De verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn bekend, en bijna allemaal vastgesteld. De VVD staat onverminderd hoog in de peilingen en de rest van acceptabel politiek Nederland hobbelt daar als de zeven vriendelijke dwergen achteraan. Het is te hopen dat voor 17 maart het liberale sprookje uit en vergeten is. Maar vooralsnog kan de VVD zoveel kroonprinsen verslijten als zij wil, rechters schofferen en woningen voor middeninkomens onbetaalbaar maken – voor de peilingen maakt het allemaal niets uit.

Hopelijk is met het naderende einde van de coronacrisis ook de hang naar de veilige haven die de VVD hiermee blijkbaar toch biedt voorbij, en keert met de lente ook de linkse politiek sterk terug. Lodewijk Asschers bevlogen Den Uyl-lezing draagt in elk geval de belofte van nieuw sociaal-democratisch elan in zich: We moeten niet terug naar het oude normaal, maar vooruit naar een beter normaal.

Ook de rest van dit decembernummer geeft houvast voor de toekomst. Jan Willem Erisman en Krijn Poppe doen aanbevelingen om beter te zorgen voor onze boeren én voor onze aarde. Rutger Claassen doet voorstellen voor een dashboard waarmee we in het vervolg op een meer weloverwogen manier kunnen omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen dan het afgelopen coronajaar. Meike Bokhorst laat zien hoe door onafhankelijk toezicht de menselijke maat bij de uitvoeringsdiensten kan terugkeren, om te beginnen bij de Belastingdienst. Ben Dankbaar waarschuwt dat doorgeschoten marktwerking niets anders is dan tekortgeschoten overheidsinterventie, en dat we het kind niet met het badwater moeten weggooien. En Hendrik Noten is klaar met kleine stapjes: hij pleit voor een ommekeer in denken. Ons nationaal inkomen mag van hem best krimpen als we daardoor duurzamer én gelukkiger worden. Maarten van den Bos ten slotte schrijft in de eerste aflevering van een nieuwe serie over de sociaal-democratische beginselen - over democratie.

De wil, energie en daadkracht voor verandering ten goede zijn er. Het wordt een spannend nieuw politiek jaar.

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2022)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten