Over de WBS

contenttype
Wiardi Beckman Stichting

Theresiastraat 13 

2593 AA Den Haag

e-mail: info@wbs.nl

Het bestuur van de WBS wordt uitgeoefend door een curatorium (onbezoldigd). De WBS heeft vijf medewerkers in dienst. Bij de onderzoeken en projecten van de WBS wordt een groot beroep gedaan op deskundigen van buiten.
team WBS
De Wiardi Beckman Stichting ontleent haar naam aan de vooraanstaande sociaal-democraat Herman Bernard Wiardi Beckman (4 februari 1904 - 15 maart 1945).
foto: H.B. Wiardi Beckman: By Unknown photographer (IISG) [Public domain], via Wikimedia Commons
De Wiardi Beckman Stichting is het wetenschappelijk bureau van de PvdA. De stichting bepaalt in onafhankelijkheid haar onderzoeksagenda, met enige afstand tot de politieke dynamiek van alledag.
publicaties van de WBS
Op deze pagina vind je een overzicht van onze directeur Tim 'S Jongers en onze onderzoeken en publicaties in de media. 
Foto van een krant op tafel.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

pirvacy

Voor de Wiardi Beckman Stichting heeft de toegankelijkheid van de website een hoge prioriteit. De Wiardi Beckman Stichting wil dat de site en de inhoud daarvan iedereen ten goede komt.

accessibility
De Wiardi Beckman Stichting onderhoudt contacten met een internationaal netwerk van centrum-linkse denktanks.
Foto: Maurice Velati via https://www.flickr.com/photos/79163030@N02/7254427728/
Jong WBS is de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting. Jong WBS wil jonge mensen betrekken bij de ideeënvorming in de sociaal-democratie en een bijdrage leveren aan het politieke en maatschappelijke debat. Klik hier voor meer informatie.
Jong WBS

De Wiardi Beckman Stichting ontvangt overheidssubsidie, gekoppeld aan het aantal Kamerzetels van de PvdA. Een belangrijke bron van inkomsten vormen daarnaast donaties. In de jaarverslagen en financiële jaarrekeningen van de WBS vindt u een verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

Foto: Claudia van Noord (collectie Haags Gemeentearchief)
Aan de Universiteit van Amsterdam heeft de Wiardi Beckman Stichting sinds 1988 de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel. Deze wordt vervuld door Femke Roosma.
Joop den Uyl