Sociaal-democratische onderwijspolitiek in een tijd van nieuwe verschillen

Driekwart eeuw geleden schreef Theo Thijsen De gelukkige klas en Schoolland. Met zijn liefde voor de klas en zijn gedrevenheid om arbeiderskinderen hun talenten te laten ontwikkelen, is hij een belangrijke inspiratiebron voor de socialistische onderwijstraditie geworden. In Leergeld blikken Sjoerd Karsten en Wim Meijnen terug op deze traditie. Zij nemen in het bijzonder de afgelopen dertig jaar kritisch onder de loep, de periode dat sociaal-democraten een belangrijk stempel op de onderwijspolitiek hebben gedrukt. Die periode was niet altijd even succesvol. Het is, zo menen Karsten en Meijnen, hoog tijd voor een herbezinning. Het onderwijs wordt geconfronteerd met nieuwe sociale en culturele verschillen. Om politieke idealen als gelijkheid en solidariteit te realiseren, is een andere aanpak nodig. Het boek ontvouwt een toekomstbeeld van het onderwijs dat rekening houdt met de nieuwe verschillen en waarin bestrijding van achterstanden en het bevorderen van integratie een centrale plaats innemen. Leergeld laat zien hoe actueel de traditie van Thijsen nog is.

Het boek bevat verder commentaren van onder andere Piet de Rooy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA en Ankie Verlaan, lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam – Hogeschool van Amsterdam (UvA-HvA).

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten