Jaarboek 1996

Redactie: Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp en Marjet van Zuylen.

De Partij van de Arbeid is een beginselpartij : haar politieke handelen is gebaseerd op in een beginselprogramma vastgelegde uitgangspunten. Het eerste beginselprogramma van de Nederlandse sociaal-democratie dateert uit 1882, het laatste uit 1977. Het programma van 1977 is inmiddels sterk verouderd. De technologische veranderingen, de nieuwe internationale verhoudingen, de mondialisering van de economie, de individualisering in cultureel en sociaal opzicht: zij vragen om een heroriëntatie van de sociaal-democratie, niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa.

De vraag rijst zelfs of beginselen in het huidige tijdsgewricht nog wel de leidraad voor het politieke handelen kunnen zijn. Het Zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme beantwoordt deze vraag bevestigend. De bijdragen aan dit jaarboek belichten niet alleen de historische achtergronden van ruim een eeuw beginseldiscussies, maar leveren ook een bijdrage aan het actuele debat over de principiële uitgangspunten van de PvdA. In een zestal essays kom en de volgende thema’s aan de orde: de grondslag voor partijvorming (P. Mair), de eerdere beginselprogramma’s van de Nederlandse sociaal-democratie (B. Tromp), toekomstdenken in ondernemingen en in de po litiek (H . Banens), beginselen van andere Nederlandse partijen (R . Koole), de heroriëntatie van de sociaal-democratie elders in Europa (K. van Kersbergen) en de nieuwe maatschappelijke context (T. Wöltgens).

Vijf auteurs (H. B loklandF. HalsemaA . HemerijckM . Trappenburg en H. Wansink) schetsen in korte essays hun visie op de nieuwe beginselen. Het boek wordt afgesloten met een interview met Hilda Verweij-Jonker.

--> download de pdf

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten