November 2021 verzamelde de WBS hartenkreten van maatschappelijke organisaties. We vroegen naar hun doelstellingen, welke hobbels daaraan in de weg staan en wat linkse en/of progressieve politieke partijen gezamenlijk kunnen doen om die hobbels weg te nemen. Hieronder leest u de hartenkreet van de Landelijke Cliëntenraad.

De Landelijke Cliëntenraad wil dat de overheid iedereen gelijke kansen biedt op bestaanszekerheid. De overheid hoort om te zien naar mensen die pech of onheil ervaren in het leven, hoort hen te vertrouwen en niet te wantrouwen. Mensen moeten niet verder in de verdrukking komen maar een vangnet krijgen en een springplank om er weer bovenop te komen.

De huidige samenleving is zo ingericht dat succes en falen keuzes lijken te zijn. Het wordt niet geaccepteerd dat mensen pech of onheil tegenkomen in hun leven. Iedereen kan te maken krijgen met tegenspoed. Juist op die momenten moeten burgers op hun overheid kunnen vertrouwen.

Er is iets goed scheefgegroeid in Nederland in de afgelopen decennia. De welvaartsstaat en de sociale zekerheid zijn flink uitgehold. Dat kan alleen worden rechtgetrokken met kordaat en politiek optreden. Linkse en/of progressieve politieke partijen moeten meer gaan samenwerken: zij moeten terug naar de idealen die hen verbinden.

Het is daarnaast belangrijk dat de overheid haar burgers serieus neemt, naar hen luistert en hen betrekt bij wetgeving en beleid. Zij moeten een serieuzere rol kunnen vervullen binnen de infrastructuur van de overheid. Solidariteit is nodig tussen overheid en burgers en tussen burgers onderling.

De Landelijke Cliëntenraad pleit ervoor dat de ervaringen van burgers de basis vormen voor de continue verbetering van beleid en uitvoering. Dit is vooral belangrijk om het vertrouwen van burgers in de overheid weer te herstellen. Wij verwijzen hierbij graag naar het tienpuntenplan dat wij reeds hebben ingediend bij voormalig informateur Tjeenk-Willink. 

Tienpuntenplan

  • Verstevig de positie van cliëntparticipatie bij besluitvorming en uitvoering, onder meer door structurele deelname in de beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie.
  • Geef burgers die een uitkering ontvangen dezelfde rechten als iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit: de burger is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en de burger krijgt kosteloos een advocaat toegewezen.
  • Waarborg de onafhankelijke toetsing van het doe-vermogen voor burgers in de wetgeving, bijvoorbeeld door meer in te zetten op cliëntentoetsen.
  • Geef burgers die een uitkering ontvangen een sterkere rol in het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening door de uitvoeringsorganisaties. Geef cliëntenraden meer middelen om hun werk te kunnen doen.
  • Bescherm en versterk de rol en leden van cliëntenraden in het sociale domein op lokaal niveau, zo nodig ook door de wet aan te passen.
  • Verbeter het klachtrecht en geef meer ruimte voor onafhankelijk onderzoek.
  • Streef naar een betere balans tussen wetmatigheid, doelmatigheid en rechtmatigheid bij de uitvoering van wetgeving en beleid. De inzet is nu eenzijdig gericht op handhaving.
  • Toets de uitvoering steeds aan de ‘ambtelijke grondwet’: de beginselen van behoorlijk bestuur.
  • Verhoog het zelfbewustzijn van uitvoeringsorganisaties die het lef hebben om gebruik te maken van hun discretionaire bevoegdheden.
  • Verbeter de informatiepositie van de Tweede Kamer.

Amma Asante,
Landelijke Cliëntenraad
www.landelijkeclientenraad.nl

Klik hier voor meer hartenkreten van maatschappelijke organisatie.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers