Jaarboek 1990

Redactie: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp.

--> download de pdf

Het centrale thema in Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme is de verhouding tussen recht en politiek, met name in de theorie en praktijk van het democratisch socialisme. Het hoofdthema wordt allereerst belicht in een uitvoerig essay van J.Th.J. van den Berg. Hij bespreekt enerzijds de opkomst en vestiging van de rechtsstaat en de bijdrage die daaraan-soms via omwegen-is geleverd door de sociaal-democratische beweging. Anderzijds gaat hij in op de hedendaagse problemen van recht en rechtshandhaving en op de vraag of er eigenlijk nog wel van een specifiek sociaal-democratische opvatting hierover sprake is. Een van die hedendaagse problemen is de plaats van de rechter in het staatsbestel. In toenemende mate lijkt er sprake van te zijn dat in Nederland de rechter wordt ingeroepen om uitspraken te doen in kwesties die in feite een politiek karakter dragen. In dit kader hoort ook de vraag naar een constitutioneel hof, dat de resultaten van de wetgevende arbeid in de volksvertegenwoordiging kan toetsen aan degrondwet. Dit alles komt aan de orde in het artikel van W. Witteveen.
Daarnaast bevat dit jaarboek een overzicht van de geschiedenis en collectie van het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis, dat over de hele wereld grote wetenschappelijke reputatie geniet en waaraan ook een
zeer actieve uitgeverij is verbonden.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten