Aan de Universiteit van Amsterdam heeft de Wiardi Beckman Stichting sinds 1988 de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel. De ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving, gelden hierbij als leeropdracht. 

De leerstoel wordt bekleed door dr. S.L. de Lange, universitair hoofddocent politicologie aan de UvA, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, lid van de Raad van Advies van ProDemos. Eerder was zij als Jean Monnet Fellow verbonden aan het Robert Schuman Centre for Advanced Studies van het European University Institute (Florence). 

Eerder vervulden Jan Pronk, Ad Oele, Ed van Thijn, Ad Geelhoed en Frank Vandenbroucke dit hoogleraarschap.

Het curatorium van de leerstoel bestaat uit: prof. dr. K. (Kim) Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam, prof. dr. M.R. (Mark) Rutgers (decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen) en dr. F.F. (Floris) Vermeulen (hoogleraar in de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de UvA).