Inhoudsopgave S&D Jaargang 53 1996

Artikelen

Akkerboom, B.
- Eigenlijk moet het allemaal heel anders, 149
Beeker, F.
- Liberale hoogmoed, 144-146
- Geefmij maar Amsterdam, 667-668
Beer, P. de
- Het bijstandscontract. Feestrede door de Minister van Sociale Zaken en Werkeelegenheid, 386-388
Berg, M. van den en Ojik, B. van
- Jan Brernan is te pessimistisch!, 459-462
Beuningen, F. van en Hout, W.
- Politiek pamflettisme. Voorbij de waterlinie, 646-649
Bloem, R.
- Parabel, 46, 3
Blom, R. en Schuyt, J.
- Naar een sociale koopsector; Gevraagd: een verbeterd plan Duivesteijn/ Van der PIoeg, 495-499
Breman, J.
- Globalisering ofhet dreigende einde van ontwikkelingssamenwerking, 332-339
Buiter, W.H.
- Europa kan Maastricht overleven. Dossier EMU, 411-416
Buschman, M.
- Socialisme en modernisme, 500-504
Bussemaker, J.
- Oppenheimer en het kennisdebat, 203
Charmant, H.
- De moraal van de liberaal, 570-579
Cuperus, R.
- Het poëtisch socialisme van Huub Oosterhuis, 597-598
- Heimweenaar het CDA, 198-201
- De schoonheid van politieke partijen, 367
- Het effect van onderwijs, 671
Cuperus, R. en Wiersma, J. – SPD in problemen, 50-52
Cuyvers P.
- Het Gezin, sociale zekerheid en sociaal-democratische onzekerheid, 205-219
Denekamp, P.
- Gerard Slotemaker de Bruine. De eerste WBSdirecteur. 50 Jaar Wiardi Beckman Stichting, 175-182
Derksen, W.
- Thijs zijn paradijs, 595-597
Duisenberg, W.F.
- De EM u magneet of splijtzwam? Dossier EMU, 417-420
Dunning, A.J.
- De Wiardi Beckman Stichting tussen nu en morgen. 50 Jaar Wiardi Beckman Stichting, 151-153
End, C. van der
- De verwaarlozing van hoger opgeleide werklozen, 252-254
Enthoven, D. van
- Tegen het Madurodamdenken in het openbaarbestuur, 455-458
Eskes, J.
- De politieke ontbinding van de Eerste Kamer. Staat en burger, 17-21
Esping-Andersen, G.
- Het gouden tijdperk voorbij: de toekomst van de verzorgingsstaat in de nieuwe wereldorde, 114-125
Faber, M.J.
- De Koude Oorlog overleefde zichzelf. Koude oorlog en sociaal-democratie, 632-634
Frissen, P.
- Over de overbodigheid van politiek. Staat en bureer, 13-16
Goudzwaard, B. en Lange, H. de
- De economie van het genoeg. De lotgevallen van een boek, 284-491
Grauwe, P. de
- Convergentiedynamiek op weg naar de EMU. Dossier EMU, 421-426
Halbertsma. Wiardi Beckman, M.
- Wiardi Beckman en de nationalegedachte. 50 Jaar Wiardi Beckman Stichting, 160-167
Halserna, F.
- Inzake Van Traa, 194-197
Hart, R. 't en Kalma, P.
- De Koude Oorlog van Ronald Havenaar. Koude oorlog en sociaal-demacratie, 637-639
Havenaar, R.
- Het ondankbare gelijk van Ernest en Helmut Schmidt.,Koude oorlog en sociaal-democratie. Een terugblik, 537-554
Heering, A.
- Het getemperde kapitalisme van Romano Prodi, 687-691
Heertje, A.
- De klant wordt koning. Deugden en ondeugden van een overlegeconomie, 87-90
Heijden, M. van der
- Alberth Hahn. Kunsten beweging, 280-285
Hemerijck, A.
- Let's make things better. Een apologie van het corporatisme, 91-106
Hertogh, M.
- De Nationale ombudsman. Evaluatie van een 'hoerainstituut ', 220-226
Heteren, G. van
- Naar goede zorg met beleid, 142-144
Hilhorst, P.
- De Negen Levens van de Verzorgingsstaat, 364-366
Hillebrand, R.
- Een herhaling van achterhaalde zetten? Staat en burger, 8-12
Hout, W. en Beuningen F. van
- Politiek pamflettisme. Voorbij de waterlinie, 646-649
Huijsen, C.
- Marktdenken bedreigt het onderwijs, 673-677
Hupe, P.
- Van gezagscrisis naar nieuw elan in het publiek domein, 286-295
Jager, H.
- Valutaspeculatie: een obstakel op de weg naar een Europese munt. Dossier EMU, 427-433
Kalma, P. 
- Onder economen. Een antwoord aan Van der Ploeg en Keuzenkamp, 22-29
- Wetenschap en politiek. De actualiteit van Max Weber. 50 Jaar Wiardi Beekman Stichting, 168-174
- Rijnland revisited, 255
- Vlucht in de infrastructuur, 599
Kalma, P., en Hart, R. 't
- De Koude Oorlog van Ronald Havenaar. Koude oorlog en sociaal-democratie, 637-639
Kam, F. de
- Lof van de markt, 1
- Luchtkastelen voor de minima. De koopwoning bereikbaar?, 492-494
Kersbergen, K. van
- Verzorgingsstaat internationaal vergeleken. Kanttekeningen bij het Nederlandse debat. Deugden en ondeugden van een overlegeconomie, 107-113
Keuning, S.
- De fictie van een Groen Nationaal Inkomen, 479-483
Keuzenkamp, H.
- Corporatisme in ontbinding? Deugden en ondeugden van een overlegeconomie, 74-78
- Een fris geluid. Sociale zekerheid bij de tijd, 644-645
Kloosterman, R.
- Werk moet. Weekdagboek van Minister-President Ad Melkert, 16-21
mei 2005, 380-382
Kuijken, W.
- De verplaatsing van de politiek, 692-695
Lange, H. de en Goudzwaard, B.
- De economie van het genoeg. De lotgevallen van een boek, 284-491
Lans, J. van der
- De cultuur van afzijdigheid, 620-628
Leijnse, F.
- Het doorgeschoten geloof van een late bekeerling. Sociale zekerhied bij de tijd, 640-643
Levie, H.
- De vakbeweging op een tweesprong: Rijnlands of liberaal?, 340-344
Lucardie, P.
- Liberalisme, sociaal-democratie en de vergeten tussenstroming, 705-707
Metten, A.
- Is de EM U de moeite waard? Dossier EMU, 403-410
Nekkers, J. en Weeder, P.
- Het nut van scenario's voor de politiek, 376-378
Ojik, B. van en Berg, M. van den
- Jan Breman is te pessimistisch, 459-462
Panne, A. van der
- Het tekortschieten van politieke partijen. Studenten in S&P, 515-517
Priemus, H.
- Worstelen met normen en waarden, 60-61
Pronk, J.
- Ongelijkheid en rechtvaardigheid. Inzake beginselen, 465-474
Roebroek, J.
- Soms een baan, altijd werk. E-mail To: Göran Therborn. (University of Milwaukee) Date: 20 June 2005 09:2:48, 383-385
- Verbeelding als instrument. Scenariostudies als dimensie van het maatschappelijk en wetenschappelijk discours. De toekomst van de sociale zekerheid, 392-399
Rozemond, S.
- Allochtonen en nieuwe autochtonen, 65
Ruitenberg, A.
-Hoe één is Europa? Studenten in S&P, 518-520
Schie, P. van
- Vloeken of vervloeien blauwen rood? De afstand tussen liberalen en sociaal-democraten in Nederland, 696-704
Schoo, H.J.
- S&P en de informatie-elite. Kanttekeningen bij een uniforme journalistieke en intellectuele cultuur, 329-331
Schröder, P.
-In memoriam Irene Vorrink, 669-670
Schuijer, J.
- Seksuele integriteit en rechtsbescherming, 43-49
Schuyt, J. en Blom, R.
- Naar een sociale koopsector. Gevraagd: een verbeterd plan Duivesteijn/ Van der Ploeg. De koopwoning bereikbaar?, 495-499
Sengers, E.
- Hoger Onderwijs Voor Allen?, 62-64
Seters, P. van
- Het liberale misverstand, 563-569
Stemerdink, B.
- Willy Brandt als hart van de sociaal-democratie. Koude oorlog en de sociaal-democratie, 629-631
Teulings, C.
- Corporatisme in de loonvorming. Paradoxale conclusies. Deugden en ondeugden van een overlegeconomie, 79-86
Thijn, E. van
- De WBS als klokkeluider. 50 jaar Wiardi Beckman Stichting, 154-159
Tibbe, L.
- Richard Roland Holst. Kunst en (klasse)moraal, 274-279
Traa, M. van
- De te forse streken van Havenaar. Koude oorlog en sociaal-democratie, 635-636
Trappenburg, M.
- Inkomens-herverdeling in een meritocratie, 146-147
- Het heldendom van Ritzen, 535
Tromp, B.
- Inzake partijvernieuwing, 30-42
- Correctie en aanvulling, 138
- In memoriam Jan Kassies, 148
- Het failliet van de vredestichters, 439-443
- Het gewicht van geschreven programma's. Inzake beginselen, 583-585
Tromp, G.
- Provincies als marketing-object, 505-511
UI Haq, M.
- De Noord-Zuid samenwerking op de helling. Een nieuw concept van mondiale veiligheid. [Vertaling Vilters,M.], 235-242
Valk, J.M.M.de
- De twaalf vreugden van de wetenschap, 67-73
Vandenbroucke, F.
- Op zoek naar een redelijke utopie. Kanttekeningen bij de ideologie van het concurrentievermogen. Inzake beginselen, 601-619
Veen, Romke van der
- Nieuwe kansen, oude verliezers, 389-391
Ver Loren van Themaat, P.
- Waarom ik 50 jaar geleden deelnam aan de oprichting van de PvdA en er nog steeds lid van ben, 315-318
- Een te beperkt toetsingskader van een overlegeconomie, 345-349
Vermolen, N.
- Asielbeleid: de PvdA uit het defensief!, 312-315
Verrips, G.
- De bevrijding van Europa, 319
- Caligula, 453-455
- De sociaal-democratie na de Koude Oorlog. Koude oorlog en de sociaal-democratie. Een terugblik, 555-562
Vreeman, R.
- Scenario' s Sociale Zekerheid: van defensief naar offensief. De toekomst van de sociale zekerheid, 400-402
Wal, O. van der
- De 'tweede Ostpolitik'. De SPD en het Duitse vraagstuk 1982-1990, 227-234
Wallage, J.
- Een nieuw programma voor een nieuwe eeuw. Inzake beginselen, 580-582
Wansink, H.
- Wöltgens' heilige oorlog, 678-686
Weeder, en Nekkers, J.
- Het nut van scenario's voorde politiek, 376-37
Weert, K. de
- Wie leent zich met plezier voor uitbuiting? Studenten in S&D, 512-513
Wiersma, J. en Cuperus, R.
- SPD in problemen, 50-52
Wigbold, H.
-Europa op de verkeerde weg. Dossier EMU, 434-438
Witteveen, W.
- Kiezer keizer! Over referendum en representatie. Staat en burger, 3-7
- Niet de boodschap maar het signaal, 666-667
Wöltgens, Th.
- Beginselen in een nieuwe context, 369- 375
Wouters, C.
- Moderne rituelen rond sterven en rouwen. Een stijgende vraag naar solidariteit, 321-328
Zeeuw, A.de
- Milieu en economie. Een politieke kosten/baten-analyse, 475-478
Zwan, A. van der
- Bestaat er voor het socialisme nog een herkansing?, 257-273

Boeken

Boogaarts, M.D.
- Giebels, L.J., Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977, 713-717
Bordewijk, P.
- Bogaarts, R. en Gelder , H. van, Het teken van de toekan. Op het spoor van de familie Van der Valk, 710-713
Bruin, G.de
- Brants, K. en Praag, Ph. van (red.), Verkoop van de politiek. De verkiezingscampagne van 1994, 527-531
Buiting, H.
- Liagre Böhl, H. de, Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd. Herman Gorter 1864-1927, 449-450
Bussemaker, J.
-Leibfried, S. en Pierson,, European Social Policy. Between Fragmentation and lntegration, 358-361
Cliteur,P.B.
- Wansink, H., De conservatieve golf, 654-656
Cohen, J.
-Becker, F. en Hennekeler, W. vanen Tromp, B. en Zuylen, M. van, Inzake beginselen. Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme, 650-654
Cuperus, R.
- Socia ljustice. Strategies for National Renewal. The repon of the Commission on Social justice, 132-135
- Lans, J. van der, De onzichtbare samenleving. Beschouwingen over de publieke moraal, 303-307
Delwaide, J.
- Schnapper, D., La Communauté des citoyens. Sur I'idée moderne de nation, 55-56
Dijk, J.J.M. van
- Halsema, F., Ontspoord: opstellen over criminaliteit en rechtshandhaving, 350-353
Dolman, D.
- Daalder, H., Van oude en nieuwe regenten, 53-54
Drees, W.
- Jansweijer, R.M.A., Gouden bergen diepe dalen. De lnkomensgevolgen van een betaalbare oudedagsvoorziening, 532-534
- Kam, C.A. de en Nypels, F., Tijdbom, 532-534
- N yfer, Lang zullen we leven/ en wie zal dat betalen, 532-534
- Vries, B. de, Naar een pensioen op maat. ESB, 24 april 1996, 532-534
Feldbrugge, F.J.M.
- Oversloot, H., Rusland deze jaren, of; Hartmans, R.
- Goedkoop, H., Geluk. Het leven van Herman Heijermans, 356-358
Heiden, P. van der
- Kennedy, J. C., Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig, 588-590
Righart, H.
- De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict, 588- 590
- Meijer, H., Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen, 56-58
- Hervorming door corruptie, 590-592
Holsteyn, J. van
- Donselaar, J. van De staat paraat? De bestrijding van extreem-rechts in West-Europa, 656-659
Koole, R.
- Bell, David S. en, Shaw, E., Conflict and Cohesion in Western European Democracies, 183-187
Mas, P. de
- Todd, E., Le destin des immigrés. Assimilation et séarégation dans les démocraties occidentales, 243-247
Oversloot, H.
- Daudt, H., Echte politicologie. Opstellen over politicologie, democratie en de Nederlandse politiek, 307-309
Praag, Ph. van
- Tromp, B., De wetenschap der politiek; Verkenningen, 187-191
- Putten, J. van, Politiek; een realistische visie, 187-191
Ribberink, A.
- Aerts, M., De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie. Van Marga Klompé tot Jacqueline Hillen, 353-355
Rozemond, S.
-Koch, K. en Scheffer, (red.), Het nut van Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit, 446-448
Stemerdink, B.
- Everts, Ph., Laat dat maar aan ons over! Democratie, buitenlands beleid en vrede, 524- 526
Tamboer, K.
- Galbraith, J . K., Wereldeconomie in deze eeuw. Verslag van een ooggetuige, 451-452
Trappenburg, M.
- Miliband, D. (red.), Reinventing the Left, 135-138
- Schie,G.C. van (red.), Tussen polarisatie en paars. De 100-jariae verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland, 248-249
Tromp, B.
- Rooy, de, De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland, 592- 594
Wiedijk, C.H.
- Péan,, Une jeunesse française, François Mitterrand. 1934-1947, 128-131
Witteveen, W.
- Frissen, P .H.A., De virtuele staat. Politiek, bestuur, technologie: een postmodern verhaal, 296-303
Zandschulp, W. van de
- Krijnen, H. (red.), Het zekere voor het onzekere. De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen, 659-633

Poëzie Pas op de plaats

Bloem, R.
- 141
Chaucer
– Hoogzit Nul, 141
Cuperus, R.H.
- Land, zonder horizon, 251
Dixhoorn, F. van
- Eerste opgang, 311
Eerd, K. van
- Oktober, 523
Hüsgen, L.
- Veld van adder en bliksem, 59
Köhler, M.
- Gevaar, 193
Kregting, M.
- Zonder titel, 445
Nevzgliadova, J.
- Jozef Brodsky, 587
Siebelink, J.
- Kindsdeel, 363
Spitteler , J.
- Zonder titel, 709
Tazelaar, F.
- Zonder titel, 665