Inhoudsopgave S&D Jaargang 14 1957

Artikelen

Binnenlandse politiek
• De bestedingen-nota: ir. H. Vos, 145
• De verhouding Nederland-Indonesië: D. A. P. W. van der Ende, 182
• De landbouw-impasse: J. L. Vleming, 187
• Beheerschap voor Nieuw-Guinea: dr. A. Nunof, 242
• Het congres: drs. R. J. de Wit, 246
• Over de wenselijkheid van een raamwet oorlogsschade: mr. J. den Dulk, 324
• Politieke voorkeur en politieke wetenschap: drs. J. M. den Uyl, 344
• Overheid en sociaal-wetenschappelijk onderzoek: dr. W. Steigenga, 363
• Vrijheid en gelijkwaardigheid in de welvaartsstaat: dr. J. E. van Dierendonck, 411
• De gemeentefinanciën in de branding: drs. H. M. Franssen, 510
• Kernenergie in Nederland: ir. S. Posthumus, 573
• Een nadere motivering van het voeren van een landbouwbeleid: ir. H. Dijkstra, 580
• Enkele opmerkingen omtrent de wettelijke regeling van de bedrijfsgeneeskunde in Nederland: Prof. dr. G. C. E. Burger, 598
• De kerk in de knoei: dr. Th. W. van Veen, 640
• Het karakter ener toekomstige oorlogvoering: W. Wierda, 705

Buitenlandse politiek
• De internationale taak van de sociaaldemocratie: prof. dr. J. Tinbergen, 84
• De sociale politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal: drs. G. M. Nederhorst, 108
• Industrialisatie van de arme landen: dr. W. Brand, 125
• 'Bevrijding' in China: dr. M. K. van Deelde, 154
• Gisting onder de intellectuelen van de USSR: Epimetheus, 166
• Europese vervoerscoördinatie: ir. S. A. Posthumus, 178
• De verhouding Nederland-Indonesië: D. A. P. W. van der Ende, 182
• Enige vraagstukken van het buitenlands beleid: dr. C. L. Patijn, 209
• Het patroon van de Europese economische gemeenschap: mr. M. van der Goes van Naters, 225
• Euratom: G. J. N. M. Ruygers, 236
• Beheerschap voor Nieuw-Guinea: dr. A. Nunof, 242
• Nkrumah, Ghana, Afrika: F. Kool, 252
• Euromarkt: drs. D. Roemers, 278
• Naar een sociale integratie: drs. Ph. van Praag,  356
• Pleidooi voor die faalde: dr. J. G. H. Tans, 372
• Decentralisatie in de Sowjet-Unie: prof. dr. B. Kalnins, 378
• Bezoek aan Israël: A. Mozer, 381
• Frankrijk's 'nieuwe linkerzijde': H. Altner, 386
• Integratie der defensie: mr. F. J. Kranenburg, 401
• Ontspanning en hereniging: L. J. van Looi, 422
• Congres van de socialistische internationale: mr. J. A. W. Burger, 427
• Chroesjtsjows overwinning: J. de Kadt, 433
• Van permanente revolutie naar permanente revisie: A. Mozer, 443
• Het Euromarktverdrag vanuit socialistisch gezichtspunt: ir. H. Vos, 450
• Aspecten van de Europese integratie: dr. V. Dedijer, 467
• Landbouw, Euromarkt, vrijhandelszone: mr. J. J. van der Lee, 497
• De vooravond van de New-Deal: dr. J. F. Engers, 533
• Israël te midden van een ontwakend Arabië: mr. dr. J. in 't Veld, 561
• Concentratiebewegingen in de Duitse economie: dr. H. Deist, 651
• Internationale socialistische politiek: prof. dr. J. Tinbergen, 666
• De eerste internationale atoomconferentie te Wenen: ir. S. A. Posthumus, 672
• Bezoek aan Japan: dr. J. Last, 678
• Veertig jaar later: J. de Kadt, 689
• Algerië I: S. Tas, 715
• Het panslavisme levende werkelijkheid of fictie?: Observer, 740

Sociale en economische politiek
• De sociale politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal: drs. G. M. Nederhorst, 108
• Industrialisatie van de arme landen: dr. W. Brand, 125
• Decentralisatie van onze economie door verbetering der vestigingsfactoren: drs. M. C. Verburg, 131
• De bestedingen-nota: ir. H. Vos, 145
• De landbouw-impasse: J. L. Vleming, 187
• Het patroon van de Europese economische gemeenschap: mr. M. van der Goes van Naters, 225
• Euromarkt: drs. D. Roemers, 278
• Enkele economische notities over het afbetalingswezen: drs. A. A. van Ameringen, 293
• Enige aantekeningen rondom de voetbalpool: mr. dr. N. H. Wiarda, 302
• Wordt onze cultuur door 'de arbeid' bedreigd?: mr. Th. J. A. M. van Lier, 308
• Naweeën van de oorlog: J. Z. Baruch, 315
• Naar een sociale integratie: drs. Ph. van Praag, 356
• Het Euromarktverdrag vanuit socialistisch gezichtspunt: ir. H. Vos, 450
• Gemeinwirtschaftlichkeit: P. J. Kapteyn, 489
• Landbouw, Euromarkt, vrijhandelszone: mr. J. J. van der Lee,  497
• De gemeentefinanciën in de branding: drs. H. M. Franssen, 510
• Kernenergie in Nederland: ir. S. Posthumus, 573
• Een nadere motivering van het voeren van een landbouwbeleid: ir. H. Dijkstra, 580
• De jurist in deze tijd: prof. dr. I. Samkalden, 588
• Pater de Bruin over het sociale probleem: dr. E. Brongersma, 594
• Enkele opmerkingen omtrent de wettelijke regeling van de bedrijfsgeneeskunde in Nederland: prof. dr. G. C. E. Burger, 598
• De herziening van de armenwet: mr. M. J. A. Moltzer, 646
• Concentratiebewegingen in de Duitse economie: dr. H. Deist, 651
• Wenkend perspectief: dr. F. Hartag, 727
• Het aanbestedingsstelsel kritisch bekeken: drs. F. H. J. Nierstrasz, 732

Levensbeschouwing en maatschappij
• Verzuiling in historisch perspectief: dr. F. de Jong Edzn. , 2
• Sociologische beschouwingen over zuilen en verzuiling: prof. dr. J. P. Kruijt, 11
• De psychologie van de verzuiling: dr. H. Verwey-Jonker, 30
• Verzuiling en bevolkingsgroei: dr. S. E. Steigenga-Kouwe, 40
• De kosten van de verzuiling: drs. S. Miedema, 47
• Politieke doorbraak en verzuiling: G. Ruygers, 59
• Werkgemeenschappen, verzuiling en de 'rest': E. A. Vermeer, 65
• De werkgemeenschappen in de Partij van de Arbeid: dr. J. J. Buskes, jr 68
• De nieuwe weg: prof. dr. W. Banning, 73
• Gevangene van de situatie of ?: dr. C. J. Dippel, 90
• Socialisme in kort bestek: dr. W. L. Valk, 319
• Politiek en cultuur: dr. C. J. Dippel, 337
• Overheid en sociaal-wetenschappelijk onderzoek: dr. W. Steigenga, 363
• Vrijheid en gelijkwaardigheid in de welvaartsstaat: dr. J. E. van Dierendonck, 411
• Een debat in AR-kring: mr. J. P. Hogerzeil, 481
• De stopzetting der kernproeven en het socialisme: dr. F. Boerwinkel, 518
• Decor en spelers: F. Schurer, 526
• Pater de Bruin over het sociale probleem: dr. E. Brongersma, 594
• De functie van planning in de maatschappelijke ontwikkeling: dr. S. L. Mansholt, 625
• De kerk in de knoei: dr. Th. W. van Veen, 640

Culturele vraagstukken
• Politiek en cultuur: dr. C. J. Dippel, 337
• De vormgeving van het industriële produkt: D. Dooyes, 483
• Decor en spelers: F. Schurer, 526
• Enkele aspecten van het televisievraagstuk: drs. J. J. Voogd, 536

Necrologie
• In memoriam Kranenburg: prof. dr. I. Samkalden, 81
• Bij Albarda's heengaan: prof. dr. W. Banning, 273

Het buitenlandse tijdschrift
- Nenni-Saragat, 202
• Plekhanow, 263
• De pers in de USSR, 391
• De jonge generatie in de Ver. Staten, 549
• Radicalisme in Engeland en de USA, 612
• De aantrekkingskracht van het socialisme,  684
• Moet Spanje lid worden van de Nato? , 748

De pen op papier
p. 131, 324, 390

Boekbesprekingen
• Heinz Kluth, Ulrich Lohmar und Rudolf Tailler: Arbeiterjugend, gestern und heute. Bespr. d. drs. D. Prins, 140
• Dr. P. Boendermaker: Luther en de sociale verantwoordelijkheid. Bespr. d. dr. J. J. Buskes ir, 141
• Ds. J. B. Th. Hugenholtz en N. J. Verkruisen Azn: Volken helpen volken. Internationale technische bijstand. Bespr. d. Van Oosten, 142
• Dr. P. Kuin: Het progressieve denken over samenleving en bedrijf. Bespr. d. dr. H. Verwey-Jonker, 143
• Nederlands gesprekcentrum: De vorming van de Nederlandse soldaat. Bespreking d. W. Wierda, 205
• Dr. Ph. J. Idenburg: Mensen gevraagd. Bespr. d. prof. mr. G. A. van Poelje, 206
• H. J. Bonda: Volkskracht door zelfwerkzaamheid en overheidszorg. Bespr. d. drs. A. R. Vermeer, 207
• Kwame Nkrumah: Ghana. Bespr. d. F. Kool, 252
• Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband: Christelijke arbeidsdienst. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 266
• Nederlands gesprekcentrum: De arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin. Bespr. d. mr. T. F. Lemaire, 268
• Centrum voor staatkundige vorming: Wettelijke voorschriften betreffende de eed. Bespr. d. prof. mr. G. van den Bergh, 269
• J. W. Bezemer: De Russische revolutie in westerse ogen. Bespr. d. J. S. Bartstra sr, 270
• R. C. Kwant: Het arbeidsbestel. Bespr. d. mr. Th. J. A. M. van Lier, 308
• Dr. J. Bastiaans: Psychosomatische gevolgen van onderdrukking en verzet. Bespr. d. J. Z. Baruch, 315
• W. F. Wertheim: Indonesian society in transition. Bespr. d. dr. P. J. A. Idenburg, 330
• The united nations - ten years legal progress. Bespr. d. mr. P. J. G. Kapteyn, 331
• Dr. H. M. Ruitenbeek: Het ontstaan van de Partij van de Arbeid. Bespr. d. dr. J. J. Buskes jr, 332
• Dr. A. Batenburg: Inleiding tot de monetaire politiek. Bespr. d. dr. W. Drees jr, 334
• Prof. dr. J. J. de Jong: Overheid en onderdaan. Bespr. d. drs. J. M. den Uyl, 344
• Dr. I. E. van HuIten: Stijging en daling in een modern grootbedrijf. Bespr. d. dr. G. Hendriks, 396
• Centrum voor staatkundige vorming: Enige vraagstukken betreffende het ontslagrecht. Bespr. d. mr. Th. J. A. M. van Lier, 397
• Prof. dr. J. P. A. Mekkes en prof. A. M. Donner: Anti-Revolutionair beleid. Bespr. d. mr. J. P. Hogerzeil, 481
• Prof. mr. N. E. H. van Esveld: De uitdaging van het sociale vraagstuk. Besproken d. mr. Th. J. A. M. van Lier 492 Nederlands gesprekscentrum: De sport in onze samenleving. Bespr. d. K. van Driel, 492
• Dr. R. F. Beerling: Kratos. Studies over macht. Bspr. d. J. H. W. Veenstra, 493
• Dr. I. Gadourek: Kennissociologie. Bespreking d. dr. J. A. A. van Doorn, 494
• Dr. M. A. M. van Helvoort: Beschouwingen over het eigenhuisbezit. Bespr. d. drs. Th. J. Westerhout, 495
• Arthur M. Schlesinger jr.: The age of Roosevelt. Bespr. d. dr. J. F. Engers, 533
• Prof. dr. H. J. Keuning: Mozaïek der functies. Bespr. d. dr. W. E. Noordman, 555
• S. Swaab: Heden en toekomst van de automatische administratie. Bespr. d. dr. ir. J. C. v. d. Vusse, 556
• Dr. J. J. van den Hoek: Industriële vestigingspolitiek van de overheid. Besproken d. drs. A. R. Vermeer, 557
• Henri J. Alers: Om een rode of groene merdeka. Bespr. d. P. van ’t Veer, 558
• J. Brautigam: Langs de havens en op de schepen. Bespr. d. dr. F. de Jong, 559
• P. de Bruin S.J. Het sociale Probleem. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 594
• Centrum voor Staatkundige vorming: Wettelijke regeling van de bedrijfs-gezondheidszorg. Bespr. d. prof. dr. G. C. E. Burger, 598
• D. M. G. Koch: Verantwoording. Besproken d. W. Middendorp, 604
• Dr. H. N. Teuben: Recht op arbeid. Besproken d. mr. H. Versloot, 616
• Prof. G. Schmölders: Conjunctuur en Crisis. Bespr. d. A. Klaas, 617
• Dr. G. M. J. Veldkamp: Economische orde en sociale politiek. Bespr. d. mr. Th. J. A. M. van Lier, 618
• College van advies der anti-revolutionaire partij: Rapport inzake wettelijke regeling van het ziekenfondswezen. Bespr. d. J. J. A. Berger, 619
• Dr. K. G. de Groot: De financiering van de industrialisatie in Nederland. Bespr. d. drs. A. R. Vermeer, 620
• Prof. dr. J. Pen: Trekken en duwen in de conjunctuurpolitiek. Bespr. d. dr. A. van Ameringen, 621
• Prof. dr. A. Querido: Gezondheidszorg en gemeentelijke overheid. Bespr. d. prof. R. Hornstra, 622
• P. Rijksen: Sociale en psychologische aspecten der gezinsonvolledigheid. Besproken door dr. H. M. In ’t Veld-Langeveld, 623
• Prof. mr. C. W. de Vries: Bestaanszekerheid. Bespr. d. mr. M. J. A. Moltzer, 646
• Rapport inzake de Hongaarse kwestie. Besproken d. mr. J. J. van der Lee, 688
• Zorgen van en voor bejaarden. Bespr. d. prof. R. Hornstra, 688
• Serban Voinea: La morale et le socialisme. Besproken d. dr. B. Al, 752