Actieonderzoek Nationale Politie

De roep om herbezinning op de rol van de politie in de samenleving zwelt aan. In de afgelopen jaren is het debat over de legitimiteit van de politie sterk geïntensiveerd, vonden er een aantal grote protesten plaats tegen racistisch en gewelddadig politieoptreden en nam het aantal formele klachten over de houding en het gedrag van agenten fors toe. De politiechef en de verantwoordelijke minister pareren dergelijke bevragingen van de legitimiteit van de politie steevast door te wijzen op het feit dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking (bijna 80%) aangeeft vertrouwen te hebben in de politie. Echter, hiermee miskennen zij het feit dat nou juist de overig groep burgers het vaakst met de politie in aanraking komt; omdat zij wonen in wijken en buurten waar zowel het slachtofferschap als het daderschap het grootst is, wijken en buurten waar de behoefte aan veiligheidszorg het grootst is.  

Kortom, deze miskenning geeft blijk van een zeer beperkte en problematische opvatting van de maatschappelijke rol van de politie. Daarom moeten we ons herbezinnen over de vraag wat wij als maatschappij verwachten van de politie. Over de vraag wat de waarden zijn waar de politie voor moet staan. En over de vraag hoe wij de politiepraktijk kunnen vormgeven op een manier die politiemensen in staat stelt aan deze verwachtingen te voldoen. In dit actieonderzoek gaan wij op zoek naar antwoorden op deze vragen. Hiermee doen wij een aanzet tot een nieuw verhaal over de maatschappelijke rol en de organisatie van de politie.

Projectleiding: Arjan Reurink en Rick Stegeman
Deelnemers: wetenschappers, politiemensen en politici
Eindproduct: Rapport met probleemanalyse en politieke voorstellen dat als input zal dienen voor een initiatiefnota in de Tweede Kamer en voor het lokaal veiligheidsbeleid van de PvdA (via de Wibautleergang en via direct contact met lokale politici).
Planning: Afronding september 2022

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers