Inhoudsopgave S&D Jaargang 5 1948

Artikelen

Vraagstukken van de socialistische theorie
• Waar staan wij?: prof. dr W. Banning, 33
• Het Communistische Manifest honderd jaar: prof. dr W. Banning, 49
• Het Socialisme en de Toekomst: drs A. A. van Ameringen, 134
• Socialistische wetenschappelijke werkers aan de arbeid: prof. dr W. Banning, 177
• Praeludium: mr dr J. Barents, 184
• In gesprek over Marxisme: A. M. van Peski, 326
• S. de Wolff als econoom: prof. dr J. Tinbergen, 401
• Een derde weg?: drs H. Klompmaker, 461
• De geestelijke achtergrond van het socialisme: prof. dr. W. Banning, 577
• Problemen rondom de doorbraak: dr J.P. van Praag, 585

Binnenlandse politieke vraagstukken
• Binnenlandse notities: W. Thomassen, 39, 60, 115, 221, 254
• De A.R. Partij en het kapitalisme: ds J. J. Buskes, 120
• Rekenschap: jhr mr dr M. van der Goes van Naters, 289
• Bij de Troonswisseling: prof. dr W. Banning, 361
• Binnenlandse notities: J. de Kadt, 374, 441, 488, 545
• De positie van de volksvertegenwoordiger: H. J. Hofstra, 393
• Notities op een notitie: jhr mr dr M. v.d. Goes van Naters, 450

Sociale en economische vraagstukken
• Productiviteit en grondstoffen' beheersing: drs G. Nederhorst, 67
• Ondernemingsraden: mr S. Mok, 79
• De economische achtergrond van de Westeuropese samcnwerking: drs G. M. Nederhorst, 161, 207
• De financiering van de oorlogsschaderegeling: H. J. Hofstra, 258
• Personeelsvertegenwoordiging in de Franse onderneming: drs D. Horringa, 274
• Naar sociale zekerheid: mr Chr. A. de Ruyter de Zeuw, 310
• Het nieuwe wetsontwerp op de bedrijfsorganisatie: drs D. Roemers, 337
• Indrukken van de Beneluxstudie conferentie der vakbeweging: H. Ponsen, 349
• Sociale kroniek: mr H. B. Waslander, 409, 508
• Verlenging van de arbeidsdag?: J. Varkevisser, 418
• Handelspolitiek verschiet: drs A. A. van Ameringen, 453
• Belastingheffing en industrialisatie: H. J. Hofstra, 522
• Planbureau en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie: drs G. M. Nederhorst, 528
• Enkele opmerkingen naar aanleiding van de strijd om de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie: dr J. F. de Jongh, 534

Culturele vraagstukken
• Wetenschappelijke notities (De zevende faculteit): mr dr J. Barents, 132
• Wetenschappelijke notities (Ge' schiedschrijving van de bezettingstijd, Nutteloze rijkdom, Het ‘Collège Néerlandais’): mr dr J. Barents, 187
• Wetenschappelijke notities (Holland op z'n buitenlandse zakenst, Oorlogsmisdadigers): Mr Dr.1. Barents, 237
• De Kerken komen bijeen: prof. dr H. Kraemer, 241
• Het Zionisme en zijn geestelijke aspecten: mr Abel Herzberg, 296
• Wetenschappelijke notities (De zuigpomp, Verrassing): mr dr J. Barents, 330
• De vergadering van de Wereldraad der kerken: prof. dr W. Banning, 369
• Wetenschappelijke notities (Wereldraad, Abzug der Gladiatoren. De waarde van de empirie, Totalitaire en ontotalitaire filosofie): prof. mr dr J.Barents, 426
• De intellectuelen en de politiek: Prof. mr dr J. Barents, 471
• Overpeinzingen bij Neerlands eerste kunstenaarscongres: Jan H. de Groot, 517
• De sociale positie van de kunstenaar: mr A. de Roos, 592
• Thorbecke en het particulier onderwijs van heden: mr J. C. Deering, 602

Buitenlandse politiek
• De Nederlands,Indonesische kwestie en de Veiligheidsraad: mr A. B. Cohen Stuart, 10
• ‘Reconnaissance in force’: prof. dr C. D. J. Brandt, 24
• Mene Tekel: prof. dr C. D. J. Brandt, 97
• Europa en Azië: mr A. B. Cohen Stuart, 104
• Het Pact van Brussel: mr W. Verkade, 145
• De economische achtergrond van de Westeuropese samenwerking: drs G. M. Nederhorst, 161, 207
• Enkele problemen van een Westeuropese Unie: prof. dr C. D. J. Brandt, 193
• Federalisme, leus en werkelijkheid: mr dr J. Barents, 200
• Palestina, brandpunt in het Midden,Oosten: drs B. W. Schaper, 302
• Buitenlandse kroninek: prof. mr dr J. Barents, 363, 433
• Labour in 1950: prof. mr dr J. Barents, 500
• Berlijn-Parijs: prof mr dr J. Barents, 558
• Engeland en de Europese Eenheid: G. Ruygers, 566
• Verliezen wij onze politieke en economische onafhankelijkheid?: Gerd Treuhaft, 573

Indonesië
• Het Nederlands-Indonesische conflict: prof. ir W. Schermerhorn,1
• De Nederlands-Indonesische kwestie en de Veiligheidsraad: mr A. B. Cohen Stuart,10
• Dikke unie of dunne unie: mr dr J. Barents, 152
• Indonesië in de literatuur, 332
• Binnenlandse Notities: J. de Kadt, 545

Juridische vraagstukken
• Aansprakelijkheid van de overheid voor handelingen, tijdens of ten gevolge van de bezetting verricht: mr A. D. Belinfante, 86
• De grondslag van de plicht tot vergoeding der oorlogsschade: mr C. ten Hagen, 226
• De democratische staat en de niet-democratische partijen: Alfred Blozer, 265
• Socialisme en rechtswetenschap: mr A. D. Belinfante, 423
• De hervorming van het gevangeniswezen in verband met de ontwikkeling van het strafrecht: mr A. D. Belinfante, 464
• Het eeuwfeest van de Grondwet van 1848: prof. mr R. Kranenburg, 481

Necrologieën
• Een paar gedachten bij Gandhrs dood: prof. dr C. D. J. Brandt, 56
• Wetenschappelijke notities: (mr S. Mok): mr dr J. Barents, 131
• Nikolaj Alexandrowitsj Berdjajew: ds J. de Graaf, 157
• Jan Carmiggelt ter nagedachtenis: prof. dr J. Tinbergen, 323
• H. Gerhardt: ir J. W. Albarda, 390

Boekbesprekingen
• Dr C. J. Dippel: ‘Kerk en wereld in de crisis’, bespr. door prof. dr W. Banning, 44
• Dr W. F. de Gaay Fortman: ‘De arbeider in de nieuwe samenleving’, bespr. door dr J. F. de Jongh, 45
• Dr J. C. A. Fetter: ‘De Russen en hun kerk’, bespr. door prof. dr W. Banning, 46
• Anup Singh: ‘Pandit Nehroe’: bespr. door prof. dr W. Banning, 47
• Willem van Iependaal: ‘Petrus in dubio’, bespr. door drs J. G. Bomhoff, 47
• Centraal Bureau voor de Statistiek: ‘Economische en sociaIe kroniek der oorlogsjaren 1940-1945’, bespr. door dr J. F. de Jongh, 47
• J. E. D. Hall: ‘Labour's first year’, bespr. door dr J. F. de Jongh, 48