Deze publicatie is een coproductie van het Centrum voor Lokaal Bestuur en de Wiardi Beckman Stichting

Michiel Emmelkamp, Menno Hurenkamp, Gert-Jan Leerink, Jacqueline Kalk - Afgelopen juli vertelde Margriet de Jager (wethouder voor de lokale partij Deventer Belang) in het televisieprogramma Nieuwsuur trots dat buurmannen en bijstandsgerechtigden voortaan ouderen en gehandicapten konden verzorgen.

Daarop werd niet alleen de gehele Tweede Kamer woedend, maar ook barst-ten vele van haar collega-wethouders in het land uit hun vel, waaronder natuurlijk ook de sociaaldemocratische. Om de kwaliteit van de zorgverlening, maar ook om de uitholling van de professie: waarom betalen we niet gewoon een fatsoenlijk salaris voor belangrijk werk?

PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn haastte zich om aan het parlement te schrijven dat dit toch echt 'niet in lijn met zijn visie' was. Gemeenten worden wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maat-schappelijke ondersteuning die moet voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals die in de nieuwe WMO worden vast-gelegd.

Gelukkig.

Alleen, dat is maar de helft van het verhaal. Want de gemeenten worden door de regering waar Van Rijn onderdeel van is, wel tot forse bezuinigingen genood-zaakt. Deventer dus ook. Zo moet bijvoorbeeld volgens de regering elke gemeente haar bijstands-gerechtigden verplicht naar werk begeleiden.

Werk, wélk werk?

Spagaat is een milde vorm van ontspanning vergeleken met de houding waarin sociaaldemocratische politici zich tegenwoordig bevinden. Wat helpt is Waarden-volle politiek.

We zijn de afgelopen maanden op stap geweest door het land. We schoven aan bij burgerinitiatieven ('wat wil de maatschappij?') en we hebben enquêtes met vragen over noden en wensen uitgezet onder politici ('wat wil de politiek?'). We kunnen daaruit niet afleiden wat de grootste gemene deler van de kiezers wil horen, of wat de beste manier is om te decentraliseren, maar wel hoe je je principes kunt laten spreken. Laten we de uitkomst maar meteen verklappen, het is niet makkelijk. Maar dat geldt ook voor hartchirurgie of topvoetbal: veel belangrijke dingen zijn niet makkelijk en vergen veel oefening.

Lees meer in de bijgevoegde PDF

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten