Jaarboek 1995

Redactie: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp en Marjet van Zuylen.

De val van de Berlijnse Muur in november 1989 markeerde het begin van ingrijpende veranderingen in de internationale orde. Alleen bewegen die zich niet in de richting van de ‘nieuwe wereldorde’ waarop aanvankelijk werd gehoopt. Gewapende conflicten en onbeheerste agressie in Joegoslavie en elders in de wereld hebben juist het beeld van toenemende wanorde in de internationale betrekkingen bevestigd. De nieuwe omstandigheden dwingen vanzelfsprekend tot een herziening van de buitenlandse politiek. Het gaat niet meer om het terugdringen van de bewapeningswedloop tussen Oost en West, maar om peacc-keepitig in VN-verband. Het gaat niet meer alleen om een evenwichtiger welvaartsspreiding tussen Noord en Zuid, maar ook om het voorkomen en beheersen van gewapende conflicten in de Derde Wereld. De plaatsbepaling van Nederland in de nieuwe internationale context staat centraal in dit Zestiende jaarboek voor het democratisch socialisme. Wat is een adequaat antwoord op de nieuwe internationale situatie vanuit sociaal-democratisch gezichtspunt? Welke speelruimte heeft de Nederlanse overheid nog voor een eigen beleid?

Deze vragen komen aan de orde in een vijftal essays over de defensiepolitiek (Siccama), de Noord-Zuidverhouding (Junne), Nederland in Europa (Geelhoed), de Nederlandse cultuurpolitiek
(Bevers) en het buitenlandse beleid in zijn algemeenheid (Rozemond). Daarnaast bevat het boek een aantal korte bijdragen van buitenlanders (Citron, Delwaide, Quatremer) en Nederlanders in
het buitenland (Buiter, Tellegen, De Vries) over het beeld van Nederland in de ons omringende wereld.

--> download de pdf

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten