Jaarboek 1991

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp

--> download de pdf

Anno 1991 lijkt het democratisch socialisme in Europa in het slop te zitten. Het wegvallen van het Ijzeren Gordijn heeft niet geleid tot versterking van de sociaal-democratische identiteit. Het politiek initiatief, dat in de j aren zeventig verloren ging aan neoconservatieve en neoliberale stromingen, is in de jaren tachtig niet herwonnen. Dit lijkt zich nu ook - althans in Nederland - in een dalende kiezersaanhang te vertalen. Geen wonder dat de Partij van de Arbeid thans bezig is met een poging tot organisatorische en programmatische vernieuwing. Dit is geen nieuw verschijnsel, zoals blijkt uit de drie beschouwingen in dit jaarboek die ingaan op drie eerdere vernieuwingspogingen. Allereerst die van de jaren dertig, resulterend in het beginselprogramma van de SDAP van 1937. Dan de vernieuwingen in de jaren veertig en vijftig, waarin Willem Banning een centrale rol speelde. En tenslotte de revitalisering die in de jaren zestig en zeventig werd doorgevoerd. Dit actuele hoofdthema wordt aangevuld met een essay over de toneelschrijver, tevens journalist, socialist en polemist Herman Heijermans in de periode waarin deze een duidelijke rol in de SDAP speelde. Het profiel is gewijd aan Alfred Mozer, die de PvdA jarenlang diende als internationaal secretaris en de partij in de tijd van Nieuw Links verbitterd verliet.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Meike Bokhorst, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten