Aan de Universiteit van Amsterdam heeft de Wiardi Beckman Stichting sinds 1988 de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel. De ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving, gelden hierbij als leeropdracht. Tot september 2022 werd de leerstoel vervuld door Sarah de Lange.

De leeropdracht voor de komende jaren zal breder van opzet zijn dan voorheen, en zal zich richten op de instituties en arrangementen (vaak afkomstig uit sociaal democratisch gedachtengoed) die voor een betere bestaanszekerheid en meer binding en verheffing in onze samenleving moeten zorgen. Juist in een periode van groeiende ongelijkheid en een grote kloof tussen overheid en burger lijkt een bredere kijk op welvaart en welzijn van belang met daarbij speciale aandacht voor de rechten van burgers (naast klassieke burgerrechten en sociale grondrechten ook informatierechten) en nieuwe manieren waarop de overheid daar invulling aan kan geven aan. Enkele, maar niet uitputtende, voorbeelden van dergelijke arrangementen en thema’s zijn: de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt, re-inventie van volkshuisvesting, (preventieve) (jeugd)zorg, de toekomst van de Europese samenwerking of rechtvaardige duurzaamheid.

Meer informatie over de vacature van bijzonder hoogleraar Den Uyl-leerstoel vindt u op de website van de Universiteit van Amsterdam. Sluitingsdatum voor de vacature is 30 november 2022.

Joop den Uyl

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers