contenttype
In het oktobernummer van S&D leest u artikelen over de basisbaan (Mosselman & Muysken), institutioneel racisme (Andriessen), crisisbestendig beleid (De Beer), Europese solidariteit tijdens corona (Cicchi, Gensschel, Hemerijck & Nasr), het drama van kamp Moria (Huis in 't Veld) en een boekessay over het neoliberalisme in de PvdA (Woltring).
S&D
Kees Mosselman en Joan Muysken onderzoeken welke lessen we kunnen trekken uit de teloorgang van de Melkertbanen. Ook doen zij voorstellen voor een stapsgewijze invoering van een baangarantie.
Overig
Op maandag 7 december om 20.00 uur zal Lodewijk Asscher de zevenentwintigste Den Uyl-lezing houden over het thema bestaanszekerheid. De lezing draagt de titel ‘Om de zekerheid van het bestaan’. Vanwege corona is de lezing via livestream gratis te volgen vanuit het hele land. Klik op dit bericht om u aan te melden.
Lorenzo Cicchi, Philipp Genschel, Anton Hemerijck en Mohamed Nasr - Onderzoek naar de bereidheid tot solidariteit onder Europese burgers laat zien dat de tegenstelling tussen de ‘vrekkige Noord-Europeanen’ en ‘spilzuchtige Zuid-Europeanen’ niet zo groot is als vaak wordt gesuggereerd. Zeker bij een pandemie zoals we die nu beleven is de wil om over en weer bij te springen groot.
Iris Andriessen - Racisme en discriminatie komen voor op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het onderwijs. De overheid moet een maatschappij-brede visie ontwikkelen op de aanpak van racisme en discriminatie. Anders zit racisme straks niet alleen in mensen en instituties, maar ook in onze digitale systemen.
Per 1 februari 2021 zoekt de Wiardi Beckmanstichting (WBS), het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie dat is verbonden aan de PvdA, een stagiair die wil meewerken aan de biografie van Wim Kok.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier alle blogs.
Camiel Hamans & Jan Marinus Wiersma - Het weer opgelaaide conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan is een van de erfenissen uit de Sovjettijd. Frozen conflicts heten die in het jargon van buitenlandspecialisten en dat omdat ze niet opgelost worden, maar ‘op ijs gelegd’ om te voorkomen dat ze kunnen uitgroeien tot echte oorlogen.
Ties Huis in ’t Veld - Het inferno van Moria is een direct uitvloeisel van het falende Europese asielbeleid. Eind september presenteerde de Europese Commissie een nieuw migratiepact. Maar ook dat is te vrijblijvend.
Paul de Beer - Het is een illusie te denken dat iedereen aan het werk kan komen. Dat lukt zelfs niet in tijden van hoogconjunctuur. We moeten terug naar een overheid die zelf veel meer werk creëert en subsidieert voor kwetsbare groepen. Ook is een structurele NOW-regeling nodig voor bedrijven die kampen met een plotselinge omzetdaling.
Sinds september heeft de Wiardi Beckman Stichting twee nieuwe medewerkers: Rick Stegeman heeft een achtergrond in de politieke filosofie en economie. Arjan Reurink is politiek econoom. Zij zijn als onderzoekers verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de actieonderzoeken van de WBS.
Constant van der Putten - De woningnood in Nederland wordt met het jaar nijpender. Zelfs in coronatijd stijgen de huizenprijzen en huren gewoon door. Een oplossing is niet gauw gevonden. Natuurlijk: er moet meer gebouwd worden. En natuurlijk: die vermaledijde verhuurdersheffing moet van tafel. Maar wat ook hoognodig moet gebeuren is regulering van de vrije huursector.
Jet Bussemaker - Er is grote behoefte aan een positieve visie op de overheid. De publieke sector is daarbij cruciaal. Zij kan en moet het kloppend hart van de verzorgingsstaat zijn. Een meer adaptieve vorm van bestuur waarin erkenning van complexiteit, omarming van onzekerheid, ruimte voor professionals en creatieve ideeën van burgers centraal staan, kan daarbij helpen.
Wimar Bolhuis - 1,4 miljoen Nederlanders verdienen het minnimumloon of net iets meer. Om armoede onder deze groep tegen te gaan, moet het minimumloon omhoog . De eis van de FNV – een verhoging naar € 14 per uur in één keer – heeft erg grote gevolgen voor werknemers, werkgevers en de schatkist. Een stapsgewijze verhoging is daarom logischer.
Hendrik Noten - De gedachte dat alles goed komt na de coronacrisis als de economie maar weer groeit, moeten we loslaten. Verdere groei kan nooit het einddoel zijn van onze politieke ambities. Het doel moet zijn dat de samenleving erop vooruitgaat, en dat gebeurt als de collectieve sector goed functioneert, en als verduurzaming en nieuwe zekerheden voor werkenden hand in hand gaan.
B. Dankbaar, R. Smals & G. Vissers - De aanpak van de klimaatcrisis is niet alleen een ongekende technische uitdaging, maar bovenal een maatschappelijk probleem. Nieuwe technologie is niet genoeg om het klimaatvraagstuk op te lossen. Daarvoor is een nieuw sociaal compromis nodig, waarin draagvlak, publieke diensten en sociale rechtvaardigheid centraal staan.
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Voor afdelingsbesturen en PvdA-fracties hanteren wij een extra scherp tarief. Informeer naar de mogelijkheden.
Amma Asante - Toen ik de vraag kreeg om een column te schrijven over racisme heb ik me serieus afgevraagd wat ik hierover nog te melden had. Over dit thema is al zoveel gezegd en geschreven in de afgelopen weken. Al schrijvende kwam ik echter tot de ontdekking dat mij toch nog twee dingen van het hart moeten...
M. Keune & P. de Beer - Als de huidige en de vorige crisis ons iets leren is het wel dat de belangrijkste noden en behoeften in onze samenleving niet worden opgelost door bedrijven meer winst te laten maken of burgers meer particuliere bestedingsmogelijkheden te bieden, maar door publieke diensten te verbeteren. Dat kan alleen als we bereid zijn de belastingen te verhogen.
Boeken en publicaties die zijn uitgegeven door of in samenwerking met de WBS kunt u bestellen voor 20 euro per stuk. Als u meerdere boeken tegelijk bestelt krijgt u 50 procent korting op de totaalprijs.
De leden van de werkgroep migratie van de PvdA Buitenlandcommissie stelde het voorstel 'Een PvdA-migratiebeleid vanuit ons arbeidsperspectief' op om tot een samenhangend, evenwichtig en sociaal-democratisch migratiebeleid te komen. Jacky Bax schrijft  over het proces, haar persoonlijke ervaring als lid van de werkgroep en geeft een samenvatting van de uitkomsten.
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Column Arjan Miedema - Jongeren accepteren drastische maatregelen op de korte en middellange termijn, maar hebben behoefte aan een zekere en groene weg uit de coronacrisis.
Marius Kat & Paul Tang - De huidige crisis biedt kansen voor fundamentele economische veranderingen. Zodat economische groei niet langer de maatstaf der dingen is en ook grote bedrijven en vermogenden meebetalen aan het herstel van de crisis.
Gijs van Dijk - De Participatiewet is mislukt. Al die sancties, verplichtingen en negatieve economische prikkels werken averechts. Met een paar technische verbeteringen alleen lossen we dit niet op. De benadering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet radicaal anders: niet uitgaan van wantrouwen, maar van vertrouwen.
Paul van der Aa - Als een inclusieve samenleving ons doel is, moeten we niet langer proberen alle werklozen met drang en dwang aan het werk te krijgen. Dat is namelijk niet realistisch. Het is tijd voor een meer ontspannen omgang met werkloosheid. Maatschappelijk meedoen kan ook op andere manieren dan via betaald werk.
In 1935 werd door de SDAP en NVV een gezamenlijk Plan van de Arbeid gepresenteerd. Voor een project zoekt de WBS originele exemplaren van dit werk. Heeft u nog een Plan van de Arbeid in de boekenkast staan en bent u bereid om deze (tijdelijk) af te staan, mail dan naar wlinders[at]wbs.nl
Annemarieke Nierop spreekt met Henk te Velde (over Den Uyls befaamde oliecrisis-speech), Hedy d'Ancona (die Den Uyl ziet als feminist), Paul de Beer (die terugverlangt naar Den Uyls plandenken), Philip van Praag (over Den Uyls strubbelingen met Nieuw Links) en Marijke Linthorst (waarom het zo jammer is dat jongeren Joop den Uyl niet meer kennen).
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
De auteurs in dit nummer van S&D willen vooral een andere economie. Paul de Beer en Maarten Keune pleiten voor serieuze investeringen in de publieke diensten. Robert Kleinknecht pleit voor een ander soort productiviteitsgroei en duurzame groei. Als het aan Marius Kat en Paul Tang ligt, stappen we af van de ‘economie voor alles mentaliteit’.
S&D
Annemarieke Nierop - Gelijkwaardigheid van alle mensen is een belangrijk beginsel voor sociaal-democraten. Niemand zou zich slechter moeten voelen, of als ‘minder’ gezien mogen worden vanwege zijn opleidingsniveau of vanwege het werk dat hij doet.
De gevolgen van een onopgelost conflict. Het relatief kleine Cyprus blokkeert EU-sancties tegen Wit-Rusland en dat is niet omdat Cyprus op de hand is van Loekasjenko. Jan Marinus Wiersma en Camiel Hamans leggen in hun nieuwste blog uit waarom dan wel.
De nieuwste blog van Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma gaat over Wit-Rusland. Hoe kan het dan dat een autocraat als Poetin steeds opnieuw de verkiezingen wint en Loekasjenko 26 jaar, als laatste Europese dictator, in het zadel is kunnen blijven?
In Den Haag Zuidwest is weinig sociale cohesie en veel werkloosheid. Bewoners zijn er vooral bezig met overleven. Meike Bokhorst liep mee met werkbezoeken van de fractie van PvdA Den Haag, en tekende de verhalen op van sleutelfiguren uit het gebied. Hoe valt de sociale cohesie in Zuidwest te versterken? Wijken zoals deze hebben een permanente wijkaanpak nodig.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS een maandelijks blog over de Europese Unie en buitenlandse politiek. In blog 2 lijkt de wind voor de EU de verkeerde kant op te waaien in de Westelijke Balkan. Hebben de Serviërs en de Kosovaren de EU afgeschreven of hebben ze Brussel niet meer nodig om hun problemen op te lossen?