In deze tijd van crisis groeit de steun voor complottheorieën en zijn protesten heftiger. Het zou een reactie zijn op de grote onzekerheid die veel mensen ervaren. Terwijl het openbare leven stilstaat voelt alles extremer, tot de ledendemocratie in de PvdA aan toe waar de politiek leider pootje gelicht werd. Of is al dat lelijks gewoon zichtbaarder omdat we vooral digitaal leven? De hang naar extremen lijkt in elk geval niet op te gaan voor kiezersvoorkeuren, want daar profiteren de flanken niet – niet in de peilingen althans – en is het juist de VVD, waarvan we in elk geval zeker weten wat we eraan hebben, die groots lijkt te gaan winnen. Liberalen die gekozen worden uit behoudzucht, wie kan dat bedenken?

In dit nummer van S&D kijken we vooruit naar de naderende verkiezingen. Gerrit Voerman en Bjorn van den Brink maakten een analyse van de verkiezingsprogramma’s van de potentiële regeringspartijen. Peter Kanne doet verslag van kiezersonderzoek dat hij uitvoerde voor I&O Research.

Klara Boonstra en Marijn Molema leveren inbreng voor een mogelijke kabinetsformatie. Boonstra werkt het idee uit het PvdA-verkiezingsprogramma van een ombudsman voor eerlijk werk uit (en pleit voor de oprichting van laagdrempelige arbeidsadviesloketten in bibliotheken), Molema geeft invulling aan het – eveneens in het PvdA-programma genoemde - transitiefonds voor krimpregio’s.

Dirk Bezemer en Arie van der Hek vrezen, los van elkaar, dat als straks het Stabiliteits- en Groeipact weer in werking treedt publieke voorzieningen in heel Europa opnieuw stuk-bezuinigd zullen worden. Beiden onderzoeken de moderne monetaire theorie als alternatief model voor Europa. Arie van der Hek heeft hier zijn hoop op gevestigd, Dirk Bezemer acht invoering hiervan niet realistisch. Eens zijn ze het over het feit dat de neoliberale Europese begrotingsregels zo snel mogelijk en definitief van tafel moeten.

Een heel andere kwestie wordt aangekaart door Douwe Wielenga, Els Desmet en Niels Koeman. Zij signaleren dat steden de afgelopen decennia voor bepaalde groepen mensen minder toegankelijk zijn geworden op het gebied van wonen, vervoer en publieke voorzieningen. En ze geven aanbevelingen voor beleid om onze publieke ruimte eerlijker te delen.

Binnert de Beaufort ten slotte pleit ervoor ‘waarheid’ op te nemen in het beginselprogramma van de PvdA en Fabian Dekker, Elisa de Vleeschouwer en Griet De Lombaerde onderzoeken de haalbaarheid van basisbanen in Rotterdam.

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten