Inhoudsopgave S&D Jaargang 8 1951

SOCIALISME EN DEMOCRATIE

MAANDBLAD VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID
Onder redactie van W. Banning, voorz., J. M. den Uyl, secr., J. Barents, J. 1. A. Berger, J. J. Buskes, M. v. d. Goes van Naters, Ph. J. Idenburg, J. F. de Jongh, J. de Kadt, Th. J. A. M. van Lier, H. Oosterhuis, H. Vos, Koos Vorrink

JAARGANG 1951

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 1951

Vraagstukken van de socialistische theorie

Na vijf jaren P.v.d.A.: prof. dr W.
Schermerhorn . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Intercontinentale klassestrijd en solidariteit:
nu M. de Niet Gzn 20

"Bezwaren tegen het beleid van dc
P.v.d.A.", nader bcschouwd: J. II.
Scheps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Een kernprogram: prof. mr dr J.
Barents .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Socialisme en maatschappelijk werk: mr Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw 106

Congresrede dr H. Vos .......... 143

Decentralisatie en democratie: elr dr. M. t-r. van Praag ............ 154

Socialistische ministers in een nietsocialistisch
kabinet: J. Il. Scheps 346

Functionele decentralisatie ook
in de volksvertegenwoordiging? Prof. dr. W. Schermerhorn ... ........ ... 46.5

lIet socialisme en de Europese eenheid:
mI' M. v. d. Goes van Natcrs 493
Socialistisch buitenlands beleid: G.
Ruygers ...................... 537

De situatie van de Nederlandse
architectuur en het socialisme: dr. W. van Tijen .. . ...... ... . ... 607

Socialistische rentepolitiek: Ed. van Cleeff . . ....... . .............. 651

 

Binnenlandse politieke vraagstukken

Na vijf jaar P.v.d.A.: prof dr W.
Schermerhorn . . . . . . . . . . . . . . . . 1

De regeringscrisis en de P.v.d.A.: J. de Kadt ...................... 129

Congresrede: dr. H. Vos .......... 143

Decentralisatie en democratie: dr ir M. M. van Praag ............ 154

Het Mijnstatuut: mI L. Vooys ...... 165

De politieke keuze van Rooms-Katholieken
in Nederland: drs J. M. den U'yl ...................... 224

Uren met "De Linic": ,V. P. Jalink 245

Opgeloste regeringscrisis en blijvende misère:

J. de Kadt . .. . . .. ..... 273

Gereglementeerd genie? L. den Boef
en drs F. dc Jong ............ 301

Reveil van de behoudzucht: J. M.
den Uyl ...................... 403

Het processieverbod: mf G. E. van
Walsul11 ...................... 413

Functioncle decentralisatie ook in de
volksvertegenwoordiging? Prof. ir W. Schermerhorn .............. 465

Processieverbod: G. J. N. 1. Ruygers 600
 

Sociale en Economische vraagstukken

Verkclassificatie: dhr H. Ummth .. 52

Socialisme en maatschappelijk werk:
mr Chr. A. de Huyter-de Zecuw 106

Prijsafspraken in de detailhandel: dr E. J. Tobi .................... 113

Het mijnstatuut: mr L. Vooys .... 165

Lieftincks brochure: drs D. Roemers 176

Ondernemingsraden in Zweden: drs
D. IIorringa .............. 176

De Sociaal-Economische Raad en de loon-en prijspolitiek: drs G. M. Nederhorst . . . . . . . . . . . . . . . . .. 214

Zestig jaar sociale encyclieken: mr Th. J. A. M. van Lier . ... .... 287

Röpke als sOcioloog: dr P. Westra. . 299

Economische mededinging: drs A. A. van Ameringen ................ 321

De integratie van de Europese landbouw:
dr B. van Dam .......... 331

Een programma voor volledige werkgelegenheid:
dr H. Ummth ...... 422

De kapitaalschaarste: dr B. v. d. Tempel ...................... 449

\Verk en leven van de industriële arbeider:
elr P. S. Pels .......... 483

De progressie in de kinderbijslag:
dl' J. E. v. Dierendonek ........ 486

De crisis in de volkswoningbouw:
dr Il. Unu'ath . ............... 529

Productiviteitsproblemen: dr P. S.
Pels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 628

Socialistische rentepolitiek: Ed. van
Cleeff ........................ 651

De Europese Gemeenschap voor kolen
en staal: drs G. M. Nederhorst 656

Het huurvraagstuk: dr H. Umrath .. 678

*

Culturele vraagstukken

De kwalitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk
Ir: dr P. J. Vaardenburg .................. 13

Socialistische poëzie: Fedde Schurer 220

Geyl als essayist: J. de Kadt ...... 242

Grondslagen der actieve cultuurpolitiek: dl' Ph. J. Idenburg ........ 257

Maatschappij en kunst: H. Paulides 336
Hervorming van het Hoger Onder

wijs: prof. dr W. Banning ...... 396

Een profeet in 1919: M. Sluyser .. 434

Het werk van Alma in de muurschil derkunst: H. Paulides .......... 541

"I-lij las in het gouden boek van wat
morgen zal zijn": M. Sluyser .... 550

De situatie van de Nedel'landse architectuur
en het socialisme: ir V.l.
van Tijen .................... 607

Een vergeten auteur: T. Oosterhuis 625

Psychologie van de vrouw in een veranderende
wereld: Kate FrankenthaI
.......................... 697

*

Medische vraagstukken enz.

De kwalitatieve aspecten van het bevolgingsvraagstuk
II: dr P. J.
Waardenburg . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Een en ander over gezondheidsorganisatie:
prof dr R. Hornstra 617

*

Juridische vraagstukken

Bongers verspreide geschriften: prof.
dr G. Th. Kempe ........... . 97

Van autonoom tot heteronoom contract:
prof. mr J. Valkhoff ............ 641

*

Buitenlandse politiek

Internationale klassestrijd en solidariteit:
mr M. de Niet Gzn ........ 20

Engeland, het politieke zwaartepunt
in West-Europa: M. Sluyser .... 65

De verantwoordelijkheid van het
Westen: Margarethe Buber-Neumann
........................ 80

De internationale situatie en de Nederlandse
verdediging: prof. mr dr

J. Barents .................... 193

Petroleum-perspectieven: F. S. Noordhoff
.......................... 231

Bij Ernest Bevins heengaan: M.
Sluyser ........ . . . . . . . . . . . . .. 283

Rusland exploiteert zijn satellieten:
Valentin Toma ................ 364

Gevaar in Iran? J. de Kadt ...... 385

Het congres van Frankfort: A. Mozer 439

De voorzichtige en de onvoorzichtige richting in de Amerikaanse buitenlandse politiek: prof. mr dr. J. Barents ...................... 474

Het socialisme en de Europese eenheid: mr M. v. d. Goes van Naters 493

Het voorbeeld van San Francisco: J. de Kadt .................... 513

Georges Botuanger -een politieke
meteoor: mr ir M. M. van Praag 683

 

Onontwikkelde gebieden, Indonesië, Azië enz.

Intercontinentale klassestrijd en solidariteit:
mr M. de Niet Gzn .... 20

Sociologie van de koloniale gemeenschap:
J. E. Stokvis .......... 419

De nood in de onontwikkelde gebieden:
prof. dr J. J. Fahreruort .... 521

Internationale technische hulp: prof.
il' W. Schermerhorn .......... 577

Hulpverlening aan achterlijke gebieden:
Observe1' ................ 590

Een vergeten auteur: T. Oosterhuis 625

*

Boekbesprekingen

A. Rodrigues Brent: Federatie van
de wereld, bespr. door H. Daalder 633

Leo Sjestow: Rede en geloof, bespr.
door J. Barents ................ 64

Prof. rnr W. A. Bonger: Verspreide
geschriften, bespr. door G. Th.
Kempe ...................... 97

Hermann Levy: Retail b'ade associations;
J. D. Kuipers: Resale price
maintenance in Great Britain,
bespr. door E. J. Tobi ........ 113

Il. J. Laski: The trade unions in the
New Society, bespr. door H. Versloot
........ . . . . . . . . . . . . . . .. 122

Hans Amundsen: Trygve Lie. Bespr.
door J. Barents .............. 124

E. J. Tobi: Speculant onder apo-
Icon, bespr. door H. Brugmans .. 125

P. Bromberg: Het bouwen in Nieuwe
Banen, bespr. door W. van Tijen 125

Prof. mr P. Lieftinek: De overheid
neemt en geeft, bespr. door D.
Roemers ...................... 176

J. Pen: Theorie der collectieve loononderhandelingen,
bespr. door G. M. Nederhorst ................ 191

Prof. mr R. Kranenburg: Inleiding in
de vergelijkende Staatsrechtswetenschap,
besproken door G. van den
Bergh ........................ 192

Prof. dr P. Geyl: Tochten en tournooien,
bespr. door J. de Kadt .. 242

Naum Jasny: The socialized agriculture
of the U.S.S.R., bespr. door

J. Barents .................... 256

Prof. dr H. Kelsen: De politieke
theorie van het Bolsjewisme, bespr.
door W. Banning .............. 256

W. Röpke: Masz und Mitte, bespr.
door P. Westra ................ 299

Dr o van Ravesteyn: De wording
van het communisme in Nederland,
bespr. door J. de Kadt ........ 318

Gmmar en Alva Myrdal: Contact
met Amerika, bespr. door J. de Kadt 318

Arnold J. Toynbee: Civilazation on
trial, bespr. door J. de Kadt .... 318

René Descartes: Vertoog over de
methode, bespr. door W. Banning 319

D. M. G. Koch: Om de vrijheid. De
nationalistische beweging in Indonesië,
bespr. door J. de Kadt .... 319

Herbert Morrison: Tbe peaceful revolution,
bespr. door J. Barents .. 319

Dr K. R. Popper: De vrije samenleving en haar vijanden, bespr. door W. Banning .................. 362

Prof. dr Sj. Groenman: Methoden der
sociografie, bespr. door W. Steigenga
........................ 382

Roy Lewis en Angus Maude: The
English middle classes, bespr.
door J. de Kadt .............. 384

Hennann Rauschning: Tijd van delirium,
bespr. door J. de Kadt .... 384

Dr W. F. Wertheim: Herrijzend Azië,
bespr. door J. E. Stokvis ........ 419

F. Kuiper: Israël en de Gojiem, besproken
door W. Banning ...... 447

P. A. Sorokin: De crisis onzer eeuw,
bespr. door W. Banning ...... 448

Dr A. M. Kuylaars S. J.: 'Verk en
leven van de industriële arbeider,
bespr. door P. S. Pels ........ 483

Fr. Floridus van Oirschot: Beknopte
Geschiedenis der sociale kwestie,
bespr. door W. Banning ........ 511

Hedendaagse waardering van Karl
Marx, onder red. van vVo Banning,
bespr. door J. M. den Uyl ...... 512

J. H. N. Granclia: De mens en zijn
arbeid, bespr. door J. F. de Jongh 574

dr A. Mulder: De handhaving der
sociaal-economische wetgeving, besproken
door M. M. van Praag .. 574

Prof. mr R. Kranenburg: Algemene
Staatsleer, en De grondslagen der
rechtswetenschap, bespr. door J. M.
den Uyl ...................... 576

J. A. de Wilde en C. Smeenk: Het
volk ten baat, bespr. door Fr. de
Jong . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. ... 674
*

De pen op papier

Pagina's 59, 120, 185, 311, 372, 505, 559.

*

Het buitenlandse tijdschrift

Pagina's 61, 190, 255, 313, 378, 444, 567,
637, 805.

*

Bibliografie

Pagina's 127, 639.