TrouwTerugkeer naar de kernwaarden van de sociaal-democratie
De Wiardi Beckmanstichting (WBS) heeft, zonder dat iemand het opmerkte, sinds een tijdje een andere naam. Tot een paar jaar geleden luidde het tweede deel van de naam 'wetenschappelijk bureau voor de PvdA'. Dat was toen. Nu is de ondertitel 'Wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie'. Heeft het wetenschappelijk bureau zich losgemaakt van de PvdA? Nee, stelt directeur Monika Sie, maar sociaal-democraten vind je niet in de PvdA alleen.

Volkskrant: Emile Roemer: 'De linkse PvdA praat, de rechtse PvdA regeert'
De PvdA kan maar niet kiezen tussen linkse principes en rechts pragmatisme, vindt Emile Roemer. 

NRCPvdA moet politiek hervinden
Voor de PvdA begint vandaag de rest van deze coalitieperiode. In de Amsterdamse Rode Hoed wordt de partij een kompas aangeboden om zichzelf terug te vinden op weg naar het „post-liberalisme”. Ingangsdatum: heden. Kompas? Worden de ideologische veren weer opgeplakt? Nee, veren zijn zó twintigste eeuw. Nu gaat het om ‘Waarden’ als bestaanszekerheid, goed werk, kans op verheffing en binding tussen mensen in een fatsoenlijke samenleving. Om tegenwicht te bieden „tegen de amorele hardheid van de economie en de amorele hardheid van het té technocratisch bestuur”.

NRCPvdA kiest nieuwe koers: minder individualisme, meer saamhorigheid
De PvdA moet afstand nemen van het individualisme en zich meer richten op gemeenschapszin, lotsverbondenheid en saamhorigheid. Dat schrijft partijvoorzitter Hans Spekman in de resolutie ‘Wat van waarde is’, waarin de politieke koers van de partij voor de komende jaren is vastgelegd. Hij wil dat zijn partij in het politieke denken een “omslag” maakt “van ik naar ons”.

TrouwPvdA krijgt een zeer pijnlijke spiegel voorgehouden; liberalisme zit diep in de partij
Directeur Monika Sie van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting, verzuchtte in de marge van het interview dat ze met deze krant had dat het ontzettend jammer was dat het CDA bij de laatste verkiezingen zo gemarginaliseerd werd.

NDDwars, lastig en onmisbaar
Met presentatie van Van Waarde reikt de Wiardi Beckman Stichting de PvdA nieuwe ideologische veren aan. Toch vindt de partijtop de WBS maar lastig. Het WI voor het CDA deelt dat lot.

TrouwSpekman gaat met linksere PvdA strijd aan tegen efficiency-denken
Efficiency is niet het hoogste goed en er moet een omslag komen van 'ik' naar 'ons' waarbij niet het eigenbelang maar het belang van de samenleving voorop staat. Het is de kern van het nieuwe beleid van de PvdA die zich opnieuw wil tooien met de rode ideologische veren. Vanmorgen presenteerde de Wiardi Beckman Stichting (WBS) een rapport met stevige kritiek op de koers die de partij de afgelopen jaren was ingeslagen. Het was te liberaal, te veel marktdenken, te weinig oog voor de kwetsbaren en de publieke zaak. In een reactie daarop presenteerde partijvoorzitter Hans Spekman vanmiddag een resolutie over de nieuwe positie die de sociaaldemocraten de komende tijd willen innemen. 

VolkskrantDe PvdA wil linksere koers
De PvdA wil een linksere koers inslaan. Partijvoorzitter Hans Spekman heeft vandaag een voorstel gepresenteerd waarin staat dat 'efficiency niet het hoogste goed is' en dat niet alles van waarde in geld is uit te drukken. 'Er moet een omslag komen van 'ik' naar 'ons''. Ook moet de politiek weer meer zeggenschap krijgen over de publieke sector.

VolkskrantDenktank van de PvdA wil nieuw politiek kompas
De PvdA heeft een nieuw politiek kompas nodig. Daarin moet het begrip 'waarden' een centrale plek innemen. Dat staat in een rapport van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Het wordt zaterdag gepresenteerd op een bijeenkomst in Amsterdam. PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman presenteert dan een ontwerpresolutie, die op het PvdA-congres van 27 april wordt besproken.

TrouwKritiek binnen PvdA op Diederik Samsom
"We moeten stoppen met die politiek van versobering", vindt Sie. Ook de komende ingrepen in de WW wijst Sie af, zo lang mensen niet beter worden toegerust voor een herstart op de arbeidsmarkt.

NRCPvdA-denktank bepleit postliberale koerswending
De PvdA moet meer tegenwicht bieden aan de té economische en bestuurlijk-technocratische logica waarmee Nederland de afgelopen jaren is geregeerd. Dat is de conclusie van het omvangrijke Van Waarde-project dat het wetenschappelijk bureau van de partij zaterdag presenteert.

Documenten