Inhoudsopgave S&D Jaargang 7 1950

Artikelen

Vraagstukken van de socialistische theorie
• Sociale democratie in Engeland: prof. R. H. Tawney, 65
• De nieuwe industriële revolutie en de maatschappij van morgen: dr H. Umrath, 78
• Macht en vrijheid in het economisch leven: drs A. A. van Ameringen, 239, 268
• Het probleem der mensenrechten: B. W. Schaper, 481

Binnenlandse politieke vraagstukken
• Afschaffing van de Ondernemingsbelasting?: H. J. Hofstra, 215, 315
• Gedachten tijdens de bezetting: Dr W. Drees, 497
• Naar verbetering? J. de Kadt, 571
• Om de toekomst van Nieuw-Guinea: Prof. mr K. L. J. Enthoven, 625
• K.V.P. en sociale rechtvaardigheid: J. M. den Uyl, 637
• Isolement en conformatie in het katholieke Zuiden: Dr H. Verwey-Jonker, 715
• Socialistische mogelijkheden in Friesland: J. Smit, 731
• Bezwaren tegen het beleid van de P.v.d.A.: J. J. Buskes, 736

Sociale en economische vraagstukken
• Optimisme en pessimisme ten aanzien van de betalingsbalans: prof. dr J. Tinbergen, 1
• Het vraagstuk van de ‘maatschappelijk ongrijpbaren’: A. Hoekstra, 44
• De industrialisatie en de vraag: Wat denkt ge van de mens?: dr J. F. de Jongh, 193
• Afschaffing van de Ondernenemingsbelasting?: H. J. Hofstra, 215, 315
• Arbeidsverhoudingen in Amerika: H. Ponsen, 458
• De sociale wortels van het socialisme in Nederland: dr H. Verwey-Jonker, 516
• Rapport in zake de organisatie van de sociale verzekering, 532
• De ‘maatschappelijk ongrijpbaren’ in de grote stad: A. Kaan, 611
• K.V.P. en sociale rechtvaardigheid: J. M. den Uyl, 637
• Het scheppen van meer gelijke kansen: F. Hartog, 658
• De kwalitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk I: dr P. J. Waardenburg, 752

Culturele vraagstukken
• Het ontwerp-Film- en Bioscoopwet: P. J. van Mullens, 5
• Reorganisatie van het Hoger Onderwijs: prof. dr H. R. Kruyt, 13
• Het vraagstuk der winkelbibliotheken: E. H. de Waal, 153
• Bij het graf van de cineast: J. A. Wiersma, 160
• M.O. en de opleiding der leerkrachten: prof. dr M. J. Langeveld, 168
• De opleiding van onderwijzers bij het L.O.: C. Kleywegt, 174
• De industrialisatie en de vraag: wat denkt ge van de mens?: dr J. F. de Jongh, 193
• Geschiedenis als nationaal bezit: mr J. v. d. Hoeven, 206
• Van film naar literatuur: Adriaan Morriën, 232
• Academische curiosa: prof. mr dr J. Barents, 306, 400
• Het onderwijscongres 1950: L. van Gelder, 312
• De aspecten van de strijd tegen het communisme: prof. dr J. Barents, 352
• De recrutering van het intellect: mr A. de Roos, 368
• Romein en de geschiedenis: prof. dr P. Geyl, 379
• Bij de wieg van de cinegrafische kunsthistorie: J. A. Wiersma, 392
• De opleiding vim leraren: dr A. Brink, 408
• Reinhold Niebuhr in Amerika: prof. dr W. Banning, 453
• Aspecten van onderwijsvernieuwing in Amerika: dr J. Koning, 465
• De positie der natuurwetenschappelijke onderzoekers in de U.S.A.: prof. dr C. J. Corter, 473
• De sociale wortels van het socialisme in Nederland: dr H. Verwey-Jonker, 516
• De toegang tot de Universiteit: prof. en M. Minnaert, 547
• Aantekeningen bij de critiek van prof. dr M. Minnaert: mr A. de Roos, 552
• Literatuur in uniform: Valentin Toma, 597

Buitenlandse politiek
• De positie van West-Duitsland: prof. dr J. Barents, 18
• Het Federalisme in de branding: Geert Ruygers, 32
• De zonde tegen de vrijheid: Valentin Toma, 38
• Indonesië, Zuid-Oost-Azië en Nederland: J. de Kadt, 86
• Indonesië en het buitenland: mr H. Versloot, 100
• Benesj en de Sudetenduitse tragedie: Karl Kern, 104
• Meer getuigenissen over meer tragedies zijn noodzakelijk: Miles Veri, 108
• De illusie van de veiligheid: prof. dr J. Barents, 129
• In de spiegel van Labour's teruggang: J. M. den Uyl, 288
• Politiek overzicht van Frankrijk: S. Tas, 294
• De aspecten van de strijd tegen het communisme: prof. dr J. Barents, 352
• Het Plan-Schuman: Alfred Mozer, 362
• Van weifeing tot weerstand: J. de Kadt, 418
• Atlantische Unie, de enige oplossing; prof. M. Allais,  437
• Reinhold Niebuhr in Amerika: Prof. dr W. Banning, 453
• Arbeidsverhoudingen in Amerika: H. Ponsen, 458
• Aspecten van onderwijsvernieuwing in Amerika: dr J. Koning, 465
• De positie der natuurwetenschappelijke onderzoekers in de U.S.A.: prof. dr C. J. Gorter, 473
• Het probleem der mensenrechten: B. W. Schaper, 481
• Het einde van het lied: prof dr J. Barents, 506
• Asylverlening en Asylrecht: mr J. v. d. Hoeven, 579
• Literatuur in uniform: Valentin Toma, 597
• Frankrijk, de oorlog en Amerika: S. Tas, 650
• Straatsburg 1950: Geert Ruygers, 705
• De korte en de lange termijn: Prof. dr J. Barents, 721

Indonesië
• Indonesië, Zuid-Oost-Azië en Nederland: J. de Kadt, 86
• Samenwerking na souvereiniteitsoverdracht: J. de Waard, 98
• Indonesië en het buitenland: mr H. Versloot, 100
• Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht: mr H. Versloot, 337
• Om de toekomst van Nieuw Guinea: prof. mr K.L.J. Enthoven, 625

Juridische vraagstukken
• Een critiek op de zuivere rede: nu H. Drion, 144
• Democratie en verkiezingssysteem: mr J. A. W. Burger, 235
• Zuivere rede en haar wenselijkheid: prof. mr dr G. van den Bergh, 277
• Het probleem van de mensenrechten: B. W.Schaper,  481
• De positie van de rechterlijke macht in het staatsbestel: mr D. Belinfante, 561
• Asylverlening en Asylrecht: mr J. v. d. Hoeven, 579
• Een nieuwe rol voor de Eerste Kamer: mr J. den Tex
• Een statuut voor politieke partijen: dr Wiardi Beckman-Stichting, 674

De pen op papier
p. 54, 56, 184, 185, 247, 250, 411, 621

Het buitenlandse tijdschrift
p. 119, 186, 252, 325, 412, 554, 671, 764

Boekbesprekingen
• Galeazzo Ciano: l'Europa verso la catastrofe, bespr. door J.
• Barents, 59
• Piero Saporiti: Het lege balkon, de laatste maanden van Mussolini, bespr. door J. Barents, 60
• C. R. Fay: Cooperation at home and abroad, bespr. door J. Barents, 61
• Confucius: De grote leer, bespr. door J. Barents, 62
• G. Lukacs: Existentialisme ou Marxisme, bespr. door J. Z. Baruch, 62
• S. Witteboon: Evert Kupers, Werker, Strijder, Bouwer, bespr. door J. M. den Uyl, 63
• Erich 'Kuttner’ Het hongerjaar 1566, bespr. door G. W. Huygens, 123
• H. A. Gomperts: Jagen om te leven, bespr. door J. de Kadt, 124
• Hans Kelsen: The political theory of Bolshevism. A critical analysis, bespr. door J. Barents, 125
• Alexander Clifford and Jenny `Nicholson': The Sickle and the stars, bespr. door J. Barents, 125
• Suzanne Labin: Stalins Russia, bespr. door J. de Kadt, 189
• H. Meng: Dwang en vrijheid in de opvoeding, bespr. door D. L. Daalder, 190
• Prof. dr C. A. Mennicke: Sociale psychologie, bespr. door W .Banning, 191
• Mr Th. J. A. M. van Lier: De sociale boodschap der pauselijke Encyclieken, bespr. door W. Banning, 191
• Dr J. C. C. Rupp: De sociaal-economische boodschap der protestantse kerken, bespr. door W. Banning, 191
• Dr .C. A. van Peursen: Riskante philosophie, een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken, bespr. door W. Banning, 192
• Emil Brunner: Gerechtigheid, een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde, bespr. door W. Banning, 192
• William Vogt: De laatste kans der mensheid, bespr. door E. Vercruysse, 228
• Max Beloff: The foreign policy of Soviet Russia II, bespr. door J. Barents, 253
• Communism, revolution and war, an analysis of the aims and doctrines of Stalins foreign policy, by Westerner. Bespr. door J. Barents, 255
• Ir Ernst Hijmans: De toekomst van onze 'arbeid’ bespr. door J. F. de Jongh, 255
• Prof. mr dr. Barents: De wetenschap der politiek, een terreinverkenning. Bespr. door W. Banning, 256
• Dr Hugo Sinzheimer: Theorie der Gesetzgebung. Die Idee der Evolution im Recht. Bespr. door R. Kranenburg, 328
• John Gunther: Achter het gordijn, bespr. door J. Barents, 329
• Prof. mr. J. Valkhoff: Een eeuw rechtsontwikkeling, 2e druk. Bespr. door J. Barents, 330
• Menno ter Braak: Verzameld werk (deel 3 en 5), bespr. door J. de Kadt, 331
• W. F. Wertheim: In gesprek met mijzelf. Bespr. door J. de Kadt, 322
• Nigel Birch: The Conservative Party. William Clenvil Hall. The Labour Party. R. J. Cruikshank: The Liberal Party, besproken door J. Barents, 333
• Dr W. H. Nagel: De criminaliteit van Oss, bespr. door J. F. de Jongh, 334
• Dr K. F. Proost: Aanvaarding, bespr. door A. Brink, 414
• H. Ch. G. J. van der Mandere, mr J. A. Mommersteeg en J. C. van Wageningen: Politieke Encyclopaedie, feiten, personen, organisaties, stelsels en begrippen op het terrein der nationale en internationale politiek. Bespr. door J. Barents, 416
• Mr A. J. S. Douma: Hoofdzaken en strijdpunten van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, bespr. door J. Barents, 416
• Dr. J. S. Bartstra. Handboek tot de staatkundige geschiedenis der landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden, deel I (1648-1763) en deel II (1763 -1815) Bespr. door C. D. J. Brandt, 491
• H. Gerhard: Vrijdenker, socialist en opvoeder, een keur van zijn opstellen. Bespr. door W. Banning, 493
• Dr ir J. Bergmans: Rechtszekerheid in de arbeid, bespr. door W. Banning, 493
• Francis Williams: Fifty year's march, the rise of the Labour Party. Bespr. door J. Barents, 494
• Dr. B. W. Kranenburg: De hartslag van ons buitenlands beleid. Bespr. door H. Versloot, 529
• De Rijksbegroting, zeven wetenschappelijke beschouwingen over actuele economische en staatsrechtelijke vraagstukken, de Nederlandse volkshuishouding betreffende, bespr. door H. J. Hofstra, 556
• E.H. Carr Studies in revolution, bespr. door J. Barents, 558
• P. S. Florence: Labour, bespr. door H. Versloot, 559
• D. C. van der Poel: Inleiding tot de sociologie van Nederland. Bespr. door W. Banning, 560
• Dr Edvard Benesj: Herinneringen: van München tot de nieuwe oorlog en de nieuwe over-winning. Bespr. door J. Barents, 602
• J. de Kadt: De consequenties van Korea, bespr. door C. D. J. Brandt, 605
• F. S. Meijers: Inleiding tot de Sociale Psychiatrie, bespr. door P. van Wirdum, 623
• Mr A. Stempels: De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk. Bespr. door J. de Kadt, 623
• Dr P. C. J. van Loon: Doelmatigheid van het maatschappelijk werk, bespr. door J. F. de Jongh, 656
• Prof. dr H. de Vos: Het Christelijk geloof. Bespr. door J. G. Bomhoff, 700
• Prof. dr J. Presser: Amerika uit de verte (Amerika van kolonie tot wereldmacht). Bespr. door H. Umrath, 701
• R. F. Tredgold: Human relations in modern industry, bespr. door H. Versloot, 703
• J. Diederich: De bevolking van Zaandam, een demografie op sociografische grondslag. Bespr. door W. Steigenga, 704
• P. J. Troelstra: Gedenkschriften, bespr. door J. A. Hes, 747
• Prof. dr H. N. ter Veen: Japan, bakermat van het Aziatisch imperialisme. Bespr. door J. Barents, 765
• J. B. Samson: The Western world and Japan. Bespr. door J. Barents, 765
• Dr H. Klompmaker: Studieën over de geschiedenis van het kapitalisme. Bespr. door J. Barents, 767
• Rodrigues Brent: Federatie van de wereld. Bespr. door D.L. Daalder, 767

Necrologie
• Bij de dood van Leon Blum: Prof. dr H. Brugmans, 257
• H.J. Laski:  Kingsley Martin, 263
• Emmanuel Mounier:  Geert Ruygers, 266