. d. Lee, 436
• Voedselvoorziening in Azië: prof. dr. E. de Vries, 449
• Economische aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk, geïllustreerd aan de problemen van India: prof. dr. J. Tinbergen, 455
• Het wereldbevolkingsvraagstuk en de minder ontwikkelde gebieden: dr. W. Steigena, 461
• Ontwikkelingswerk in de landbouw: Een medewerker in het Westelijk werelddeel, 476
• Een afzonderlijke wereldorganisatie ter bevordering van het maatschappelijk welzijn: mr. M. J. A. Moltzer, 486
• De Socialistische Internationale en het probleem van de onderontwikkelde gebieden: ir. H. Vos, 500
• De eerste Europese school: dr. B. Al, 542
• De gevaren der huidige atoomwapens: dr. H. A. Tolhoek, 548
• Politieke en militaire consequenties van de huidige atoomwapens: dr. H. A. Tolhoek, 587
• De koude vrede: dr. C. L. Patijn, 596
• De toekomst van de Saar: mr. M. van der Goes van Naters, 641
• Tocqueville revisited: S. Tas, 653
• Het probleem Zuid-Afrika: J. J. Buskes Jr, 660
• Enkele bijdragen tot de geschiedenis van Hongarije in de jaren 1945-1947: dr. Fr. Gordon, 679
• Frankrijks economische structuur: Albert Gazier, 686

Sociale en economische politiek
• Artsenbehoefte: prof. R. Hornstra, 24
• Leiden de beginselen van de Wereld Gezondheids Organisatie tot verwenning van het volk door de overheid? Dr. F. M. Wibaut, 89
• Bedenkelijke gelegenheidswetgeving. De vervoersordening in de waagschaal: ir. S. A. Posthumus, 98
• De ordening van het goederenvervoer. Een tekort aan objectieve zakelijkheid: ir. S. A. Posthumus, 143
• De uitdaging van de toekomst van de mensheid: dr. P. S. Pels, 167
• Tien jaren progressieve sociaal-economische politiek: H. Oosterhuis, 207
• Economische politiek voor en na de oorlog: ir. H. Vos, 213
• Socialistische conjunctuurpolitiek: dr. F. Hartog, 271
• Hoogconjunctuur en verdelingspolitiek: ir. H. Vos, 303
• De landarbeiders in Nederland: ir. H. Vredeling, 322
• Integratieproblemen: Official, 346
• Enige beschouwingen over het eindrapport van de staatscommissie vervanging Armenwet: mr. M. E. Tjaden, 377
• Ten geleide, 417
• Hulp aan minder ontwikkelde gebieden: G. Ruygers, 418
• Hulp: hoe, wanneer, aan wie? J. de Kadt, 429
• Enige documentatie over de in dit nummer behandelde problemen: mr. J. J. v. d. Lee, 436
• Voedselvoorziening in Azië: prof. dr. de Vries, 449
• Economische aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk, geïllustreerd aan de problemen van India: prof. dr. J. Tinbergen, 455
• Het wereldbevolkingsvraagstuk en de minder ontwikkelde gebieden: dr. W. Steigenga, 461
• Ontwikkelingswerk in de landbouw: Een medewerker in het Westelijk werelddeel, 476
• Een afzonderlijke wereldorganisatie ter bevordering van het maatschappelijk welzijn: mr. M. J. A. Moltzer, 486
• De Socialistische Internationale en het probleem van de onderontwikkelde gebieden: ir. H. Vos, 500
• Het bevolkingsvraagstuk in Nederland: prof. dr. P. J. Kruyt, 513
• De Ouderdomsverzekering: J. J. A. Berger, 530
• Naar een integrale geneeskunde: dr. F. Wibaut, 560
• De wet algemene ouderdomsvoorziening: J. J. A. Berger, 577
• Overheidsfinanciën en planning: drs. A. A. van Ameringen, 646
• De economische structuur van de gemeenschapsbedrijven: prof. dr. A. Rey, 662
• Ervaringen met de nationalisaties in Oostenrijk: dr. Karl Waldbrunner, 692

Levensbeschouwing en maatschappij
• De autobiografie van een katholiek socialist: mr. Th. J. A. M. van Lier, 173
• Gedachten van een socialist bij de herdenking der bevrijding: prof. dr. W. Banning, 194
• Kerk en samenleving: dr. J. M. van Veen, 230
• De schoolstrijd in België: dr. Ph. J. Idenburg, 259
• Geestelijke vrijheid en het crematieontwerp: J. Harmsen, 318
• Achterstand en achterstelling; de positie van de r.k. in de Nederlandse samenleving: drs. J. M. den Uyl, 358
• Christen zijn in de Nederlandse samenleving: mr. dr. J. in 't Veld, 371
• Een r.k. visie op het voorbereidend lager en middelbaar onderwijs: dr. A. Brink, 405
• Om de inhoud der gerechtigheid: prof. dr. W. Banning, 540
• De mens in het centrum: Johan Winkler, 601

