contenttype
Stef Bloks uitspraak niet één multiculturele samenleving te kennen waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is, is na de zomervakantie nog niet vergeten. In S&D veel aandacht voor dit onderwerp en voor de WRR-studie 'De nieuwe verscheidenheid'. Met bijdragen van o.a. Mark Elchardus, Jaco Dagevos en Jean Tillie.
S&D
In het project 'Vrouwen aan het werk' zoekt de WBS naar een solidair emancipatiebeleid dat goed uitpakt voor alle vrouwen in de samenleving. Aan de orde komen vragen over werk in relatie tot opleidingsniveau, inkomen, kinderen en gezinssamenstelling.
De Banning Leergang is de jaarlijkse cursus van de Banning Vereniging over de waardenontwikkeling in de sociaal-democratische beweging. In de Banning leergang 2018 gaan de deelnemers op zoek naar de stand van zaken in de Nederlandse politiek. Is dit nu de politiek die we willen? Wat zijn de alternatieven?
Klara Boonstra - Spreiding van macht, kennis en inkomen was het motto van het meest progressieve kabinet dat Nederland ooit heeft gekend. Met kennis is dat het beste gelukt. Zulke grote aantallen kinderen stromen door via het algemeen vormend onderwijs dat we toe zijn aan een herwaardering van het meer praktisch ingestelde onderwijs en beroepsleven. Spreiding van inkomen is gedeeltelijk gelukt. De lonen in Nederland zijn stukken gelijkmatiger dan in vrijwel alle andere landen, maar de vermogensverdeling wordt ongelijker. Spreiding van macht is ingewikkelder.
Francine Houben & Armand Paardekooper Overman - Een sociale en duurzame leefomgeving voor arm en rijk. Het lijkt een onbereikbaar ideaal maar Francine Houben en Armand Paardekooper Overman laten zien hoe dromen realiteit kunnen worden, van Sri Lanka tot Rotterdam-Zuid. 
Peter Boelhouwer - Bouwen, bouwen, bouwen is het devies om de vastgelopen woningmarkt weer in beweging te krijgen. Maar bouwen alleen is niet genoeg om iedereen een kans te geven op een geschikte en betaalbare woning. Daarvoor is het nodig dat ons woonbeleid anticyclisch, regionaal gedifferentieerd en nu eindelijk ook eens eigendomsneutraal wordt. En minder star.
Sinds mei 2018 kent Nederland een datavakbond. Het idee voor de datavakbond komt van Europarlementariër Paul Tang. Ook de Wiardi Beckman Stichting werkt aan de datavakbond mee, onder andere door de inzet van WBS-stagiair Reinier Tromp en WBS-directeur Klara Boonstra. De datavakbond zelf is politiek neutraal.
Klara Boonstra - Uber en Deliveroo maken winst door hun verantwoordelijkheid voor degenen die voor hen werken van zich af te organiseren. Als je het businessmodel van dit soort bedrijven eenmaal doorgrondt, is het ook mogelijk ze aan te pakken.
Christiaan Vos - Grote bedrijven spelen landen tegen elkaar uit om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Ondertussen wassen ze hun handen in onschuld, want ze houden zich toch aan de wet? Het aanpakken van belastingvlucht vergt meer dan alleen betere regels. Nodig is een nieuwe moraliteit, niet alleen bij bedrijven, maar ook bij overheden, onder academici, in de media en bij fiscalisten.
Het recht biedt niet altijd een oplossing voor onrechtvaardige situaties op de werkvloer. Als je een rechtszaak begint tegen je werkgever, kost dat je je baan. Juist voor mensen in een kwetsbare positie, werkt ons rechtssysteem gebrekkig. Hoe zou het anders kunnen?
Er is een schreeuwend tekort aan woningen in de Randstad, vooral voor starters en middeninkomens. Maar het bouwen van heel veel woningen is niet genoeg om iedereen een kans te geven op een geschikte woning. Artikelen van: Peter Boelhouwer, Francine Houben & Armand Paardekooper Overman, Wim Derksen, Willen Heesen en Lobke Zandstra.
S&D
Politici moeten nu doorpakken en alles op alles zetten voor verduurzaming van onze energievoorziening en aanscherping van ons milieubeleid. Met bijdragen van o.a.: Wijnand Duyvendak, Socrates Schouten, Heleen de Coninck en Maarten van Poelgeest.
Overig
Wat te doen aan de oorzaken van de vluchtelingenstromen? Hoe moeten we vanuit juridisch en menselijk opzicht met vluchtelingen omgaan? Hoeveel draagvlak is er voor de opvang van vluchtelingen en welke rol speelt integratie daarbij? Op deze vragen proberen de auteurs van 'Over de grens' een antwoord te formuleren. 
Overig
Hoe denken Nederlanders over ‘ouder worden’? Wat willen ze? Wat willen ze niet? Tegen welke problemen lopen ze aan? Interviews met honderddertig 66-plussers, gecombineerd met inzichten van wetenschappers en politici, leverde negen aanbevelingen op.
Overig
Dick Mantel - Niets is zo funest voor de samenhang in onze samenleving als de neiging mensen altijd maar weer in te delen op basis van ‘culturen’. Daar tegenin gaan is niet makkelijk; zeker niet voor de PvdA die verheerlijking van de multiculturele samenleving wordt verweten. Toch is dat wat er moet gebeuren.
Marijke Linthorst - Eén van de meest opmerkelijke gebeurtenissen op het gebied van de zorg deze zomer was het optreden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ). In augustus gelastte zij het Amsterdam UMC per direct te stoppen met de producten van CDCA - een medicijn tegen de zeldzame stofwisselingsziekte CTX.
Wim Kok heeft gedurende dertig jaar grote invloed uitgeoefend op de sociale en politieke verhoudingen in Nederland. In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting schrijft Marnix Krop aan een politieke biografie over Wim Kok.
Wekelijks blogt Marijke Linthorst over haar onderzoek naar de (organisatie van de) zorg. In december 2014 stemde Linthorst in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Sindsdien heeft ze zich in het onderwerp vastgebeten. Hoe richten we het systeem zo in dat dit leidt tot kwalitatief betere en goedkopere zorg?