Sinds 1 september 2022 ben ik aangesteld als directeur van de Wiardi Beckman Stichting. En al ben ik op het moment van dit schrijven nog maar een maand actief voor dit mooie instituut, het voelt als een halfjaar.

Dat heeft te maken met twee zaken: het warme bad waarin ik terecht ben gekomen en de veelheid aan mensen die ik al heb mogen ontmoeten. Ontmoetingen die, zowel met de naaste collega’s als met al diegenen die vol van idealen betrokken zijn bij de partij, vertrouwen geven in de gezamenlijke toekomst die voor ons ligt. Een toekomst die wat mij betreft niet anders dan sociaal-democratisch kan én moet zijn.

Mijn voorganger, Klara Boonstra, laat een gezonde en evenwichtige organisatie achter. Het is een gespreid bedje en daar zou iedereen haar erkentelijk voor moeten zijn, zeker gezien de uitdagingen die zij te lijf moest gaan na de verkiezingsnederlaag van de PvdA in 2017 en de daaropvolgende krimp van het WBS-budget met 60%. De WBS komt van ver en zoals het er nu voorstaat zijn er voldoende bouwstenen om samen ver te komen. En met samen bedoel ik dan ook echt samen.

Een voorschot hierop nemen we met de Open WBS-dagen die we dit jaar organiseren. Omdat het omwille van het veelvoud aan verzoeken niet mogelijk is iedereen persoonlijk te ontmoeten, ontvangen we nog dit jaar vier groepen van dertig partijgenoten ten huize van de WBS. Slechts een fractie van het aantal belangstellenden. De mogelijkheid dat we hier in 2023 mee verder gaan is zodoende uitgegroeid tot waarschijnlijkheid die grenst aan een zekerheid. Want input van zoveel mogelijk mensen is voor ons van belang om tot een goede agenda en lading daarvan te komen.

De uitdagingen waar we in dit land mee te maken hebben zijn groot. Systemen lopen knel, burgers vertrouwen elkaar en de overheid steeds minder en een groot verhaal voor een gezamenlijke toekomst blijft vooralsnog uit. Daarom geloof ik er heilig in dat de oplossingen en vergezichten óók van onderop moeten komen. We zijn het als wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid aan onszelf verplicht om van alle kennisbronnen die we voorhanden hebben gebruik te maken. Dat gaat verder dan enkel wetenschappelijke kennis.

Ook de ervaringen en inzichten van niet-wetenschappers doen ertoe. Sterker nog, zij zijn wat mij betreft een wezenlijke aanvulling op wetenschappelijke inzichten en zijn broodnodig ten tijde van institutioneel wantrouwen. Wij zullen als Wiardi Beckman Stichting in 2023 dan ook kijken hoe we ieders kennis optimaal kunnen inzetten.

Dat betekent het verbreden van ons netwerk en het buiten gebaande paden durven treden. Dat willen we doen via diverse gremia, het zoeken van verschillende podia en met een stem die bol staat van onze waarden. Daarbij roepen we dan ook op tot activatie. Nodig ons actief uit, doe mee en – vooral – help ons mee kennis te ontwikkelen.

Elkaar ontmoeten is daarbij de sleutel tot succes. Want een nieuw toekomst verbeeld je niet alleen. En aan een nieuw verhaal schrijf je niet alleen.

Auteur(s)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten