Wat voor veel problemen op het gebied van energie en milieu geldt, geldt ook voor de bestrijding van die problemen: ze betreft de lange termijn. De samenleving heeft tijd nodig om zich op noodzakelijke veranderingen in te stellen en om op een zuiniger en zorgvuldiger, meer duurzame manier met de natuurlijke omgeving om te gaan. Toekomst-studies, die anticiperen op wat komen gaat en wat moet veranderen, zijn op dit terrein daarom van grote betekenis.

Maar er kleven ook nadelen en risico’s aan, zoals het beroemde rapport van de Club van Rome uit 1972 heeft laten zien. Een aantal waarschuwingen die het rapport bevatte, bleek achteraf voorbarig. Er was te weinig rekening gehouden met technologische vernieuwing en vervanging van schaarse door minder schaarse materialen. Het enige dat er op zit is om de trends zo zorgvuldig mogelijk in kaart te brengen; de vooronderstellingen die men hanteert zo duidelijk mogelijk te expliciteren. Op basis daarvan kan dan het debat gevoerd worden over de (soms: zeer ingrijpende) keuzes waartoe de voorspelde ontwikkeling dwingt; over de prijs die betaald moet worden voor die keuze – en over de prijs die betaald moet worden als een keuze achterwege blijft. De navolgende studie voldoet aan deze criteria.

Tot stand gekomen op initiatief van een aantal deskundige PvdA-leden (binnen het verband van de Landelijke werkgroep milieu en energie van de PvdA) levert het gedegen en uitdagend discussiemateriaal op over een belangrijk politiek vraagstuk: de toekomst van de (nationale, Europese, mondiale) energievoorziening, in relatie tot economische ontwikkeling, voorzieningszekerheid en bescherming van natuur en milieu. De Wiardi Beckman Stichting publiceert het rapport met veel plezier op haar website (als eerste WBS-internet-uitgave) en zal de discussie over het rapport met kracht stimuleren. In dat kader verschijnt o.a. een samenvatting in het maandblad Socialisme & Democratie (zomer 2004) en wordt op 11 september van dit jaar een conferentie naar aanleiding van de studie georganiseerd. We bedanken de auteurs, en de redacteuren onder hen in het bijzonder, hartelijk voor het vele werk dat in de voorbereiding van het rapport is gaan zitten.

Dit rapport is bijgevoegd als pdf.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten