Jaarboek 2015

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de kwaliteit van ons bestaan. De sociaal-democratie heeft van meet af aan hun betekenis voor de emancipatie van de arbeidersbevolking onderkend. Zij droeg in belangrijke mate bij aan een actieve cultuurpolitiek - eerst op gemeentelijk, na de oorlog ook op landelijk niveau.

Maar de politiek heeft inmiddels steeds meer afstand van haar verantwoordelijkheid op dit terrein genomen. De ingrijpende bezuinigingen van het kabinet-Rutte I betekenden in dit opzicht een harde breuk, die door het tweede kabinet-Rutte niet ongedaan is gemaakt. Terwijl juist nu een actieve overheidsrol dringend nodig en gewenst is - als tegenwicht tegen de opmars van marktdenken en commerciële belangen in en rondom de cultuursector; en ter correctie van de sociaal-culturele ongelijkheid die scherpere en hardnekkige vormen aanneemt.

Frans Becker en Paul Kalma (redactie), met bijdragen van: Gijs Scholten van Aschat, Ilona Sie Dhian Ho, Marie-Thérèse van de Kamp, Jan Raes, Judikje Kiers, Marcel Reijans, Suzanne Oxenaar, Ocker van Munster, Melle Daamen, Marcel Möring, Huub Wijfjes, Nicolas Mansfield en Caroline Nevejan brengen de culturele traditie van de sociaal-democratie in beeld, analyseren de recente economische en politieke ontwikkelingen rondom de cultuursector en nemen krachtig stelling tegen de onder de kabinetten-Rutte ingezette lijn. Inspiratie daarvoor vinden zij niet alleen in het verleden, zoals bij het gedachtengoed van de Amsterdamse sociaal-democratische kunstwethouder Emanuel Boekman, maar ook in het werk en de opvattingen van hedendaagse kunstenaars en cultuurdragers - waarvan een aantal voor dit boek werd geïnterviewd. Kunst of koopwaar besluit met aanbevelingen voor zo'n andere politiek.

Bestellen
U kunt het boek bestellen via het secretariaat van de WBS: info@wbs.nl voor € 17,50 exclusief verzendkosten.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl