‘Wil je meer werken? Laat het merken!’ Overheidscampagnes die erop gericht zijn ons gedrag te sturen zijn vaak irritant door hun betuttelende toon – en door hun slechte metrum. Maar bij deze campagne die vrouwen tussen de dertig en zestig aanspoort meer te gaan werken, zijn er ook andere redenen voor irritatie.

Veel vrouwen die in deeltijd werken, kúnnen namelijk helemaal niet meer uren maken. Ook als ze dat zouden willen verdienen ze te weinig om hun huishoud- en zorgtaken uit te besteden. Of als ze meer gaan werken verliezen ze hun toeslagen en gaan ze er in besteedbaar inkomen op achteruit. Sommig werk – vooral in de zorg- en schoonmaaksector – is ook helemaal niet fulltime beschikbaar. Ander werk – denk aan het onderwijs – is voor velen te zwaar om fulltime te doen. Maar het grootste struikelblok: degenen die het zich wél kunnen veroorloven meer te werken zijn over het algemeen niet van dat extra loon afhankelijk om rond te kunnen komen. Deeltijdwerk is voor een groot deel een klassenprobleem, terwijl de overheidscampagne doet alsof het een keuzeprobleem is.

Ook de voltijdsbonus als middel om personeelstekorten op te lossen is nogal wereldvreemd. De beste remedie tegen personeelstekort is het vasthouden van werknemers en dat doe je vooral door inhoudelijk leuk werk te bieden waarbij ze zeggenschap hebben over hoe ze hun werk uitvoeren. Niet door meer geld te bieden aan alleen de groep voltijd-werkenden.

Over het minimumloon, personeelstekorten, de waarde van werk en deeltijdwerk als klassenprobleem schrijven in dit nummer van S&D Agnes Jongerius, Paul de Beer, Wiemer Salverda, Piet Fortuin en Anja Meulenbelt.

Verder dit nummer: Tom van der Meer verklaart de opkomst van BBB uit twaalf jaar kabinetten-Rutte. Kees Verhoeven waarschuwt dat we in Nederland in een digitale controlestaat leven. Eefje Steenvoorden deed onderzoek naar politiek vertrouwen onder vier groepen Amsterdammers. Joop van den Berg bekeek de rol van de Koning in de Grondwet en Manar El Amrani en Henk Kummeling willen dat academische vrijheid een aparte plek krijg in de Grondwet. Dit nummer sluit af met een brief van de op 17 maart overleden Adri Duivesteijn aan de PvdA.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten