Survey van het beleidsveld

Cultuureducatie is, inderdaad, educatie: iets leren, of mooier gezegd, ‘tot ontwikkeling brengen’. Dat lijkt een open deur, maar het is belangrijk om te noemen omdat cultuureducatie zich daarmee onderscheidt van de amateurkunst. Natuurlijk is er een samenhang tussen educatie en amateurkunstbeoefening, we treffen die ook in het beleid aan, maar het onderscheid is in het beleidsveld van belang.

Een ander onderscheid dat we moeten maken is dat cultuureducatie betrekking kan hebben op het culturele domein zelf (zoals bijvoorbeeld het verwerven van kennis over de eigen culturele omgeving of geschiedenis), maar ook op een ander domein (zoals bijvoorbeeld het aanleren van creatieve leerstrategieën, meer zelfvertrouwen of sociale vaardigheden en attituden). Het is belangrijk om dit goed voor ogen te houden omdat de doelen, de uitvoeringspraktijk en het belang van cultuureducatie langs beide lijnen, en soms door elkaar heen, worden beschreven - en geclaimd.

Hoe breed of hoe smal moeten we het woord ‘cultuur’ in cultuureducatie nu eigenlijk opvatten? Hebben we het over ‘acculturatie’ in de breedste zin van het woord, of over het verkennen en toe-eigenen van de specifieke vocabulaire en vaardigheden van de kunsten? In de praktijk sluit de term cultuureducatie beide gebieden in. Daarom stelt het kennisinstituut Cultuurnetwerk voor om het woord kunsteducatie te gebruiken voor het meer specifieke gebied van de kunsten. Dat doen we hier ook, met de kanttekening dat we daarmee educatie in of door de kunsten bedoelen, als bijzonder onderdeel van het bredere begrip cultuureducatie.

-> lees verder in de pdf

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten