Inhoudsopgave S&D Jaargang 46 1989

Artikelen

Akkerboom, Broer
- Economische groei als voorwaarde voor milieubehoud, 55-57
Barning, Ton
- De Europese dilemma's van de Partij van de Arbeid 58-63, 68
Berg, J.Th.J van den
- Ministeriële verantwoordelijkheid: 'De zweepslag voor de ambtelijke dienst', 119-131
Berg, J.Th.J. van den
- Een formatie te winnen, 307-309
Bleich, Anet
- Wordt Europa één groot Italië?, 314-315, 319
Blokland, Hans
- Vrijheid en gelijkheid. De inzichten van Richard Norman, 243-247, 251
Boef-van der Meulen, Suus
- De bedrijvige school: een nieuwe visie?, 303-306, 332
Breedveld, Willem
-  Joop den Uyl, zijn kabinet .en waarom het niet werd voortgezet, 31-35
Brink, Gabriël van den
- Het beschavingsideaal van Abram de Swaan, 365-369
Casteleijn, Lo
- Naar een Europeanisering van het buitenlands beleid, 203-205
Day, Alan
- Nog is Labour niet verloren, 196-202
Duyvensz, P.,H. van Dijk, J. van Nieuwburg, W.J. van Noort, B. Ramautarsing
- De stroomvoorziening gestroomlijnd. Neo-corporatisme in de energiesector, 64-68
Ellemers, J.E.
- Verdeling van macht, 47-51
Elzinga, D.J., G.J van Helden
- Overheidsbedrijven en overheidsdeelnemingen in provincie en gemeente, 98-103
Hartmans, Rob
- Het fascisme en de vernieuwing van het socialisme. De SD AP in de jaren dertig, 170-177
Heering, Aart
- De metamorfose van de PSI, 282-287
- Een vergeten jubileum: honderd jaar Internationale, 382-384, 393
Jonker, E.
- Een halve eeuw heroriëntatie. Vijftig jaar Socialisme en Democratie (Jubileumnummer), 1-64
Huitzing, An
- 'Profijt van de overheid': wie profiteert er eigenlijk?, 83-88
Kam, C.A. de
- Ongelijkheid van inkomens 1959-1989, 36-41
- Links bezuinigen 104-108, 116
Kalma, Paul, Marnix Krop
- Politiek als program, 25-30
Koch, Koen
- De PvdA en de NAVO: de eerste vijftien jaar, 162-169
- De PvdA en de NAVO: de jaren zestig en daarna, 275-281
Koedijk, Paul
- Den Uyl bij Vrij Nederland. Een impressie, 5-10, 30
Kossmann, E.H.
- Op zoek naar continuïteit: de Jaarboeken voor het democratisch socialisme, 349-351
Kremer, Frits
- Van plansocialist tot anti-ideoloog. Den Uyl in de jaren vijftig, 11-16, 35
Mulder, Bertus
- Willem Banning .volksopvoeder tussen vrijzinnigheid en orthodoxie, 335-340,343
Niphuis-Nell, Marry
- Demografische ontwikkelingen in Europa: wat hebben vrouwen er mee te maken?, 132-135
Opschoor, Hans
- Pleidooi voor een ecocentrische politiek, 89-94
Pels, Dick
- Den Uyl als denker. Een erfenis in fragmenten, 17-24
Peschar, J.L.
- Hoe vertellen we het meneer Van Kemenade? Over onderwijs en verdelingsvraagstukken, 42-46
Peters, Jit
- Decentralisatie .motieven en consequenties, 248-251
Ploeg, Rick van der
- Tien jaar van voorspoed en ongeluk: Mrs. Thatcher en de Britse economie, 191-195
Priemus, Hugo
- Naar een investerende overheid, 141-145
Roemjantsev, Oleg
- Over de autoritaire modernisering en het sociaaldemocratische alternatief, 223-231
Rozemond, Sam
- Nederland als deelstaat 155-161,169
Ruigrok, Winfried/ Phili Viehoff
- Japan: land van eeuwigdurend conservatisme, 136-140
Scheffer, Paul
- Het permanente symposium en het eeuwfeest, 69-71, 80
- Afscheid van de verzuilde sociaal-democratie, 373-381
Schippers, Fred
- Armoedebestrijding en de Algemene Bijstandswet, 236-242
Smeets, H.
- De verlossing van Joris en andere verhalen, 341-343
Smeets, H.M.A.G.
- WRR-advies 'AIIochtonenbeleid': bruikbaar, maar onevenwichtig, 310-313
Schrijver, Nico
- Kiezen voor kwaliteit, ook in het Noord-Zuidbeleid, 344-348
Sterks, C.G.M.
- Toekomstige tekorten, 316-319
Stokkom, Bas van
- Citoyen versus consument. De mogelijkheden van een republikeinse politiek, 267-274
Tromp, Bart
- Gelijk hebben en gelijk krijgen. Bart Tromp, de sociologie en de Partij van de Arbeid, 95-97, 103
- Gestolde vernieuwing, 370-372, 381
Verrips, Ger
- Inkeer en afkeer bij Sebastian Haffner, 178-182
- Sloveense lente, 232-235
Witteveen, Tobias
- Leidt meer personeel tot een beter parlement?, 206-212

Commentaren
Barendregt, Nel
- Automatisch koppelen?, 189
Berg, J.Th.J. van den
- Ruud Thatcher en Margaret van Dam, 81
Fortuin, Johanna
- Zo kort na..., 117
Kalma, Paul
- 50 jaar, 1
- Politieke partijen, 153
- Onderhandelingspartner, 363
Kooistra, Sander
- Tien jaar WOR, 301
Scheffer, Paul
- Oud links, 221
Tromp, Bart
- Bevrijding van het communisme?, 265
De Keizer, Madeion
- Toekomst der vrijheid, 53
Wansink, Hans
- Meester mag het raam open?, 333

Gedichten
Braun, Volker
- Het leen, 252
Elshout, Ron
- Kleine fuga voor Paul Celan, 109
Hartmans, Stefan
- Het delirium der dingen, 213
Kuijper, Jan
- De graven van Hendrik van Veldeke en Jan van Brabant, 146
Kloos, Hans
- Pluchebeesten, 320
Kosters,Onno
- No how, 288
Ahmad Shamlu
- Uit de wond in het hart van Abaï, 385
Swaan, Wim
- Sándor Kányádi, Op een neersuizend noteblad, 183
Qiongliu, 
- Vlinder, Vlinder, 72
Verspoor, Dolf
- Frederico Garcia Lorca, Norm en paradijs van de zwarten, 352

Signalementen
Berg, J.Th.J. van den
- Bij het overlijden van de HRWB, 289-290
Gerrits, André
-  Hoe 'beheersbaar' is de perestrojka?, 386-387
Hupkes, Sander
- Het sterk verwaterde socialisme, 253-255
Kalma, Paul
- Karl Mannheim, 147-149
- Politieke partijen, 214
- Het einde van het Fordisme, 321-324
Peters, J.P.M.
- Europa na 1992: een reus op lemen voeten?, 73-74
Rehwinkel, Peter
- De Quayen de 'uiterste noodzaak', 354-355
Tromp, Bart
- Grondpolitiek, 353-354

Klassieken
Akkerboom, Broer
- H.J. Hofstra, Socialistische belastingpolitiek, 356-358
Brinkman, Maarten
- W. Drees, Zestig jaar levenservaring, 387-389
Perry, Jos
- W.H. Vliegen, De dageraad der volksbevrijding, 290-292
Smithuijsen, Cas
- E. Boekman, Overheid en Kunst in Nederland, 324

Boeken
Becker, Frans
- L.W. Nauta en J.P. Koenis (red.), Een toekomst voor het socialisme? Theorievorming aan het eind van de 20ste eeuw; Pim Fortyn en Siep Stuurman, (red.), Socialisten in no-nonsensetijd, 74-76
Beer, Paul de
- D. Braun, Der Niederländische Weg in die Massenarbeitlosigkeit (1973-1981). Eine politisch-institutionelle Analyse; W. Visser/R. Wijnhoven, Baan brekende politiek. De achterkant van de massale werkloosheid, 260-263
Beuningen, Frank van
- Strobe Talbott, The master of the Game - Paul Nitze and the Nuclear Peace, 293-294
Cliteur, Paul
- W. Aalders, Revolutie en Réveil 1789-1989; Henk Woldring, De Franse revolutie, een aktuele
Uitdaging, 255-260
Dam, F. van
- Paul Hoebink, Geven is nemen. De Nederlandse ontwikkelingshulp aan Tanzania en Sri Lanka, 326-328
Dona, Hans
- Marnix Krop e.a. (red.), Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme, 328-332
Drees, W.
- José Toirkens, Schijn en werkelijkheid van het bezuinigingsbeleid 1975-1986, 215-219
Gier, Erik de
-  Rob Neij, De organisatie van het maatschappelijk werk; Emest Hueting, De permanente herstructurering in het welzijnswerk, 389-391
Hartmans, Rob
- P.J. Knegtmans, Socialisme en democratie. De SDAP tussen klasse en natie (1929-1939), 360-362
Heerikhuizen, Bart van
- Marnix Krop e.a. (red.), Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme, 294-296
Koole, Wibo
- Ruud Vreeman, Chauffeurs, havenwerkers en industriearbeiders. Over vakbeweging en arbeid, 219-220
Maas, F. R.
- Kooie, e.a., 40 jaar vrij en verenigd; Marnix F. Westers, Mr D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland; W.I.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD; In tweede Lezing. Drie decennia Liberaal Reveil, 184-188
Manenschijn, G.
- M.A.P. Bovens, C.J.M. Schuyt en W.I. Witteveen (red.), Verantwoordelijkheid, Retoriek en Realiteit. Verantwoordelijkheid in publiek recht, politiek en maatschappij, 358-360
Perry, Jos
- Angenies Brandenburg, Annie Romein-Verschoor 1895-1978. I. Leven en werk. II. Noten en Commentaar, 110-113
Rozemond, Sam
- Wim Knuist, Van vaudeville tot video, 391-393
Theeuwes, Jules
- Paul de Beer, Werkloos toezien? Drie scenario's van de arbeidsmarkt, 149-152

Pen op Papier
76-80,113-116