Bij de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer zullen de fracties van GroenLinks en PvdA samen één fractie gaan vormen. Dat is in mijn ogen een hoopvolle stap vooruit naar een grotere, eendrachtigere links-progressieve politieke beweging die meer politieke macht en invloed kan uitoefenen dan nu. Het is geen utopie dat het geheel electoraal meer oplevert dan de som der afzonderlijke delen, zo laten peilingen zien. Alleen is er meer nodig dan meer zetels.

De fractievoorzitters én opnieuw lijsttrekkers Paul Rosenmöller en Mei Li Vos benadrukken dat hun Eerste Kamerfracties in de afgelopen periode al standpunten afstemden en in 99% hetzelfde stemden. Hun verwachting is dat dit opnieuw gaat lukken, nu als één fractie, en dit is belangrijk. Vanzelfsprekend wordt dit vergemakkelijkt doordat voor de Eerste Kamerfracties geen verkiezingsprogramma’s worden geschreven. Dit betekent dat de standpuntenbepaling gebeurt in een zekere vrije omgeving. Ook reageert de Eerste Kamer op wetgeving van de regering, maar doet zelf geen wetgevende voorstellen en maar beperkte beleidsmatige voorstellen.

Voor de verdere, structurele stap naar die grotere en eendrachtige links-progressieve beweging moet er wel een gezamenlijk beleidsprogramma komen, wat een serieuze test voor beide achterbannen kan zijn. Dit zal sowieso voeten in de aarde hebben. Tegelijkertijd is het niet iets wat makkelijk snel en tijdig van de grond komt, vanwege de begrijpelijke dominante waan van de dag en focus op de eerstvolgende verkiezing. Mocht het kabinet Rutte IV tussentijds plots ten val komen, dan ontstaat direct schadelijke druk op dit proces bij GroenLinks en de PvdA. Terwijl het een zorgvuldig proces dient te zijn voor het draagvlak bij de kaders, de leden en de potentiële kiezers.

Mijn advies aan GroenLinks en PvdA is daarom: benoem snel, in ieder geval direct na de Provinciale Statenverkiezingen, een gezamenlijke verkiezingsprogrammacommissie die onderzoekt wat de beleidsmatige hoofdlijnen van dit programma kunnen zijn. Nu blijven fusievoorstanders wat hangen in algemene termen als ‘een sociale, groene en rechtvaardige politiek’, ‘een socialer, duurzamer en verdraagzamer Nederland’ en ‘het bestrijden van de klimaatcrisis en toenemende ongelijkheid’. Dat is niet concreet genoeg als er straks politieke keuzes gemaakt moeten worden, beleidsvoorstellen gelanceerd, of een kabinetsformatie doorlopen.

Op basis van een voorstel van een commissie over de beleidsmatige hoofdlijnen, kunnen de twee congressen onderling en samen het gesprek aangaan. Zo kunnen GroenLinks en PvdA samen bouwen aan een gedragen gemeenschappelijk verhaal. De Volkskrant bekritiseerde dat de linkerflank er al heel lang niet meer in slaagt om vanuit de eigen overtuigingskracht een werkend, samenhangend en toegankelijk alternatief te maken voor de zittende macht. Dit betekent dat de politieke agenda grotendeels wordt bepaald door andere partijen. Het betekent ook dat er nu een kans bestaat. Men kan het beste uit beide programma’s combineren voor een sterk, eendrachtig en concreet links-progressief verhaal. Mijn advies is: begin hier snel mee!

Auteur(s)

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten