Jaarboek 1993

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp

--> download de pdf

Het centrale thema van dit veertiende jaarboek voor het democratisch socialisme is de toekomst van de vakbeweging. De Nederlandse vakbeweging, in het bijzonder de FNV, staat daarbij model voor de Westeuropese vakbeweging in het algemeen. Steeds duidelijker wordt dat de voornaamste uitdaging voor de
vakbeweging in alle Europese landen gelegen is in de versnelde economische integratie door de eg en de verscherping van de concurrentieverhoudingen in de wereldeconomie. Piet Vos, vaak beschouwd als de enige vakbondseconoom in Nederland, schrijft over de nieuwe verhoudingen waarbinnen de Nederlandse vakbeweging moet opereren. Tamboer en Nypels, die met Arnold Heertje ooit de bestseller De verwording van de economie schreven analyseren kritisch de vernieuwingspogingen binnen de FNV. Jan Stoof belicht de wat sombere toekomstvisie van Bram Peper. Er is aandacht voor de vrouw binnen de vakbeweging en voor de nieuwe organisatie en kwaliteit van de arbeid. Een profiel van Henri Polak, grondlegger van de moderne vakbeweging, geeft het historisch perspectief. Bovendien bevat dit jaarboek het op zichzelf staande portret van een der kleurrijkste figuren uit de historie van de sociaal-democratie, J.H. Scheps.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten