Jaarboek 1986

Redachtie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp

--> download de pdf

Het Zevende jaarboek voor het democratisch socialisme belicht aspecten van de tegenstelling verbaal radicalisme versus praktisch reformisme. J. Th. J. van den Berg, directeur van de Wiardi Beekm an Stichting, pleit in dit jaarboek voor herwaardering van daden en gedachtengoed van de Partij van de Arbeid van de eerste twintig jaar. Zonder die geheugensteun zal het nog lastiger worden het stempel van ‘natuurlijke oppositiepartij van Nederland’ kwijt te raken.

Een belangrijke smet op het blazoen van het reformisme was steeds de relatie met de koloniale politiek. Streven naar politieke macht binnenslands zou de sociaal-democratie hebben doen afdwalen van beginselvast antikolonialisme, met de politionele acties in Indonesië als droef resultaat. In een artikel over ‘De SDAP en Indonesië, 1930-1935’ betoogt Peter van Tuijl dat de werkelijkheid ingewikkelder was. De principiële, onvoorwaardelijke erkenning van het recht op onafhankelijkheid werd gecom bineerd met praktische maar vergaande voorstellen voor industriële ontwikkeling van Indonesië. Haar koloniale politiek bracht de SDAP dan ook eerder verder van dan dichter bij regeringsdeelname in Nederland.

In een artikel over ‘Sociaal-democratie en de Nederlandse Antillen’ maken Fennema en Henriquez duidelijk dat de PvdA door het trauma van de Indonesische dekolonisatie zich te zeer heeft laten leiden door het recht op onafhankelijkheid. Daardoor kwam er weinig terecht van reformistische arbeid die de Antillen een weerbare politieke en economische structuur had kunnen bezorgen.

Dit jaarboek besluit met een opstel over de boekerij van De Arbeiderspers (1929-1971) en met een profiel van een eenzame vernieuwer van de SDAP, Jan Goudriaan, ‘socialist zonder dogma’s’.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten