Jaarboek 2015

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de kwaliteit van ons bestaan. De sociaal-democratie heeft van meet af aan hun betekenis voor de emancipatie van de arbeidersbevolking onderkend. Zij droeg in belangrijke mate bij aan een actieve cultuurpolitiek - eerst op gemeentelijk, na de oorlog ook op landelijk niveau.

Maar de politiek heeft inmiddels steeds meer afstand van haar verantwoordelijkheid op dit terrein genomen. De ingrijpende bezuinigingen van het kabinet-Rutte I betekenden in dit opzicht een harde breuk, die door het tweede kabinet-Rutte niet ongedaan is gemaakt. Terwijl juist nu een actieve overheidsrol dringend nodig en gewenst is - als tegenwicht tegen de opmars van marktdenken en commerciële belangen in en rondom de cultuursector; en ter correctie van de sociaal-culturele ongelijkheid die scherpere en hardnekkige vormen aanneemt.

Frans Becker en Paul Kalma (redactie), met bijdragen van: Gijs Scholten van Aschat, Ilona Sie Dhian Ho, Marie-Thérèse van de Kamp, Jan Raes, Judikje Kiers, Marcel Reijans, Suzanne Oxenaar, Ocker van Munster, Melle Daamen, Marcel Möring, Huub Wijfjes, Nicolas Mansfield en Caroline Nevejan brengen de culturele traditie van de sociaal-democratie in beeld, analyseren de recente economische en politieke ontwikkelingen rondom de cultuursector en nemen krachtig stelling tegen de onder de kabinetten-Rutte ingezette lijn. Inspiratie daarvoor vinden zij niet alleen in het verleden, zoals bij het gedachtengoed van de Amsterdamse sociaal-democratische kunstwethouder Emanuel Boekman, maar ook in het werk en de opvattingen van hedendaagse kunstenaars en cultuurdragers - waarvan een aantal voor dit boek werd geïnterviewd. Kunst of koopwaar besluit met aanbevelingen voor zo'n andere politiek.

Bestellen
U kunt het boek bestellen via het secretariaat van de WBS: info@wbs.nl voor € 10, inclusief verzendkosten.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten