Inhoudsopgave S&D Jaargang 58 2001

Artikelen

Albayrak, N.
- Zie Middel, B.
Barth, M.
- Een krachtige overheid stelt haar burgers centraal - ook in het onderwijs  7/8, 352-361
Becker, F.
- Naar nieuwe politieke verhoudingen  7/8, 384-385
Becker, F. & Cuperus, R.
- De benarde positie van politieke partijen zoals de PvdA Een introductie   1  12/2000, 533-543
Beek, J. van
- Haider en de normalisering van Oostenrijk  7/8, 312-324
Belinfante, J.
- Het ideaal van 'beheerste migratie'  10,  463-469
Berg, M. van den
- De Europese stroomversnelling  7/8, 347-351
- Een senaat van nationale parlementen is een doublure van het Europees Parlement Een reactie op Melkert en Timmermans  10, 478-479
Beus, J. de
- Twee claxons op de Nederlandse Derde Weg  2, 31-34
Blokland, H.
- Een Rehabilitatie van de Politiek  3, 87-97
Bolkestein, F.
- Angst voor privatisering nutsbedrijven is kortzichtig  4, 147-152
Bordewijk,
- Hoe sexy wordt 2001?  2, 82-83
- De betrekkelijkheid van economische prikkels Een reac­tie op Keuzenkamp  7/8, 372-373
Breman, J.
- Ontwikkeling en de kwaliteit van het bestuur  6, 276-281
- Wij en zij in de nieuwe wereldorde  10, 452-455
Cuperus, R.
- Paard van Troje  2, 1
- Van Dag van de Arbeid naar Dag van de Democratie Over het zelfbeeld van de sociaal-democratie  6, 265-275
- Wim Kok en het CDA  9, 389
- Heet Hangijzer  11/12, xxx-xxx
Cuperus, R. & Becker, F.
- De benarde positie van politieke partijen zoals de PvdA Een introductie  1 12/2000, 533-543
Dankert,
- Naar een Europabrede Unie?  11/12, xxx-xxx
Delnoij, D.
- zie Stronks, K.
Denters, B.
- Wat is er eigenlijk mis met een campagnepartij? Het perspectief van de gemeentelijke democratie  1  12/2000, 579-587
Duker, J. & G. Nottelman
- De kiezer centraal  2, 63-66
Dunk, Th. von der
- The West and the Rest Over de ongelijkwaardigheid van culturen  9, 391-398
- Dupliek  11/12, xxx
Dijksma, S.
- Het ongelijk van Tromp  11/12, 528-530
Elchardus, M.
- Moet populisme omarmd worden als politieke vernieuwing?  6, 258-264
Ersanilli, E. & K. Pattipilohy
- Die tijd komt nooit meer terug Een reactie op Van der Zwan  7/8, 365-369
Eijk, C. van der
- Partijpolitiek en Europese Ordening Wachten tot de bom barst?  1  12/2000,
600-602
Fles, O.
- De rode familie en het paarse gezin  9, 407-414
Fröschl, E.
- Anderhalf jaar na de Oostenrijkse 'Wende'  7/8, 325-335
Gortzak, W.
- De politieke lading van beginselen Een terugblik op 1977 zonder gêne  2, 44-47
Goudzwaard, B.
- Een te weinig impopulair program  2, 35-36
Hart, R. 't
- Kwetsbare retoriek  11/12, 485
Heering, A.
- De woestijnjaren van progressief Italië  7/8, 305-311
Hirsi Ali, A.
- Tussen confrontatie en verzoening: Nederland en de Islam  10, 446-451
Hoekema, J.
- zie Steveninck, Th.
Huygen, A.
- Wel of niet privatiseren is niet de kernvraag  4, 157-159
Irwin, G.
- Het democratisch gehalte van Amerika Over de presi­dentsverkiezingen  7/8,
336-341
Jacobs, B.
- Het betwistbare nut van hogere onderwijsuitgaven  2, 20-26
Jacobs, M.
- Tony Blair en het belastingvraagstuk  5, 188-195
Kalma,
- De burger de baas? 'Paars', de PvdA en de publieke sector  5, 196-206
Kamp, H.
- Het immigratieplan volgens de VVD Een reactie op Mid­del/Albayrak  7/8, 362
Keuzenkamp, H.
- De Zalm-norm moet in het PvdA-program! Over regels in het begrotingsbeleid  5, 179-187
- Nieuw rechts en stiekem liberaal Een reactie op Van der Ploeg en Bordewijk 10, 475-477
Klazinga, N.
- zie Stronks, K.
Koenders, B.
- Elf september als opdracht voor de politiek  10, 443-445
Kok, W. de
- Zie Pinto Scholtbach, R.
Koole, R.
- De toekomst van democratische ledenpartijen  1 12/­2000, 588-599
- zie ook Holsteyn J. van
Koole, R & A. Pinto
- De binnenkant van het buitenland  10, 456-459
Leynse, F.
- De gevarieerde verzorgingsstaat  11/12, xxx-xxx
Linthorst, M.
- Hoe prettig is een claim-maatschappij  3, 85
- Een politiek krijglijstje  9, 426-429