Culturele vraagstukken
• Op weg naar de ongedeelde school: D. L. Daalder, 19
• Kerk en kunst: drs. J. J. Voogd, 49
• Sensatie in de pers: dr. Th. W. van Veen, 111
• Requiem voor een gevallene: Gerard den Brabander, 193
• Vernieuwing van de universiteit: prof. dr. G. C. Heringa, 235
• De positie van de intellectueel: J. de Koot, 242
• Tien jaar dichtkunst: prof. dr. K. Heeroma, 246
• De schoolstrijd in België: dr. Ph. J. ldenburg, 259
• Bolkestein .Rutten .Cals: D. L. Daalder, 337
• Ervaringen met Politeia: drs. J. J. Ovezall, 399
• Een r.k. visie op het voorbereidend lager en middelbaar onderwijs: dr. A. Brink, 405
• De eerste Europese school: dr. B. Al, 542
• De kunst in het dagelijks leven: W. Jos de Gruyter, 565
• Socialistische cultuurpolitiek in Denemarken: Johan Winkler, 601

Necrologie
• Bij de dood van Koos Vorrink: drs. J. M. den Uyl, 353
• Ter gedachtenis dr. Jan van den Tempel: C. Lammers, 355

De pen op papier
p. 54, 127, 696

Het buitenlandse tijdschrift
p. 182, 634

Boekbesprekingen
• De coöperatieve zuivelindustrie, bespr. door C. Egas, 64
• Dr. H. Oldewelt: Geen onverdraagzaamheid maar evenmin verdraagzaamheid, bespr. d. Ph. J. ldenburg, 128
• Isaäc Deutscher: The prophet Armed Trotski, bespr. d. I. de Kadt, 154
• Lord Pakenham: Bom to believe, an autobiography, bespr. d. mr. Th. A. I. M. van Lier, 173
• J. S. van Hessen: Jeugdbeweging in vijfvoud, bespr. d. prof. dr. W. Banning, 190
• G. van Heerikhuizen-Welz: Van Mohandas tot Mahatma, bespr. d. J. J. Buskes Jr, 190
• Dr. W. Banning: Afsluiting en Rekenschap, bespr. d. J.J. Buskes Ir, 191
• Wat dunkt u van de medezeggenschap? bespr. d. prof. dr. W. Banning, 191
• Prof. G. Gonggrijp: De sociale betekenis der tien geboden, bespr. d. prof. dr. W. Banning, 191
• Dr. J. C. C. Rupp: Ethiek en economisch leven, bespr. d. dr. F. Hartag, 191
• D. L. Daalder: De jeugd aan het woord, bespr. d. H. Voorwinde, 192
• Henriëtte L.T. de Beaufort: Cornelis van Vollenhoven 1874-1933, bespr. d. prof. dr. J. A. H. Logeman, 350
• Wilhelm Starlinger: Grenzen der Sowjetmacht, bespr. d. J. C. van Broekhuyzen, 396
• Dr. Ph. M. v. d. Heiden: Begaafdheid en beroep, bespr. d. drs. W. I. Dippel, 411
• Sam de Wolff: Voor het land van belofte, bespr. d. drs. J. M. den Uyl, 415
• Humanisme en sociale gerechtigheid, bespr. d. prof. dr. W. Banning, 540
• Prof. dr. A. Querido: Inleiding tot een Integrale Geneeskunde, bespr. d. dr. F. Wibaut, 560
• Dr. P. van Overzee: Het moderne humanisme in Nederland, bespr. d. dr. E. Brongersma, 571
• Prof. dr. L. S. Rogier: Een stem der katholieke verlichting, bespr. d. dr. E. Brongersma, 572
• Leo Lunders O.P.: Inleiding tot de problemen van film en jeugd, bespr. d. dr. Ph. J. ldenbur,g 573
• Mr. J. H. A. Ringeling: Rechtvaardig Ontslag, bespr. d. mr. Th. van Lier, 573
• H. J. H. Alers: Dilemma in Zuid-Oost Azië, bespr. d. I. de Kadt, 576
• S. Tas: De koude vrede, bespr. d. dr. C. L. Patijn, 596
• Mennesket in Centrum, bespr. d. Johan Winkler, 601
• Het huurvraagstuk, Geschriften van de prof. mr. B. M. Telderstichting, en Rechtvaardigheid en doelmatigheid van een huurbelasting. Rapport van de Commissie-Thurlings, bespr. d. drs. H. M. van der Weyde, 609
• Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek v. prof. mr. E. M. Meijers, voltooid door prof. mr. J. Drion, prof. mr. J. Eggens en mr. F. J. de Jong. Tweede gedeelte, bespr. d. dr. E. Brongersma, 637
• B. Wigersma: De gang der Westerse cultuur. Een bijdrage tot de philosophie van de geschiedenis van onze tijd, bespr. d. dr. E. Brongersma, 638
• Gadourek: The political control of Czechoslovakia, bespr. d. prof. dr. J. Barents, 639