Inhoudsopgave S&D Jaargang 17 1960

Artikelen

Binnenlandse politiek
• In toto libertas: F. J. A. van Maanen, 98
• Het socialisme en de voetbaltoto: Lieuwe Brouwers, 102
• Categorale organisaties en de vakcentrales: prof. dr. J. P. Kruyt, 129
• Zoveel categorieën en zuilen als (53) hoogleraren: mr. F. H. J. M. Daams, 142
• Middengroepen en vakcentrales: dr. H. Verwey-Jonker, 150
• Het bestuur van de grote gemeenten: prof. dr. G. A. v. Poelje, 236 
• A tale of two cities: drs. A. A. v. Ameringen, 244
• Bestuursproblemen van agglomeraties: drs. G. W.B. Borrie, 247
• De toto van Beerman: mr. M. Vrolijk, 361
• Tropisch Afrika en Nieuw Guinea: dr. W. C. Klein, 363
• De kernenergiewet: drs. A. A. de Boer, 383
• De lijdensweg van het middelbaar onderwijs: dr. C. P. Gunning, 400
• De kwestie-De Quay: dr. N. Cramer, 605
• Dient Nederland dr. H. Colijn te vergeten?: J. H. Scheps, 629
• 'Politicar economy: Dr. N. Cramer, 666

Internationale vraagstukken
• De politieke ontwikkeling in 'Belgisch' Kongo: prof. dr. A. A. J. van Bilsen, 65
• De terreur van het evenwicht: dr. G. Klein, 113
• Europese verkiezingen: J. H. C. Molenaar, 156
• Hoogverraad in Zuid-Afrika: dr. K. L. Roskam, 217
• Het nucleaire tijdperk: Washington Center of Foreign Policy Research, 223
• Afrikaanse impressies: prof. dr. E. de Vries, 274
• Wij, Afrikanen: Leopold Senghor, 279
• De achtergronden van de apartheid: prof. dr. A. J. F. Köbben, 285
• Zuid-Afrika: John Hatch, 305
• De toekomst van de Centraal-Afrikaanse federatie: John Stonehouse, 309
• De politieke situatie in Belgisch Kongo: Thomas R. Kanza, 314
• De verhouding van de Nijllanden tot overig Afrika: prof. dr. J. Brummelkamp, 318
• Het communisme en de Afrikaanse neger: David T. Cattell, 327
• Een macht ontplooit zich: P. H. de Jonge, 339
• Het Frans-Afrikaanse gemenebest: Gérard Jaquet, 348
• De EEG en Afrika: mr. J. J. v. d. Lee, 352
• Europa en Afrika: G. J. N. M. Ruygers, 356
• Tropisch Afrika en Nieuw Guinea: dr. W. C. Klein, 363
• Congolese troebelen: J. de Kadt, 425
• Turkije: waarheen?: Negotiator, 465
• Van topconferentie naar rakettendiplo-matie?: J. de Kadt, 549
• Frankrijk na 2 jaar gaullistisch bewind: C. de Groot, 562
• Labour voor de afgrond: mr. M. v. d. Stoel, 617
• De vermoorde onschuld: mr. J. J. van der Lee, 645
• President Kennedy: David C. Williams, 661
• Open brief aan mijn Russische gastheren: John Wain, 686
• De greep van het communisme op het socialisme in Frankrijk: E. van Thijn, 692

Sociale en economische politiek
- De functie van de SER in de Nederlandse samenleving: dr. A. Mulder, 15
• Herziening van de structuur der onderneming: mr. dr. A. A. v. Rhijn, 25
• Tien jaar arbeidersraden in Zuidslavië: drs. M. J. Broekmeijer, 36
• Categorale organisaties en de vakcentrales: prof. dr. J. P. Kruyt, 129
• Zoveel categorieën en zuilen als (53) hoogleraren: mr. F. H. J. M. Daams, 142
• Middengroepen en vakcentrales: dr. H. Verwey-Jonker, 150
• Nogal muf: J. de Kadt, 154
• Het stakingsrecht en de socialistische beweging: H. H. Drenth, 172
• Tussen dogmatisme en opportunisme: drs. J. M. den Uyl, 211
• De kernenergiewet: drs. A. A. de Boer, 38
• Uitholling van gemeenschapsplicht: drs. J. Bastiaans, 428
• Beperking van het verhaalsrecht: mr. G. Hekkelman, 438
• Overwegingen inzake een socialistische huisvestingspolitiek op langere termijn:
• drs. F. H. J. Nierstrasz, 442
• Socialisme en zelfmoord: prof. dr. J. P. Kruyt, 489
• Welvaart en welvaartsbesef: A. H. Kloos, 491
• Naar een socialisme van de welvaart: ir. H. Vos, 495
• Welvaartsgroei en inkomensverdeling: prof. dr. L. J. Zimmerman, 503
• Welvaartstoeneming.en inkomensbesteding bij arbeidersgezinnen: dr. A. van Braam, 510
• De machtsstructuur van de welvaartsstaat: drs. M. v. d. Vall, 522
• Van producent naar consument: drs. F. Grunfeld, 532
• De motivering van ons socialisme en de welvaart: dr. H. Verwey-Jonker, 537
• Kapitalisme en democratie: drs. J. M. den Uyl, 581
• Particuliere economische machtsposities: drs. A. A. v. Ameringen, 584
• De behartiging van de bij de onderneming betrokken belangen: mr. M. v. d. Stoel, 591
• De publiciteit van de naamloze vennootschap: prof. mr. P. Sanders, 601
• Beperking van het verhaalsrecht: mr. G. C. J. J. v. d. Bergh, 614
• 60 jaar ondernemersbeleid: drs. H. J. Eijsink, 675

Levensbeschouwing en maatschappij
• Wat is nu eigenlijk progressief?: dr. A. Vondeling, 1
• Om de toekomst van het socialisme: drs. J. Koopman e.a. , 77
• De betekenis van Erich Fromm voor het socialistisch denken: dr. L. M. de Rijk, 88
• Lipstick en andere socialistische problemen: Lieuwe Brouwers, 117
• Nogal muf: J. de Kadt, 154
• Het beginselprogram 1959: prof. dr. W. Banning, 204
• Tussen dogmatisme en opportunisme: drs. J. M. den Uyl, 211
• Beginselprogram 1959 van de Partij van de Arbeid, 259
• Het bevolkingsvraagstuk als element in de politiek: M. C. Bolle, 472
• Socialisme en zelfmoord: prof. dr. J. P. Kruyt, 489
• Welvaart .welvaartsbesef: A. H. Kloos, 491
• Naar een socialisme van de welvaart: ir. H. Vos, 495
• De motivering van ons socialisme en de welvaart: dr. H. Verwey-Jonker, 537
• Welvaartsvermeerdering in sociaalethisch licht: mr. dr. A. A. v. Rhijn, 541
• Enige beschouwingen over het funderen van de socialistische partij: dr. L. M. de Rijk, 647
• Oriëntatie?: prof. mr. dr. J. Barents, 679

Algemeen-culturele vraagstukken
• Het Duitse verleden: dr. W. Verkade, 33
• Jeugd en socialisme: mr. J. v. d. Putt, 47
• Zuiver wetenschappelijk onderzoek?: J. de Kadt, 95
• Het boek vol zonden: W. Hijmans, 106
• Nozems en socialisten: J. Engels, 164
• Troelstra 1860-1960: Johan Winkler, 193
• Troelstra als parlementariër: mr. F. J. Kranenburg, 198
• Een Plein met een verleden: mr. M. v. d. Goes v. Naters, 391
• De lijdensweg van het middelbaar onderwijs: dr. C. P. Gunning, 400
• Karl Jaspers en het vraagstuk van de atoombom: dr. B. Delfgaauw, 451
• Televisie en maatschappij: P. Beishuizen, 460
• Mijn grootvader op Walden: Paul van 't Veer, 635
• Open brief aan mijn Russische gastheren: John Wain, 686

Het buitenlandse tijdschrift
• Wat nu met Indonesië? , 53
• Het nieuwe bewind in Indonesië, 57
• Het kansspel met culturele uitwisselingen,  409
• Het nieuwe program van de Zweedse sociaal-democratische partij, 478
• Groot-Brittannië en Europa, 701
• Uitbreiding van de publieke sector, 703
De pen op papier
- Het congres van de WBS een anticlimax?, 183
• Jeugd en socialisme, 268
• Nieuw-Guinea in discussie, 413
• Tegen conservatisme en radicalisme, 416

Boekbesprekingen
Dr. Wiardi Beckman Stichting: De hervorming van de onderneming. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 25
Dr. Z. R. Dittrich: De opkomst van het moderne Duitsland. Bespr. d. dr. W. Verkade, 33
Dr. F. W. N. Hugenholtz: Ridderkrijg en burgervrede. Bespr. d. drs. D. J. van Dijk, 59
Dr. G. A. Kessler: Monetair evenwicht en betalingsbalansevenwicht. Bespr. d. dr. W. Drees Jr, 60
Prof. dr. H. Thierry: Het bedrijf als samenspel. Bespr. d. prof. dr. P. Kuin, 61
Als 't moet. November 1918 en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Bespr. d. J. Domisse, 62
• Bespr. d. mr. M. v. d. Stoel, 64
S. A. Leeflang: Politieke wereldatlas.
- Erich Fromm: The sane society. Bespr. d. dr. L. M. de Rijk, 88
Dr. J. Meijer: Het levensverhaal van een vergetene, Willem Anthony Paap. Bespr. d. J. de Kadt, 95
Prof. dr. G. W.,Locker e.a.: Beschouwingen over het rassenvraagstuk. Bespr. d. dr. J. W. Schulte, Nardholt 124
Ir. L. J. M. Feber: De opstand der rassen. Bespr. d. dr. J. Ferrier, 125
Walter Staugaard: Schiereiland Europa. Bespr. d. F. Kool, 126
Dr. M. R. van Alphen de Veer e.a.: Aspects of health care and society. Bespr. d. dr. J. H. Lamberts, 126
• Dr. Meindert J. W. de Groot: Kwantitatieve benadering van het verzuim door neurozen bij Nederlandse fabrieksarbeiders. Bespr. d. dr. R. Zijlstra, 127
• J. Fahrenfort: Wat is en wil het liberalisme sociaal en economisch? Bespr. d. J. de Kadt, 154
• De maatschappij van nu en morgen. Bespr. d. Prof. dr. Fred. L. Polak, 186
• Bart Landheer: Pause for transition.
- Bespr. d. prof. dr. Fred. L. Polak, 187
Prof. dr. Fred. L. Polak: Automatie, industriële en culturele revolutie. Bespr. d. mr. Th. J. A. M. van Lier, 188
I. J. Sloos: Het onderwijs aan volwassenen. Bespr. d. J. C. Deering, 189
• Dr. M. A. J. M. Matthijssen e.a.: Schoolkeuze en schoolsucces bij VHMO en ULO in Noord-Brabant. Bespr. d. drs. J. W. Dippel, 191
• D. C. v. d. Poel: Economische encyclopedie. Bespr. d. drs. A. R. Vermeer, 191
Mr. dr. C. Smit: Hoogtij der neutraliteitspolitiek. Bespr. d. mr. M. v. d. Goes v. Naters, 391
Dr. Chester Barnard: De relatieve waarde van het logisch denken. Bespr. d. prof. dr. Fred. L. Polak, 418
Dr. C. W. Rietdijk: Vooruitgang, cultuur en maatschappij. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 419
Dr. A. C. J. de Vrankrijker: Een groeiende gedachte. Bespr. d. prof. dr. Fr. de Jong Edz, 421
A. L. M. Arnolds: Sociale opgang. Bespr. d. prof. dr. Fr. de Jong Edz, 422
David Riesman: De eenzame massa. Bespr. d. dr. E. Brongersma, 423
Prinzessin Sinaida Schakowskoy: So sah ich Russland wieder. Bespr. door Observer, 424
A. Grant: Socialism and the middle classes. Bespr. d. dr. A. v. Braam en drs. H. Neudecker, 482
• Herziening van de Gemeentewet. Bespr. d. drs. H. M. Franssen, 484
Socialist Union of Central-Eastern Europe: For freedom and socialism. Bespr. d. pof. dr. I. Gadourek, 485
Dr. H. M. Hirschfeld: Herinneringen uit de jaren 1933-1939. Bespr. d. dr. W. Drees, 486
Prof. dr. G. A. van Poelje: Vademecum voor de jonge ambtenaar. Bespr. d. dr. A. van Braam, 487
Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman Stichting: Het vrijheidsbegrip bij CHU en VVD. Bespr. d. mr. dr. A. A. van Rhijn, 487
Dr. K. Ishwaran: Family in the Netherlands. Bespr. d. drs. B. Korstanje, 573
D. C. v. d. Poel: Mens en woning in de gemeenschap. Bespr. d. drs. J. A. Launspach, 575
Dr. J. H. A. Wernink S. J.: Woonwagenbewoners. Bespr. d. J. J. de Wit, 576
• Handboek pastorale sociologie, deel V. Bespr. d. dr. P. van Hooydonk pr, 578
L.J. Dijkers: Verbondenheid. Bespr. d. dr. J. Mannoury, 579
G. Puchinger: Dagboek van mevrouw Colijn. Bespr. d. J. H. Scheps, 629
Dr. J. H. Christiaanse: De inkomstenbelasting-vrijstelling voor de internationale ambtenaren. Bespr. d. dr. A. J. v. d. Tempel, 642
Centrum voor Staatkundige Vorming: Het ontwerp van wet tot regeling van het voortgezet onderwijs. Bespr. d. dr. J. G. H. Tans, 643
• Dynamique économique de la région liégeoise. Bespr. d. drs. A. R. Vermeer, 644
Prof. mr. dr. M. Rooij e.a.: Ondernemend Nederland. Bespr. d. drs. H. J. Eijsink, 675
• L. Landon Goodman: De automatisering en de mens. Bespr. d. drs. J. H. Kraak, 706
• J. Boer: Maatschappelijk opbouwwerk. Bespr. d. drs. H. M. Franssen, 707
Dr. M. Albinski: De onderwijzer en de cultuuroverdracht. Bespr. d. prof. dr. M. J. Langeveld, 707