- De angst regeert al lang  10, 460-462
Livius, T.
- Nederland-Engeland 1-4  11/12, xxx-xxx
Lycklama à Nijeholt, G.
- De paradox van de toenemende welvaart Algemene politie­ke beschouwingen 2001 2, 3-9
Mair,
- De toekomstmogelijkheden van politieke partijen, links en de democratie  1, 12/2000, 554-564
Melkert, A.
- Nieuwe ambities Een progressieve agenda voor nationale en internationale betrokkenheid  4, 160-166
- Het politiek tekort van de Europese Unie  9, 415-420
Middel, B. & Albayrak, N.
- Streng om rechtvaardig te kunnen zijn Dilemma's van een sociaal-democratisch asielbeleid  6, 246-257
Mierlo, H. van
- En toch is Paars een bijzonder kind  11/12, xxx-xxx
Minderhout, W.
- De virtuele dimensie in de Vijfde Nota  3, 115-117
- Een avond met Manuel Castells  11/12, xxx-xxx
Muijen, M. van
- Zie Zboray, S.
Mulder, B.
- De actualiteit van het program van 1895  2, 48-51
Mulder, M.
- De Doorbraak voltooid  2, 37-43
Nauta, L.
- Een gemiste kans  2, 27-30
Noordegraaf, H.
- Een situatie van verzuim Bij de dood van Harry de Lange  11/12, xxx-xxx
Noordegraaf, M.
- Het failliet van feiten-politiek  3, 106-111
Nottelman, G.
- Zie Duker, J.
Ornstein, L.
- Over de plaats van vernieuwde partijpolitiek  1  12/2­000, 565-567
Pattipilohy, K.
- Zie Ersanilli, E.
Pinto Scholtbach, A.
- zie Koole, R.
Pinto Scholtbach, R. & W. de Kok
- De ontsporing van Blair's Third Way  11/12, xxx-xxx
Ploeg, R. van der
- Vuistregels voor behoedzaam begroten Het begrotingsbe­leid van een volgend kabinet  9, 399-406
Praag, C. van
- Zie Tesser,
Praag, Ph. van
- Hoe onvermijdelijk en hoe wenselijk is de campagnepar­tij?  1 12/2000, 568-578
Rabbinge, R.
- De landbouwcrisis  5, 177
Roest, J.
- Zie Zboray, S.
Rouw, R.
- Agressie en afzijdigheid in het publieke domein Welke rol spelen de publieke instituties  5, 207-213
Rozemond, S.
- Neemt Frankrijk afscheid van Rousseau?  11/12, xxx-xxx
Salet, W.
- De rode en groene contouren van Pronk  3, 112-114
Stemerdink, A.
- Europa en de VS, een wapenwedloop tussen bondgenoten?  7/8, 295-304
Steveninck, Th. & J. Hoekema
- Een pleidooi voor tijdelijke arbeidsmigratie  10, 470-474
Stronks, K., D. Delnoij & N. Klazinga
- Gevraagd: Nieuwe Deltawerken in de gezondheidszorg Een leidraad voor de stelseldiscussie  2, 10-19
Tesser, & C. van Praag
- Allochtone onderwijsachterstand Een reactie op Van der Zwan  7/8, 363-364
Teulings, C.
- Ka versus Ka  7/8, 293
Timmermans, F.
- Gewenst: een Senaat van nationale vertegenwoordigers  7/8, 342-346
Trappenburg, M.
- Nare bijsmaak  10, 437
Tromp, B
- Een partijloze democratie, of: het einde van de poli­tieke partij?  1 12/2000, 544-553
- Organisatie en program: de PvdA op een historisch dieptepunt  2, 52-57
- Wethouders de raad uit  6, 237
- Eerste en Tweede Kamer  7/8, 383
- Het unieke van Blairs overwinning  7/8, 385
- Afschaffing ontwikkelingshulp?  9, 436
- De 'andere oorlog' Enkele aantekeningen  10, 439-442
- Naschrift  11/12, 530
Valk, G.
- In Memoriam Wim Thomassen 1909-2001  7/8. 386-388
Veldheer, V.
- Moderne burger vergt eigentijds bestuur  3, 98-105
Visser, J.
- De onderhoudsbeurt van het Europees sociaal model  5, 214-223
We­sseling, H.
- Partijvernieuwing met perspectief Bij het rapport van de Commissie Brouwer  1
12/2000, 603-610
Witteveen, W.
- Over oude vormen en nieuwe gedachten  2, 58-62
Wolfson, D.
- Het rapport van de Commissie Donner  6, 239-245
Wöltgens, Th.
- Drieërlei opvolging  4, 129
Zboray, S. & M. van Muijen
- De reïncarnatie van de politiek  4, 175-176
Zboray, S. & J. Roest
- Het gewone lid centraal  2, 67-69
Zwan, A. van der
- Het klassieke drama van een nieuwe maatschappelijke onderklasse Over allochtone (onderwijs)achterstanden  4, 131-146
- Dupliek  7/8, 369-371
- De zorgelijke integratie van de etnische minderheden  9, 421-425
- Repliek  11/12, xxx-xxx
Zijderveld, A.C.
- Privatisering sociologisch bezien  4, 153-156

Boeken

Blokland, H.
- Robert A. Dahl, On Democracy  2, 74-78
Bolhuis, E.
- Barbara Hogenboom, Paul Kalma & Mirjam Plantinga, Ondernemen of overnemen. Corporate Governance en de sociaal-democratie  5, 230-233
Brinkman, M.
- Jan de Roos, Met enige schroom. Pioniers van het lokaal bestuur,  10, 482-484
Bult, J.
- Helmut Schmidt, Die selbstbehauptung Europas. Perspek­tiven für das 21.
Jahrhundert  5, 226-230
Gerrits, A.
- Richard Little & Mark Wickham-Jones, New Labour's foreign policy. A new moral crusade  3, 120-124
Manenschijn, G.
- Rob Hartmans, Vaarwel dan! Essays over intellectuelen en hun illusies  9, 432-435
Minderhout, W.
- Bas Soetenhorst, Michiel Zonneveld, e.a., Afrekenen met Peper  6, 284-287
Oele, A.
- Alain Minc, www.capitalisme.fr  3, 127-128
- Annemieke Klijn, Onze man uit Maastricht: Sjeng Tans 1912-1993  4, 170-172
Oversloot, J.
- Ewald Engelen, Economisch burgerschap in de onderne­ming. Een oefening in concreet utopisme  4, 172-174
- Michael Dauderstädt, André Gerrits & György Márkus, Troubled Transition. How social democrats, after the collapse of communism, face the task of constructing capitalism  7/8, 376-378
Ranshuysen, L.
- Andries van den Broek & Jos de Haan, Cultuur tussen competentie en competitie 7/8, 378-382
Rozemond, S.
- Peter van Walsum, Verder met Nederland - De kritische terugblik van een topdiplomaat  3, 125-126
Tonkens, E.
- Jan Willem Duyvendak, De planning van de ontplooing. Wetenschap, politiek en de maakbare samenleving  2, 79-81
Velema, W.
- Willem Drees, Gespiegeld in de Tijd; de nagelaten autobiografie  2, 72-74
Verrips, G.
- Remco van Diepen, Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het streven naar een nieuwe wereldorde 1919-1946  6, 288-291
- Anatoly S. Chernyaev, My Six Years with Gorba­chev  11/12, xxx-xxx

Theater

- Fragmenten 'Den Uyl, of: De Vaandeldragers'  5, 234
Thijn, E. van
- Een maatje te klein  5, 235

Poëzie

Van de partij
Rein Bloem
Rein Bloem
- Komen zij er uit 5, 224-225
Doodeheefer
- Hollandse joik  6, 282-283
Karel van Eerd
- Beginsel  4, 168-169
Ron Elshout
- Terracotta  7/8, 374-375
Stijn van Griensven
- De kracht van verbeelding  3, 118-119
Philip Ingelse
- No Holds Barred  2, 70-71
I. van der Sluis
- Niet meer, Nederland  9, 430-431
Willem H. Veldhuizen
- De vliegtuigmoeder  10, 480-481
Poeet
Gedig  11/12