Jaarboek 1980

Redactie: Jan Bank, Martin Ros en Bart Tromp.

--> download de pdf

De in Het eerste jaarboek begonnen lijn wordt in Het tweede jaarboek doorgetrokken. Een aantal artikelen is ditmaal gegroepeerd rond het thema socialisme en cultuur. Jan Bank schrijft daarop een uitvoerige inleiding. Bertus Mulder noteert een verhelderende historie van het tijdschrift De Nieuwe Tijd en Sjoerd van Faassen van De socialistische gids. De veranderingen die zich in het redactionele beleid van dit laatste blad voltrokken zijn in veel opzichten tekenend voor nieuw ingeslagen wegen met betrekking tot de sociaal-democratische theorie en praktijk. Harry Lintsen levert een bijdrage over de relatie die een aantal ingenieurs in Nederland in de eerste decenniën van deze eeuw met het socialisme heeft onderhouden. De twee profielen zijn gewijd aan J . Suys - door Fenna van den Burg - en Hilda Verwey-Jonker - door Anneke Ribberink. Deze portretten sluiten goed aan bij de thematiek socialisme/cultuur. Twee historische bijdragen gaan over speciale problemen waarmee de SDAP en de PvdA werden geconfronteerd. Bas van Dongen schrijft over de SDAP en de eerste wereldoorlog en Frans van Baardewijk over PvdA en Indonesische kwestie. Van Nico Wilterdink is er een diepgaand artikel over inkomensverdeling, van Maarten van Traa een bijdrage over de ontwikkeling van de Franse sociaal-democratische partij tot de huidige Parti Socialiste van Mitterrand, een bijzonder interessante ontwikkeling in het socialistische denken in Frankrijk.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten