Jaarboek 1995

Redactie: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp en Marjet van Zuylen.

De val van de Berlijnse Muur in november 1989 markeerde het begin van ingrijpende veranderingen in de internationale orde. Alleen bewegen die zich niet in de richting van de ‘nieuwe wereldorde’ waarop aanvankelijk werd gehoopt. Gewapende conflicten en onbeheerste agressie in Joegoslavie en elders in de wereld hebben juist het beeld van toenemende wanorde in de internationale betrekkingen bevestigd. De nieuwe omstandigheden dwingen vanzelfsprekend tot een herziening van de buitenlandse politiek. Het gaat niet meer om het terugdringen van de bewapeningswedloop tussen Oost en West, maar om peacc-keepitig in VN-verband. Het gaat niet meer alleen om een evenwichtiger welvaartsspreiding tussen Noord en Zuid, maar ook om het voorkomen en beheersen van gewapende conflicten in de Derde Wereld. De plaatsbepaling van Nederland in de nieuwe internationale context staat centraal in dit Zestiende jaarboek voor het democratisch socialisme. Wat is een adequaat antwoord op de nieuwe internationale situatie vanuit sociaal-democratisch gezichtspunt? Welke speelruimte heeft de Nederlanse overheid nog voor een eigen beleid?

Deze vragen komen aan de orde in een vijftal essays over de defensiepolitiek (Siccama), de Noord-Zuidverhouding (Junne), Nederland in Europa (Geelhoed), de Nederlandse cultuurpolitiek
(Bevers) en het buitenlandse beleid in zijn algemeenheid (Rozemond). Daarnaast bevat het boek een aantal korte bijdragen van buitenlanders (Citron, Delwaide, Quatremer) en Nederlanders in
het buitenland (Buiter, Tellegen, De Vries) over het beeld van Nederland in de ons omringende wereld.

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

Het tijdschrift S&D verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Sinds 1939

S&D bestaat sinds 1939 en is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting. Voluit luidt de titel Socialisme & Democratie. Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2020)

Redactie

Redactieleden: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Klara Boonstra, Ruud Koole, Wiljan Linders [eindredactie], Marijke Linthorst, Kiza Magendane, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Bram van Welie

Redactieraadleden: Maurits Barendrecht, Marc Chavannes [voorzitter], Liesbeth Noordegraaf, Paul Tang

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl