S&D-artikel - Geef mensen recht op werk
Vanaf haar oprichting pleit de PvdA voor een ‘recht op arbeid’ (Beginselprogram 1947). Het is een sociaal-democratische wens die nooit vervuld werd, maar die nog steeds leeft. ‘Laten we mensen een recht op werk geven’, stelde ook Lodewijk Asscher voor in zijn corona-essay van afgelopen juni. De kunst is dit recht op werk zo vorm te geven dat het haalbaar en betaalbaar is, schrijven economen Kees Mosselman & Joan Muysken in het S&D-artikel 'Geef mensen recht op werk'.

Publicatie - Melkertbanen: lessen voor de baangarantie
Het S&D-artikel Van Mosselman en Muysken is gebaseerd op de publicatie 'Melkertbanen: lessen voor de baangarantie'. Steeds meer economen zijn van opvatting dat de overheid ervoor moet zorgen dat iedereen aan het werk kan en daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat we kunnen leren van de Melkertbanen. Volgens Mosselman & Muysken is het project van de Melkertbanen in de uitvoering vastgelopen op politieke onwil om het project consequent door te zetten. Door tijdens de uitvoering andere eisen te stellen aan de aard van Melkertbanen en de financiering ervan te beperken is het project volgens hen uiteindelijk gestrand. 

Het betoog van Mosselman & Muysken bestaat uit vier delen. In het eerste deel beschrijven zij de ontwikkelingen rond de opkomst en ondergang van Melkertbanen. Daarna worden de verandering in het politieke en economische klimaat beschreven, die heeft geleid tot de omzetting van Melkertbanen in ID-banen – en uiteindelijk tot de afschaffing ervan. In het derde deel pleiten Mosselman en Muysken voor een baangarantie en bespreken de auteurs welke lessen we kunnen trekken uit de geschiedenis van de teloorgang van de Melkertbanen. In het vierde deel worden voorstellen gedaan voor een geleidelijke en stapsgewijze invoering van een baangarantie.

Over de auteurs
Kees Mosselman is econoom, oud-directeur Regionale Dienst Werk en Inkomen KRH, senior onderzoeker Hanzehogeschool Groningen. Joan Muysken is emeritus-hoogleraar macro-economie, SBE, Maastricht University

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten